На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-110335/ 28.03.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от ОБЩИНА САНДАНСКИ, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижи

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-110335/ 28.03.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от ОБЩИНА САНДАНСКИ, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границиата между поземлени имоти с идентификатори 65334.301.1513 и 65334.301.1511, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 464/21.08.1970г. на Община Сандански, АЧОС № 34/13.06.2006г. на Служба по вписванията – Сандански, АЧОС № 35/13.06.2006г. на Служба по вписванията – Сандански и разработка от правоспособно лице по кадастър.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 10.05.2018 г.
ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 18.05.2018 г.
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ- Е. НИКОЛОВА / МЛ. ЕКСПЕРТ `АО`/:

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ :
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър- Благоевград

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-110335/ 28.03.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от ОБЩИНА САНДАНСКИ, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границиата между поземлени имоти с идентификатори 65334.301.1513 и 65334.301.1511, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 464/21.08.1970г. на Община Сандански, АЧОС № 34/13.06.2006г. на Служба по вписванията – Сандански, АЧОС                                 № 35/13.06.2006г. на Служба по вписванията – Сандански и разработка от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 10.05.2018 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 18.05.2018 г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ- Е. НИКОЛОВА  / МЛ. ЕКСПЕРТ  `АО`/:

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  :

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър- Благоевград