Изходящ № 24-3755-06.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.02.2019
До: ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ЛЮБКА ДРАГОМИРОВА СТОИЛОВА ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ВЪЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-391844-09.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10977-18.12.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.4333.9161, 68134.4333.9163, 68134.4333.9164 и 68134.4333.9165, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-10977-18.12.2018 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-803190-01.11.2018 г.

 

 

Дата: 18.12.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 08.02.2019 г.