В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-376721-27.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотни

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-376721-27.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3702-09.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.399, 68134.2046.402, 68134.2046.3333, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-3702-09.05.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-30130-17.01.2018г.

Началник на СГКК – София:…………………
/ инж.Д.Величков /

Дата на залепване на таблото: 11.06.2018г.

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

   На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-57674-14.02.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1384.2056.5.31, 68134.1384.2056.5.32 и 68134.1384.2056.5.33, район Надежда, ж.к. Надежда 4, бл. 427, за които сте заинтересовано лице.

Изменението се състои в промяна на местоположението на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1384.2056.5.31, 68134.1384.2056.5.32 и 68134.1384.2056.5.33 чрез заличаването им и нанасяне на самостоятелни обекти с проектни идентификатори 68134.1384.2056.5.40, 68134.1384.2056.5.41 и 68134.1384.2056.5.42 въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-57674-14.02.2018г. в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-57674-14.02.2018г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1384.2056.5.31, 68134.1384.2056.5.32 и 68134.1384.2056.5.33, район Надежда, Столична община, като в 15 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Качено на табло: 11.06.2018 г.