СВИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

СВИЛЕН ВЕНЦИСЛАВОВ БОРИСОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-76823-16.03.2017 от Свилен Венциславов Борисов е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР за поземлени имоти с идентификатори 65766.220.32 и 65766.417.128 от одобрената кадастрална карта на гр. Свищов.

Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в записване и на Свилен Венциславов Борисов като собственик на поземлени имоти с идентификатори 65766.220.32 и 65766.417.128 от одобрената кадастрална карта на гр. Свищов с документ, удостоверяващ правото на собственост – съдебно решение 156, вписано с № 182/13.12.2016 г., т. 4, рег. 3614 на Служба по вписванията Свищов.

 

Дата на поставяне на таблото: 19.04.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 04.05.2017 г.

 

Длъжностно лице: ........................... /инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

 

Началник на Служба по геодезия, картография и

кадастър Велико Търново