Изходящ № 24-3572-05.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
ДО ПЕНЧО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ КАСИМИРА КРЪСТЕВА ИЛИЕВА МИЛКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА БРАНИМИР ЦАНКОВ ДИМИТРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ ГРОЗАВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-157613-29.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7825-18.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4327.1534, 68134.4327.2902, 68134.4327.2902.1, 68134.4327.2902.2, 68134.4327.2903, 68134.4327.2903.1, 68134.4327.2903.2, 68134.4327.2907, 68134.4327.2907.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7825-18.09.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 11.02.2019 г.