Изходящ № 24-3595-05.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
Дo: ПЕТКО СТЕФАНОВ ТОНЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-394915-10.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10591-06.12.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.901.762.1.31, 68134.901.762.1.32, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-10591-06.12.2018 г.

 

Дата на качване на таблото:07.02.2019г.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж.Д.Величков