Изходящ № 24-7469-14.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.03.2019
ДО Г-Н ТОНИ МИНЧЕВ ХАДЖИЕВ гр.Смолян, ул. Цар Симеон №45
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл.61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-456636-19.11.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1733-15.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 67653.927.80, 67653.927.107, 67653.927.108, 67653.927.219, 67653.927.236, 67653.927.239.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

 

 

 

      НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                        ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:14.03.2019 г.