Уведомления

 • ДО: "ОБЕДИНЕНИ ОРАНЖЕРИИ" ООД МАРТИНА СТЕФАНОВА БОЮКЛИЕВА КИРИЛ ДИМИТРОВ ПОРОЛИЕВ ЧАННА МИТРЕВА ЯНКОВА- БОЮКЛИЕВА ГАНКА ПАНЧЕВА РАДУНЧЕВА ЙОАННА НЕДЯЛКОВА БЪРЗАШКА СТОЯН СТОЯНОВ РАДЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОРОЛИЕВ ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ФИЛИПОВА ЕМИЛ ИВАНО

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  "ОБЕДИНЕНИ ОРАНЖЕРИИ" ООД
  МАРТИНА СТЕФАНОВА
  БОЮКЛИЕВА
  КИРИЛ ДИМИТРОВ ПОРОЛИЕВ
  ЧАННА МИТРЕВА ЯНКОВА-
  БОЮКЛИЕВА
  ГАНКА ПАНЧЕВА РАДУНЧЕВА
  ЙОАННА НЕДЯЛКОВА БЪРЗАШКА
  СТОЯН СТОЯНОВ РАДЕВ
  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОРОЛИЕВ
  ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ФИЛИПОВА
  ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-23978-19.01.2018 г. от ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, изработен от правоспособно лице е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1600.571, 68134.1600.566, 68134.1600.567, район „Студентски“, област София.

 • Дo: ХАРАЛАМПИ КИРИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ХАРАЛАМПИ КИРИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-400665-15.12.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2035-12.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5349.137, 00357.5349.165, 00357.5349.237, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До ИВАН ПЕТРОВ БОТУШАРОВ

  статус: 
  Актуално

  До
  ИВАН ПЕТРОВ БОТУШАРОВ

  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-34859-29.01.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1602.3202.1.58, район Стидентски, ж.к. Младост 1, бл. 105, за който сте заинтересовано лице.

 • До СИМАНТОВ ЙОСИФ САГИ

  статус: 
  Актуално

  До
  СИМАНТОВ ЙОСИФ САГИ

  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-95971-16.03.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.300.428.1, район Възраждане, ул. Екзарх Йосиф №23, за която сте заинтересовано лице.