ТИХОМИР СТРАХИЛОВ ГРИГОРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ТИХОМИР СТРАХИЛОВ ГРИГОРОВ

Публикация на:: 
София - град

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО,

 

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 34 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 45 и 99 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2004 г.), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-99/16.02.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 14578.503.23 в с. Гащевци,  землище Въглевци, община Велико Търново, собственост на „Гардън Дивелъпмънтс” ЕООД.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър В. Търново.

 

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 30.03.2017 г.

Длъжностно лице:.....................................

                         /инж. Иван Анастасов/

С уважение:

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново