КИРИЛ ЖИВКОВ ГРОЗДАНОВ чрез ЖАНЕТ ПЕТКОВА АВРАМ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

КИРИЛ ЖИВКОВ ГРОЗДАНОВ
чрез
ЖАНЕТ ПЕТКОВА АВРАМОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-4499-05.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2563-28.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1332.2054, 68134.1332.2140, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2563-28.03.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 15.05.2018 г.