Изходящ № 24-3905-07.02.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА До: ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-442722-09.11.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-137-04.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1972.55, 68134.1972.959, 68134.1972.960, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-137-04.01.2019 г.
2. Копие от скица-проект 

 

 

Дата на поставяне на ТАБЛО: 11.02.2019 г.                                                                                 

 

                                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /