Изходящ № 24-7219-13.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
ДО НАДЕЖДА ПАУНОВА ПЕТРОВА
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-502318-20.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1725-15.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10447.502.9.8.17, 10447.502.9.8.18, 10447.502.9.8.21, 10447.502.9.8.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1725-15.02.2019 г.

 

Дата: 13.03.2019 г.  Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                           / инж. Иван Анастасов Заповед № ЧР-32-245/22.10.2018 г. /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2019 г. 

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2019 г.