Изходящ № 24-4963-19.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
ДО КОЛЬО ТОДОРОВ ДИМОВ УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-503957-21.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1820-19.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68850.523.145 и 68850.523.134,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1820-19.02.2019 г.
 

 

 

Дата: 19.02.2019 г.                            Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                     / инж.Дияна Балева /

/За Началник СГКК – Стара Загора: инж. Г. Авджиева

Заповед РД-20-12/07.03.2019 г./

 

 

 

ГА

 

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 15.03.2019 г.