Изходящ № 24-479-04.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
ДО ЕМИЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-236899-26.06.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9976-21.11.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.1007.169.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9976-21.11.2018 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-712076-04.10.2018г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

Изготвил:

инж. Н. Дойчинова

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 08.01.2019г.