Изходящ № 24-629-07.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
Дo: КРАСИМИР БУДИНОВ НАЙДЕНОВ СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛИКОВА СПАСУНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА БУДИНА БУДИНОВА НАЙДЕНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-354119-09.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10238-28.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.4337.278, 68134.4337.2232 и 68134.4337.9984, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-10238-28.11.2018 г.
2. Копие от Скица-проект №15-632144-04.09.2018 г.

 

Дата: 28.11.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 09.01.2019г.