Изходящ № 24-606-07.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
ДО СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА ДЕЛЧО ИВАНОВ ВЪЛКОВ ЦВЕТИНА ВЕСЕЛИНОВА БАНОВСКА НОНКА ВЕСЕЛИНОВА БАНОВСКА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-132965-16.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9223-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2191.710, 02659.2191.725, 02659.2191.1514, 02659.2191.1515, 02659.2191.1516, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-9223-31.10.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 09.01.2019 г.