Уведомления

 • Изх. № 24-25195-08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО ДАНИЕЛ ИВАНОВ КУКУВЕРОВ МИЛЧО ИВАНОВ КОСЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-356139-14.09.2018 г. от заявител Даниела Димитрова Кирилова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на сграда и на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Хаджидимитров“ №1.

 • Изходящ №24-22884-15.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До: -Николай Христов Шишманов -Георги Христов Шишманов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  Във връзка със Заявление вх. № 01-374421-27.09.2018г.  от Община Свиленград до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  отразяване на ПУП-ПП на строеж „Местен път за достъп“ до поземлени имоти в местност „Левченски път“, з-ще гр.Свиленград относно имот с идентификатор 65677.980.105  по КККР на гр.Свиленград, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед №3685/29.12.2016г. за отчуждаване на реална част от поземлен имот №600005, чл.53а от ЗКИР и чл.65, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-25096-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ВИРГИНИЯ СТОЯНОВА ЙОСИФОВА гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 27 АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 27
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-58667/08.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17140/04.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.517, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №27.

 • Изх. № 24-25100-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ИВАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 29 ИВАН ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 29
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-58670/08.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17140/04.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.518, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №29.

 • Изх. № 24-25103-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ИБРЯМ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 21
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-58660/08.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17140/04.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.508, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №21.

 • Изх. № 24-25109-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: БИСТРА ХРИСТОВА СМАИЛ гр. Ямбол, ул. “Балкан” № 4 Наследници на Али Мехмед Смаил: БИСТРА ХРИСТОВА СМАИЛ гр. Ямбол, ул. “Балкан” № 4
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47875/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.148, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко войвода” №47.

 • Изходящ № 24-25167-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ВАЛЯ ГРОЗЕВА ВЪЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог“ бл. 36, вх. Д, ет.4, ап. 89 До: СТОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ КАРАГЬОЗОВ гр. Ямбол, ул. "Хан Тервел“ № 38
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-411577-22.10.2018г., на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.53, ал. 1, т. 3 от ЗКИР, засягащо сгради с идентификатори  87374.542.70.3  находяща се в  гр. Ямбол ул. "Хан Тервел“ № 38 и 87374.542.70.4  находяща се в  гр. Ямбол ул. "Стефан Караджа“ № 13.

 • Изх. № 24-22462*08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО СВЕТЛАНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ МАРТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-380615/02.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-19710*08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО СВЕТЛАНА ТЕМЕЛКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-231039/22.06.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-7448/03.09.2018г., касаещо коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 56126.601.155, 56126.601.191, 56126.601.192 и 56126.601.184 на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 1037/27.07.1990г. на Кмета на Община Петрич и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-25230-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Дo: АНКА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА До:..ЙОРДАНКА КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ До: СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕНЕВА До: НИКОЛА ГРИГОРОВ ЛАЗАРОВ До: РОСТИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА До: ДОБРИ ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА До: ДИЯНА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА До: Заинтересованите собственици на СО в сграда с идентификатор 83510.667.41.1, находяща се в гр.Шумен, ул.“Шипка“ №3
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-413653-23.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9539-08.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.667.41.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24282-30.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО Г-Н АХМЕД СМАИЛОВ САРААЛИЦКИ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-259001-10.07.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.10.2018 г. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път с. Долен - с.

