Изходящ №24-22725-11.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
ДО Г-Н РУСКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ с. Куклен, ул.Александър Стамболийски №9
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-268130-17.07.2018 г., подадено от г-н Георги Димитров Янков на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6775-13.08.2018 г., изменението представлява нанасяне на липсваща селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.2.398 (стар № 002398).

Съгласно чл.53б, ал.7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

 

 

 

    НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:11.10.2018 г.