Изходящ № 24-590-07.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
2019 Качено на таблото/сайта - 08.01.2019г. Сваляне от таблото/сайта- 23.01.2019г. Длъжностно лице: инж. Анета Гьокова До: ВАСИЛ ЦОНЕВ ПЕТРОВ Дo: НАЙДЕН АНДРЕЕВ НИКОЛОВ НЕЛИ МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА До: Н-ци на НЕДЕЛЯ ПЕТРОВА НАЧЕВА До: РУСИ СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ РУМЯНА ДЕНЕВА ВЕЛИКОВА До: НЕЛИ МИНЧЕВА СТОЯНОВА До: СВЕТЛИН МИНЧЕВ СТОЯНОВ До: за н-ци на ИВАН ПЕТРОВ КАМБУРОВ /Радка Маринова Камбурова/
Документи: 
Публикация на:: 
Разград

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-481979-05.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-226-07.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 18589.501.469, 18589.501.469.1, 18589.501.469.2, 18589.501.469.3, 18589.501.470, 18589.501.471, 18589.501.470.1, 18589.501.470.2, 18589.501.470.3, 18589.501.470.4, 18589.501.470.5, 18589.501.470.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-226-07.01.2019 г.
2. Скица- проект

 

 

Дата: 07.01.2019 г.                                       Началник на СГКК – ГР. РАЗГРАД:…………………

                                                                                                              / инж. ГАНЧО ПЕТРОВ /