Изходящ № 24-4027-08.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.02.2019
Дo: ОБЩИНА ШУМЕН До: МИТКО ХРИСТОВ АСЕНОВ До: Заинтересованите собственици на ПИ 10923.501.255 по КК на с. Вехтово, общ. Шумен, (парцел УПИ IV-24, кв. 49 по плана на с. Вехтово) До: Заинтересованите собственици на ПИ 10923.501.259 по КК на с. Вехтово, общ. Шумен, (парцел УПИ III-24, кв. 49 по плана на с. Вехтово), с административен адрес: с.Вехтово, общ.Шумен, ул.“Балчик“ № 9 До: Заинтересованите собственици на ПИ 10923.501.261 по КК на с. Вехтово, общ. Шумен, (парцел УПИ I-22, кв. 49 по плана на с. Вехтово), с административен адрес: с.Вехтово, общ.Шумен, ул.“Балчик“ № 3
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-5899-14.01.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1474-08.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10923.501.250, 10923.501.251, 10923.501.255, 10923.501.259, 10923.501.260, 10923.501.261, 10923.501.260.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1474-08.02.2019 г.
2. Скица-проект №110667-08.02.2019г.

 

 

 

Дата: 08.02.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                     / инж. С. Василев Заповед №ЧР-31-5/15.01.2019 г. /