 • Изходящ № 24-24965-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО ТОДОРКА ИВАНОВА РАДКОВА, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК САШО ЧАКЪРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-183318-21.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8153-01.10.2018 г., за изменение на КККР на  район Младост, Столична община засягаща СОС с идентификатори 68134.4089.455.1.121 и 68134.4089.455.1.120, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24944-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: СВЕТОСЛАВА СИМЕОНОВА СТОИЦОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-150846-26.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8117-28.09.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1004.171.2, 68134.1004.171.3 и 68134.1004.171.6  и всички самостоятелни обекти в тях, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-24943-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Дo КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148070-25.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-25052-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИНЧЕВА До: НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ИЛИНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-83588-08.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8147-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.705.317, 68134.705.319, 68134.705.1382, 68134.705.318, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25053-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-14206-12.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8154-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.503.1514, 68134.503.156, 68134.503.1057, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-25056-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-254603-09.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8139-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.40, 68134.1978.699, 68134.1978.1166, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-24970-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Изходящ № 24-24970-06.11.2018 г. ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОШЕВ ТОДОР ИВАНОВ БОДЕВ ЛЮБЕН БОРИСОВ ТОШЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № № 01-169656-11.05.2018 г.,  подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-25135-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО МАРТИН ИВАНОВ СИРАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. рег. № 01-81658-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8035-26.09.2018 г., за изменение на КККР на район Лозенец - Столична община засягаща сгради с идентификатори 68134.901.809.1 и 68134.901.809.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25142-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Дo: МИНКА КОСТОВА КАРОВА До: ДИМАНА ВЕЛИКОВА ТОНЕВА До: ИВАЛИНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА До: ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА До: ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ До: Собствениците и носителите на други вещни права на СОС в сграда с кадастрален идентификатор 83510.674.221.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Владайско въстание” № 182)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-377449-01.10.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 22-311-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО: РУМЯНА АПОСТОЛОВА ФОЛЦ ДО: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ДО: ТОДОР АТАНАСОВ КЕШАВОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-335331-30.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9433-05.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.602.219,   07079.602.221, 07079.602.223,  07079.602.227 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-25151-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  До: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА гр. Ямбол, ул. „СТОИЛ ВОЙВОДА” № 4 СТАНИМИР ИВАНОВ КОСТОВ гр. Ямбол ж.к. Златен рог, бл.13, вх.Д, ет.4, ап.103 ТОШКО ЖЕКОВ АПОСТОЛОВ гр. Ямбол, к-с "ХАЛЕ '' № 3, вх. Д, ет. 5, ап. 89 МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПАРАПАНОВА гр. Ямбол ул. "АТАНАС КРАТУНОВ" № 55
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-325986-23.08.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-25080-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  Дo: ОБЩИНА ШУМЕН Дo: ОСМАН МУСТАФОВ ОСМАНОВ Дo: РАЗИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА Дo: ЕМИНЕ НЕЗИЕВА МУСТАНОВА Дo: ЕМИНЕ ХУСЕИНОВА АЛИЕВА Дo: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА Дo: ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ Дo: ИВЕЛИНА ИВАНОВА СЪБЧЕВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-386170-05.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9506-07.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52132.205.163, 52132.205.173 и 52132.205.174 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-22147-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА С.БОГДАНИЦА УЛ.”21-ВА” № 16 ДО МИЛЕН ЙОРДАНОВ ЯНКОВ С.ЯГОДОВО УЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” № 48
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-331645-28.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8349-05.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04594.19.16, 04594.19.40, 04594.19.97, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-22377-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО МИРОСЛАВ ДОЙКОВ ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ УЛ.”МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ” № 10 ДО ТОДОР ДОЙКОВ ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.216А ВХ.А ЕТ.6 АП.16 ДО ПЕТКО ТОДОРО ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.178 ВХ.А ЕТ.5 АП.14 ДО ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСКОВ ГР-ПЛОВДИВ УЛ.”НАРЦИС” № 3 ЕТ.3 АП.17
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили молби вх. № 01-315038-16.08.2018 г., вх. № 01-314974-16.08.2018 г., вх. № 01-314910-16.08.2018 г. и вх. № 01-314815-16.08.2018 г.подадени на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-21835-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО „ЛЕГИС” ООД ГР.ПЛОВДИВ ДО ПЕТКО ХРИСТОВ ШОЙЛЕКОВ ГР.СОФИЯ УЛ.”БИСТРИЦА” № 7 ВХ.Б ЕТ.1 АП.2 ДО „Я – МА ГЛОБАЛ” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ” № 34 ЕТ.3 АП.10 ДО „ФИНАС 64” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 152
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-267582-16.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-24818-05.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: СЕХЕР АХМЕДОВА МУСТАФОВА гр. Ямбол, ул. „КОЖУХ ПЛАНИНА” № 19А АЛИ ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. „КОЖУХ ПЛАНИНА” № 19А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47901/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.159, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Кожух планина” №19Б.

 • Изх. № 22-309-05.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО: БОГДАН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-329239-27.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9263-01.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.609.108.1.1,  07079.609.108.1.2, 07079.609.108.1.4  по КККР на гр.

 • Изх. № 01-373837/06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО МАРГАРИТА ДОНЕВА МАРКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ул. „Филип Македонски“ 20
  Публикация на:: 
  Пловдив

  ОТНОСНО: Заявление с вх. № 01-373837-27.09.2018г. за изменение на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

   

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

   

  Във връзка със заявление с вх. № 01-373837-27.09.2018г. за изменение на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

   

  Ви уведомяваме, че:

   

 • Изходящ № 24-6857-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: ИРИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА ул. „Филип Тотю” №26, ет.3, ап.10, гр. Пловдив До: наследниците на СТОЯН ГАНЧЕВ СТОЯНОВ ул. „Филип Тотю” №26, ет.1, ап.1, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-396222-13.12.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2506-27.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.530.328.1.15, 56784.530.328.1.22, 56784.530.328.1.23, 56784.530.328.1.24, 56784.530.328.1.25, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-2506-27.03.2018 г.

