Изходящ № 24-3763-06.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
До: РУМЯНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА До: ЕВГЕНИЙ ВИЛЯМИНОВИЧ КАМЕНЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-355499-13.09.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-50-02.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4085.228, 68134.4085.618, 68134.4085.9630, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на заповед № 18-50-02.01.2019 г.
2.Копие на скица-проект № 15-915843-07.12.2018 г.
 
 
 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 07.02.2019 г.