Изходящ № 24-6993-11.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.03.2019
ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ СТЕФАН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-379930-02.10.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1184-31.01.2019 г., за изменение на КККР на  район Средец, Столична община, засягаща СОС с идентификатори 68134.102.85.1.2, 68134.102.85.1.7, 68134.102.85.1.8 и 68134.102.85.1.9, , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1184-31.01.2019 г.
 
 
 

                                                                               Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

                                                                                                                            инж.Д.Величков

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 14.03.2019г.