Изходящ № 24-655-07.01.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
Дo: МИХАИЛ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ Дo: МАРИАНА МАРНОВА СТАНЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 09-12094-09.03.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11218-27.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.1311, 68134.1006.639, 68134.1006.1112, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-11218-27.12.2018 г.
2. Копие от скица-проект 

 

Дата на поставяне на ТАБЛО: 09.01.2019г.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /