Изходящ № 24-7368-13.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
Дo: ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА МИШЕВА САШО МЕТОДИЕВ ВЛАДОВ ГЕОРГИ БОРИСОВ КОСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-272931-04.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1418-07.02.2019 г., засягащо сгради с идентификатори  68134.4327.1906.2 и 68134.4327.1906.4, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-1418-07.02.2019 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-548312-03.11.2017 г.

 

 

Дата: 07.02.2019 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 15.03.2019г.