Изходящ № 24-4138-11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: Община Върбица До: собствениците на ПИ идентификатор 70398.501.209 (палцел/УПИ/ II-179 от кв.41 по плана на с. Сушина) До: Джевдет Халил Сакин До: Февзия Халил Сакин
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-29702-24.01.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1522-11.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 70398.501.209, 70398.501.229, 70398.501.205, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1522-11.02.2019 г.

2. Скица-проект № 115434/11.02.2019 г.

 

Дата: 11.02.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                     / инж. С. Василев Заповед №ЧР-31-5/15.01.2019 г. /