Уведомления

 • До: МЕХМЕД МЮМЮН МУСТАФА ул. „Васил Левски” №7, ет.2, ап.24, гр. Асеновград До: РУМЕН МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ ул. „Васил Левски” №7, ет.2, ап.24, гр. Асеновград

  статус: 
  Актуално

  До: МЕХМЕД МЮМЮН МУСТАФА
  ул. „Васил Левски” №7, ет.2, ап.24, гр. Асеновград

  До: РУМЕН МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ
  ул. „Васил Левски” №7, ет.2, ап.24, гр. Асеновград

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-83080-08.03.2018 г. от Дурмушали Мюмюн Караали, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, засягащо сгради в поземлен имот с идентификатор 00702.524.60, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • До: ВАСИЛ ПАНЕВ АЛТЪНОВ бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив До: ПЕТЪР ПАНЕВ АЛТЪНОВ бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив До: ИВАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧАНОВА бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив

  статус: 
  Актуално

  До: ВАСИЛ ПАНЕВ АЛТЪНОВ
  бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив

  До: ПЕТЪР ПАНЕВ АЛТЪНОВ
  бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив

  До: ИВАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧАНОВА
  бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-135131-17.04.2018 г. от Рангел Георгиев Пунгеров, пълномощник на Ангел Атанасова Вълчанов, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо част от самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 56784.511.610.1, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • До: ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ул. „Раковски” №2А, ет.2, ап.6, гр. Първомай

  статус: 
  Актуално

  До: ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
  ул. „Раковски” №2А, ет.2, ап.6, гр. Първомай

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-128005-12.04.2018 г. от Милко Димитрова Арнаудов, започва производство за изменение на КККР на с. Костиево, общ. „Марица”, засягащо поземлени имоти с идентификатори 38950.501.712 и 38950.501.5004, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • До: АНГЕЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ ул. „Панарет” №10, гр. Асеновград

  статус: 
  Актуално

  До: АНГЕЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
  ул. „Панарет” №10, гр. Асеновград

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-180063-18.05.2018 г. от Живка Петрова Колева, започва производство за изменение на КККР на с. Стоево, общ. Асеновград, засягащо поземлен имот с идентификатор 69273.7.57, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.