Изходящ № 24-757-08.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
Дo: ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ ГОЛЕМИНОВ Адрес: град София, ул. „Луи Айер“ № 186, вх.Б, ет.5, ап.41 До: НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ГОЛЕМИНОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Митрополит Панарет“ № 2 До: АСЕН АСЕНОВ КАМЕНОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Чемшир“ № 3, ет.7, ап.27 До: ЙОАНА НИКОЛОВА ГОЛЕМИНОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Солунска“ № 45, ет.5, ап.10
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-435725-06.11.2018 г. и с вх. № 01-278164-23.7.2018г., подадени на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ е издадена заповед за изменение на КККР № 18-272-08.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 47295.22.223, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-272-08.01.2019 г.
2. …

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                               / инж. Никола Бадев /

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 07.02.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 22.02.2019г.