Изходящ № 24-3798-06.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
Дo: Собствениците и носителите на други вещни права на сграда с кадастрален идентификатор 36587.502.281.4 (адм. адрес: гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 42А и ул.”Д.Благоев №34)
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-491836-12.12.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1399-06.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 36587.502.281.4.27, 36587.502.281.4.28, 36587.502.281.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1399-06.02.2019 г.

 

 

Дата: 06.02.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                     / инж. С. Василев Заповед №ЧР-31-5/15.01.2019 г. /