Изходящ № 24-3903-07.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: ВЕРА ПЕТРОВА ГОРАНОВА До: ЛИЛЯНА ХРИСТОВА РУСЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-386764-05.12.2017 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10168-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.231, 68134.1974.232, 68134.1974.233, 68134.1974.426, 68134.1974.951, 68134.1974.5036, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-10168-27.11.2018 г.
2. Копие от скица-проект 

 

 

Дата на поставяне на ТАБЛО: 11.02.2019г.

 

 

                                                                      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /