Изходящ № 24-493-07.01.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
ДО КАЛИНА САШОВА ХРИСТОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-260934-11.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9806-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1896.713.3.1, 68134.1896.713.3.5, 68134.1896.713.3.7, 68134.1896.713.3.2, 68134.1896.713.3.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие от Заповед № 18-9806-15.11.2018 г.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Изготвил:  инж. Ив. Андонова

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 08.01.2019г.