Изходящ № 24-696-07.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
ДО ВАСИЛ АСЕНОВ ЙОТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177070-13.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10046-23.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2944, 68134.4333.157, 68134.4333.757, 68134.4333.828, 68134.4333.9154, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-10046-23.11.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-95451-15.02.2018 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………

/ инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 10.01.2019 г.