Изходящ № 24-371-04.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.01.2019
До: МИХАИЛ БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ До: ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАТЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-347603-03.11.2017 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10246-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2095.302, 68134.2095.538, 68134.2095.539, 68134.2095.772, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-10246-28.11.2018 г.
2. Копие от скица-проект 

 

 

Дата на поставяне на Табло: 07.01.2019 г.      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

Изработил:
           инж. Мария Петрова