Изходящ № 24-3589-05.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
Дo: ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА МАНОВА ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНОВ ЙОРДАН ПАВЛОВ МИЛАНОВ МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВ МИЛАНОВ ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-245046-10.08.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-359-09.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2193.461, 02659.2193.493, 02659.2193.1033, 02659.2193.1034, 02659.2193.1037, 02659.2193.1038, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-359-09.01.2019 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-359-09.01.2019 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

Дата на залепване на табло: 07.02.2019 г.                                                       / инж.Д.Величков /