Изходящ № 24-705-07.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
ДО РАЙКО ВАСИЛЕВ МИНОВ РУМЯНА ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА ДАНАИЛ ИВАНОВ КАЛИНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84457-09.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9209-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1368.164, 68134.1368.168, 68134.1368.169, 68134.1368.414, 68134.1368.416, 68134.1368.847, 68134.1368.847.3, 68134.1368.2012, 68134.1371.2002, 68134.1368.170, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-9209-31.10.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 10.01.2019 г.