Уведомления

 • ДО НАЗЛЪ ИДРИС КАМБЕР ГР. ПЛОВДИВ УЛ.”АЛ.ПУШКИН” № 13 Б

  статус: 
  Актуално

  ДО
  НАЗЛЪ ИДРИС КАМБЕР
  ГР. ПЛОВДИВ
  УЛ.”АЛ.ПУШКИН” № 13 Б

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-222025/21.07.2017 г. от Неджип Шерифов Рашидов в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри e предоставен проект за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, корегиране на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56784.520.743.1, за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици или носители на вещни права.

 • До: НАЙДЕН ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ МИЛЕН ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ СОНЯ НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА ДАМЯН НАЙДЕНОВ ГЕРАСИМОВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  НАЙДЕН ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ
  МИЛЕН ГЕРАСИМОВ ГЕРАСИМОВ
  СОНЯ НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  ДАМЯН НАЙДЕНОВ ГЕРАСИМОВ

  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.1, т.2 и ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че във връзка с регистрирано Заявление вх. № 01-212947 от 13.07.2017г. от Петър Тодоров Хаджиев, чрез представител Борислав Йорданов Карадимов в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 95 том 8, дело 968, дв.вх.рег. 2846 от 04.05.2017г. вписан в Служба по вписванията гр. Хасково и служебно изискан Нотариален акт № 150 том 7, дело 883, дв.вх.рег.

 • ДО : СЛАВЧО НЕСТОРОВ МУТАФЧИЕВ МАРИЯ МИЛУШЕВА ХАДЖИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО :
  СЛАВЧО НЕСТОРОВ МУТАФЧИЕВ
  МАРИЯ МИЛУШЕВА ХАДЖИЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

         На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-80535 / 20.03.2017г. на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-5317 / 21.07.2017 г.

         Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-5317 / 21.07.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград. Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

  Поземлен имот 21498.261.4

 • ДО ХРИСТИНКА БОРИСЛАВОВА БОГДАНОВА РАЙНА БОРИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ХРИСТИНКА БОРИСЛАВОВА БОГДАНОВА
  РАЙНА БОРИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-167663/06.06.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Красимир Димитров Динов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на самостоятелен обект с идентификатор 04279.608.287.1.2 в сграда с идентификатор 04279.608.287.1 на основание представен одобрен архитектурен проект от 12.03.1981 г., Разрешение за строеж № 137/23.04.1969 г. и № 43-1/15.06.1981 г.