ВЕНЕЛИН МИЛКОВ ЖЕКОВ ГЕРМАНИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ВЕНЕЛИН МИЛКОВ ЖЕКОВ
ГЕРМАНИЯ

Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК и чл. 53, ал.2 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от ЕМИЛ МИЛКОВ МИНКОВ, с което заявление се иска изменение на кадастрални данни в КРНИ, изразяваща се в следното: вписване в регистъра на собствениците на заявителя с дублиращи права, съгласно приложени документи за собственост за имот с идентификатор 10135.2559.13.1.41.

            В 7-дневен срок от получаване на настоящото, на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, можете да изразите становище на направеното искане и събраните доказателства, както и да подадете писмени искания и възражения.          

Във връзка с разпоредбите на чл.53а от ЗКИР, след изтичане на седемдневния срок кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъдат променени.

 

 

 

мн/

 

                                                                              Н-К СГКК ВАРНА:

(инж. КР. БОЖКОВА)