Уведомления

 • МАГНОЛИЯ ИМОТИ ООД

  статус: 
  Актуално

  МАГНОЛИЯ ИМОТИ ООД

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-258869-22.08.2017 г. от "ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.305.408, 68134.305.141, район „Възраждане“, област София.

 • До: ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-206713-11.07.2016 г., подаденo на основание  чл. 51, ал. 3, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2837-24.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1942.1204, 68134.1942.1214, 68134.1942.1305, 68134.1942.1148, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-301712-29.09.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7565-11.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 77246.24.20, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • КРАСИМИР ГАНЧЕВ ГАНЕВ УЛ. БАЧО КИРО 1 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТИЛЬО ИВАНОВ ТИЛЕВ КВ. "КАЗАНСКИ", 29, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.89 ГР. СТАРА ЗАГОРА СТЕЛА КОСЕВА ИВАНОВА ул. "Димчо Стаев" № 30, ет. 4, ап. 7 ГР. СТАРА ЗАГОРА

  статус: 
  Актуално

  КРАСИМИР ГАНЧЕВ ГАНЕВ
  УЛ. БАЧО КИРО 1
  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  ТИЛЬО ИВАНОВ ТИЛЕВ
  КВ. "КАЗАНСКИ", 29, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.89
  ГР. СТАРА ЗАГОРА

  СТЕЛА КОСЕВА ИВАНОВА
  ул. "Димчо Стаев" № 30, ет. 4, ап. 7
  ГР. СТАРА ЗАГОРА

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното: