Изходящ № 24-6997-11.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
ДО КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ ЦВЕТАНА ПЕШОВА ВЪРБАНОВА-КОСТОВА РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР КРУМ СТОЯНОВ КОСТОВ ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-418244-25.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1098-30.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.499, 68134.1007.500, 68134.1007.501, 68134.1007.502, 68134.1007.515, 68134.1007.1426, 68134.1007.1499, 68134.1007.515.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-1098-30.01.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 13.03.2019 г.