Изходящ № 24-3715-06.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.02.2019
До ГАЛ СТРОЙ 2 ООД чрез ВИКТОР ВАСИЛЕВ КРУМОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-163770-08.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10707-11.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.455, 68134.904.1407, 68134.904.3050, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-10707-11.12.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