Изходящ №24-15601/07.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
До: ЛАМБО СОТИРОВ КАРАМФИЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.2 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-224719-22.05.2019г. от РОСИЦА ПЕНЕВА ЛАМБАРДОВА-ПАСКАЛЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скици и характеристики, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 66487.39.40, по действащата Кадастрална карта на с.Синапово:

 

Данни преди промяната:

Имот с идентификатор: 66487.39.40, адрес: с.Синапово, м.ИЛЧЕВА ЧЕШМА, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7830кв.м., стар номер 039040, собственост на ЛАМБО СОТИРОВ КАРАМФИЛОВ  с  Документ за собственост: Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници №11 от 28.01.2000г., издаден от ОСЗГ ГР.ТОПОЛОВГРАД, площ 7831кв.м. от правото на собственост.

 

Данни след промяната:

Имот с идентификатор: 66487.39.40, адрес: с.Синапово, м.ИЛЧЕВА ЧЕШМА, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 7830кв.м., стар номер 039040, собственост на ЛАМБО СОТИРОВ КАРАМФИЛОВ  с  Документ за собственост: Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници №11 от 28.01.2000г., издаден от ОСЗГ ГР.ТОПОЛОВГРАД и н-ци на ИЛИЯ ИВАНОВ ДАМЯНОВ с Документ за собственост: Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници №СН220 от 13.04.1999г., издаден от ОСЗГ ГР.ТОПОЛОВГРАД, площ 7831кв.м. от правото на собственост.

 

 

 

 

Във връзка с чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 

 

                                                                                                               Началник на Службата по геодезия,
                                                                                                                картография и кадастър  ХАСКОВО:

                                                                                                                   ............................................................

                                                                                                                          ( инж. Валентина Трайкова )

Обявяване в сайта за ЛАМБО СОТИРОВ КАРАМФИЛОВ

ДАТА НА СЛАГАНЕ НА ТАБЛОТО:07.06.2019Г.

ДАТА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО:17.06.2019Г.