МАСТХЕД СТУДИОС ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

МАСТХЕД СТУДИОС ЕООД

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-9430-09.01.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община  № 18-2904-11.04.2018 г., засягаща имоти с идентификатори 68134.409.151.1 и 68134.409.151.1.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2904-11.04.2018 г.
2. Скица проект
 

 

 

Изготвил:.........................                                                     Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

           инж. М. Андонова                                                                                               инж.Д.Величков