Изходящ № 24-3929-07.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
Дo: Всички заинтересовани страни собственици или носители на вещни права на обекти в сграда с идентификатор: 83510.666.520.1 и административен адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 10
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-10282-15.01.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1438-07.02.2019 г., засягащо сграда с идентификатор 83510.666.520.1, състоящо се в промянана контура и границите на СОС с идентификатори 83510.666.520.1.36 и 83510.666.520.1.37, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1438-07.02.2019 г.

 

 

 

 

Дата: 07.02.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                     / инж. С. Василев Заповед №ЧР-31-5/15.01.2019 г. /