Изходящ № 24-3722-06.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.02.2019
ДО ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ ЕТ „АКЦЕНТ“ МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕЗАРОВА-БЕЛЕНСКА РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ БЕЛЕНСКИ НИКОЛ РАДОСТИН БЕЛЕНСКА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-364844-20.09.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10967-17.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1001.106.1.1, 68134.1001.106.1.12 и 68134.1001.106.1.13, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-10967-17.12.2018 г.
 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на таблото: 08.02.2019г.