Изходящ № 24-586-07.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
Дo: ФИЛИП ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ ЛИНА СЕРАФИМОВА ДУЕВА-ДИМИТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-296145-03.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10063-23.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1890.48, 68134.1890.49, 68134.1890.708, 68134.1896.929, 68134.1890.48.1, 68134.1890.48.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-10063-23.11.2018 г.
2. Копие на скица - проект № 15-680416-21.09.2018 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

Дата на залепване на таблото:  09.01.2019 г.