Никола Костадинов Колев

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Никола Костадинов Колев

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

Във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-134006-17.04.2018г. от ХУБИН ПРОДАНОВ ХУБИНОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  нанасяне в КККР на имот с идентификатор 21052.355.271 с площ от 1300 кв.м. (имот №355055-част Г с площ 1300 дка. по съдебното решение) постановен в дял на Хубин Проданов Хубинов, съгласно Решение №25/30.01.2007г.  и №13/07.10.2008г.на Районен съд-Димитровград по гр.д.№415/2002г.  вписано частично  по отношение на дял XI /единадесети/ под № 162 том 1 рег.1373 от 04.05.2018г. в Служба по вписванията гр.Димитровград и съгласно чл.53а, т.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 21052.355.55 по действащата Кадастрална карта на гр.Димитровград.

 

Съгласно чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, настоящото уведомление се изпраща на основание чл. 61, ал. 4 от АПК.

 

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
    картография и кадастър  ХАСКОВО:

                                      ..................................................................

             (инж. Валентина Трайкова)

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 13.06.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 21.05.2018г.