Изходящ № 24-528-07.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.01.2019
До наследници на Невянка Йонкова Денева До Петранка Петрова Стефанова До Маринчо Петров Маринов
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-494167-13.12.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-199-07.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 53240.501.115, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-199-07.01.2019 г.

2. Скица-проект № 15-9874/07.01.2019  г.

 

Дата: 07.01.2019 г.                                         Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /