Изходящ № 24-5372-22.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.03.2019
До: наследниците на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГИРЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Чинар“ № 39
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-27279-23.01.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1982-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.534.164, 56784.534.165, 56784.534.166, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1982-22.02.2019 г.
2. …

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                               / инж. Никола Бадев /

 

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 14.3.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 28.3.2019г.