Изходящ № 24-3938-07.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ До: ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

           В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.. № 01-285150-26.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10261-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.206.2098.1.52, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-10261-29.11.2018 г.

 

 

                                                                      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

Качено на табло: 11.02.2019г.