Изходящ № 24-7033-11.03.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
Дo: ЕМИЛ БОРИСОВ ГЕРУШИН ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДЖЕЛЕПСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-439407-07.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1387-06.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6983.727 и 04234.6983.1973, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-1387-06.02.2019 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-958785-27.12.2018 г.

 

 

Дата: 06.02.2019 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 13.03.2019 г.