   

 • Изходящ № 24-21231-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: ДАНИЕЛА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА бул. „6-ти септември” №236, ет.8, ап.22, гр. Пловдив До: ГЮЛЛЮ СЕВИМОВА ИБРЯМОВА ул. „11-та” №9, с. Анево До: ИБРЯМ СЕВИМОВ ИБРЯМОВ ул. „11-та” №9, с. Анево До: ЗАХАРИНА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА ул. „Варвара” №27, ет.2, ап.32, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-260699-11.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8007-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 36498.504.1442.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-8007-26.09.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-21209-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: НИНА НИКОЛОВА КИЧУКОВА ул. „Студенец” №16, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-246344-03.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8000-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 73242.241.30, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-8000-26.09.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-24936-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  Дo: КРАСИМИР ВИТАНОВ ЯНКОВ
  Публикация на:: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-263762-13.07.2018г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8170-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10971.504.208, 10971.504.211, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 20-75201-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  Дo: Румен Радославов Радев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявление с вх. № 01-355048-13.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8455-09.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.31, 83510.664.35, 83510.664.281, 83510.664.32, 83510.664.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24822-05.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ВЕСЕЛИН ЙОТОВ НЕШЕВ гр. Червен бряг, ул. "Калоян" №37, вх. А, ет. 4 ап. 20
  Публикация на:: 
  Плевен

              В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-266757-16.07.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24827-05.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ЕТ "АН-МАРИ-ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ" гр. Плевен, ул. „Осми март“ № 24, ап.8 МИЛЕНА ЙОНЧЕВА СИМЕОНОВА гр. Плевен, ул. "Шейново" №20, ап. 9 ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ гр.Поморие,кв."Свобода",бл.5,вх.1, ет.2 ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА гр.Плевен, бул."Русе" №45, ет.1, ап.1 АНКА ТОДОРОВА КУНЕВА гр.Плевен , жк "Сторгозия" бл.№23, вх.А, ап.8
  Публикация на:: 
  Плевен

           В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-228370-20.06.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24588-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО АНЕЛИЯ БОРИСОВА БОЖКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349491-06.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8362-08.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 32216.2297.35, 32216.2297.160, 32216.2297.161, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24587-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДИШЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358622-13.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24585-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО Емил Господинов Цветарски Румен Господинов Цветарски Огнян Господинов Цветарски
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-91727-14.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7900-20.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.1062, 68134.1006.599, 68134.1006.1046, 68134.1006.1687, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24542-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  Дo ДОНКА КИРИЛОВА МАДЖАРОВА До МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 07-16030-21.12.2017г.

 • Изходящ № 24-24583-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ДЕНЧО ЛЮДМИЛОВ БАНКОВ МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА БАНКОВА ЕВЕЛИНА ДЕНЧЕВА БАНКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-286410-17.09.2016 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7819-18.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4356.311, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24580-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО МАРИКА СТОИЛОВА ПЕТРУШЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-153094-30.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7899-20.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2193.514, 02659.2193.1248, 02659.2193.2968, 02659.2193.2969, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24605-01.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ХРИСТО ПАНЧЕВ ВЪРБАНОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 МИРОСЛАВ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 ПАВЛИНА ХРИСТОВА КОКАЛОВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 09-52010-07.09.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-9292-01.11.2018 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор 43952.515.259.1 от одобрената със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ловеч, общ. Ловеч,  ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул.

 • Изх.№ 24-21505-28.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До Тодор Василев Тодоров ЕТ „ХИТ – ТодорТодоров
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с Ваше Заявление вх.№ 01-332950-28.08.2018 г., като собственик на ЕТ „ХИТ – ТодорТодоров” и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-8005-26.09.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор

 • Изх.№ 24-21538-28.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До Андрей Михайлов Дамянов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-298244-06.08.2018 г. на Георги Каменов Петков и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-8018-26.09.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-21542-28.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До Николай Георгиев Манолов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-298244-06.08.2018 г. на Георги Каменов Петков и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-8018-26.09.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изходящ № 24-24550-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО ХЕНРИК ЙОДКО
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-354768-13.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24407-31.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  Дo: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДЕЯНОВА Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ Дo: ОГНЯН ХРИСТОВ ДЕЯНОВ Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ Дo: ТИНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ Дo: КОСТАДИН ЛОЗАНОВ АЛЕКСАНДРОВ Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-215718-12.06.2018 г., до СГКК София подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7685-13.09.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1383.643.1, 68134.1383.643.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24338-30.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До АНЕЛИЯ ПЕТРОВА КЕРАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-60479-16.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7790-18.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.905.3115, 68134.905.586, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24274-30.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  Дo: ДЕЯН НИКОЛАЕВ КИРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-78503-02.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24318-30.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  Дo: ЕЛЕНА КОНСТАНТИН КУЦУОГЛУ ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУЦУОГЛУ ВАСИЛ АТАНАСОВ КУЦУОГЛУ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-281025-25.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9183-30.10.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 55419.6706.654, 55419.6706.762 и 55419.6706.2120 и сгради с идентификатори 55419.6706.762.1, 55419.6706.762.2, 55419.6706.762.3, 55419.6706.762.4.

   

 • Изходящ № 24-24445-31.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО СОФИЯ МИХАЙЛОВА ГРУЕВА, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НИКОЛИНА ГРУЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-126806-11.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8032-26.09.2018 г., за изменение на КККР на  район Слатина, Столична община засягаща СОС с идентификатор 68134.705.800.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24703-02.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  Дo: НУРТИН МУРАД НУРИ До: Собствениците и носители на други вещни права на имот с идентификатор77195.718.49
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-390154-08.10.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9346-02.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.718.48, 77195.718.49, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.