Уведомления

 • Изходящ № 24-28987-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  До: КРИСТИН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ До: н-ци на Тенчо Димитров Гочев -Ваня Рангелова Червенкова -Дарина Тенчева Димитрова
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-268427-17.07.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед № 18-10936-17.12.2018 г., засягаща имоти с идентификатор 77195.703.832 и 77195.703.7.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-10936-17.12.2018 г.

   

   

 • № 18-429-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ
  Публикация на:: 
  Кърджали

  ЗАПОВЕД

  № 18-429-10.01.2019 г.

   

   

  На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-484223-06.12.2018 г. от ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ и приложеният към него проект по чл. 75  от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

   

  ОДОБРЯВАМ:

   

 • Изходящ № 24-192-03.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ГЕОРГИ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ТОДОР МИТЕВ НЕДЯЛКОВ ГР.НОВИ ПАЗАР, УЛ.“ЧАВДАР ВОЙВОДА“ 31 МАРИЯ ПЕТКОВА МИТЕВА В ЧУЖБИНА ЕЛЕНА ПЕТКОВА МИТЕВА В ЧУЖБИНА МИНЧО ПЕТКОВ МИТЕВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 33 ЯНКО ТОДОРОВ ЯНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“ТУНДЖА“ 6 ЙОРДАН ТОДОРОВ ЯНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СТРОИТЕЛ“ 4
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-379345-02.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-779-08.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-362589-19.09.2018 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1170-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ЕЛЕНА ДЯКОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-323589-22.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9278-01.11.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1980.244.1 и 68134.1980.244.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

   

 • Изходящ № 24-1172-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  До: "СТАЛКИНВЕСТ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-138375-19.04.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ изменение на КККР № 18-8515-10.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1970.14, 68134.1970.247, 68134.1970.918 и 68134.1970.1698, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-26036-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ИВАН АРСОВ АРСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-319910-13.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9819-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1606.671, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1084-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ЕМИЛ ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122124-05.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9818-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6970.833, 04234.6970.834, 04234.6970.835, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1070-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГЮРОВ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

              В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-335989-26.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-1116-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-390214-08.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10306-29.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.905.678, 68134.905.3103 и 68134.905.3166, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-1339-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  До: НИКИТА ДИМИТРОВ НАНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-303615-08.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10237-28.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2040.2110, 68134.2040.2215 и 68134.2040.2216, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1414-11.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДO „ЕСКУЛАП 21“ ЕООД „АТЛАС 2“ АД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-234491-25.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-21324*10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ЯХЯ УСЕИНОВ ЧИТАКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-361723-18.09.2018 г. на СГКК – Благоевград е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  Изменението се състои в  заличаване на ЯХЯ УСЕИНОВ ЧИТАКОВ и вписване на ИСУФ ДЖАЛИЛОВ КУНГЬОВ като собственик на Поземлен имот с идентификатор 59330.1.55, въз основа на Констативен нотариален акт № 74 том 5 рег. 1456 дело 537 от 14.04.2016 г.:  Служба по вписванията - гр. Разлог.

   

   

   

 • Изходящ № 24-1165-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  Дo: Собствениците и носителите на други вещни права на апартаменти и гаражи (СОС) в сграда с идентификатор 83510.660.379.3 (адм.адрес:гр.Шумен, ул.”Димчо Дебелянов” №1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-376-09.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 83510.660.379.3, 83510.660.379.3.1, 83510.660.379.3.2, 83510.660.379.3.3, 83510.660.379.3.10, 83510.660.379.3.11, 83510.660.379.3.12, 83510.660.379.3.4, 83510.660.379.3.5, 83510.660.379.3.6, 83510.660.379.3.7, 83510.660.379.3.8, 83510.660.379.3.9, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1182-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО: СТЕФАНА ВАСИЛЕВА ПАНДУРСКА ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРКО ТОДОРОВ МАРКОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРКО БЕРОВ СТЕФАНОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: ТОДОР МАРКОВ БЕРОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРГАРИТА МАРИНОВА НЕЙКОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1505 ДО: БОРИСЛАВ МАРИНОВ НЕЙКОВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1505 ДО: МАРИН ТРИФОНОВ БАНЕВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРИЯ ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 • Изходящ № 24-24885-05.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: Петър Райчов Харалампиев Адрес: гр.Кюстендил Ул. „Илинден” № 12 А До: Радко Милчов Раденков Адрес: гр.Кюстендил Ул. „Илинден” № 12 До: Александрия Милчова Жечева Адрес: гр. Шумен Ул. „Съединение” № 18 вх. 4 ап. 23 До: Сашка Райчова Тончева Адрес: гр. София Ул. „Гоце Делчев” бл. 240 вх. В ет. 8 ап. 72 До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-318727-20.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал.

 • Изходящ № 24-933-08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  Дo: ФОНДАЦИЯ НОВА СОФИЯ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-232497-22.06.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9872-16.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4360.84, 68134.4360.86, 68134.4360.137, 68134.4360.73, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-916-08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: Ирина Викторова Далоз
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-330480-27.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10287-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.1026, 68134.1974.178, 68134.1974.178.1, 68134.1974.4968, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-696-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ВАСИЛ АСЕНОВ ЙОТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177070-13.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10046-23.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2944, 68134.4333.157, 68134.4333.757, 68134.4333.828, 68134.4333.9154, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-701-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ИВАЙЛО ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-319582-13.10.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9185-30.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1007, 02659.2196.2118, 02659.2196.2119, 02659.2196.2207, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-699-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ВЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ СВЕТЛАНА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279177-24.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9206-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.610, 68134.1007.611, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-705-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО РАЙКО ВАСИЛЕВ МИНОВ РУМЯНА ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА ДАНАИЛ ИВАНОВ КАЛИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84457-09.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-693-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-128343-12.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10194-27.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 32216.2364.61, 32216.2364.62, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-686-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ИЛИЯ МАКАВЕЕВ ПЕТРАКИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-277573-23.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9599-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.16, 02659.2192.20, 02659.2192.145, 02659.2192.146, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28938-14.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  Дo: КЪНЧО ТОДОРОВ КЪНЕВ До: ИВАНКА ЖЕЛЕВА КЪНЕВА До: ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КЪНЕВ До: АНГЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ До: ВЪЛЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-289879-31.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-26582*09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ЖИВКО ВАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ РОСИЦА ДИМИТРОВА РАДОВАНОВИЧ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ НАСЕВ ЗОРКА ИВАНОВА КОСТОВА НИКОЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА КРЪСТАНА ВАНГЕЛОВА МАРНИКОВА БОРИС ВАНГЕЛОВ СТОИЛКОВ ЛИДИЯ СТОЕВА БЪРДАРОВА БИСЕР МИТКОВ СТОИЛКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че:

   

 • Изх. № 24-26349*09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-388435/08.10.2018г.

 • Изх. № 24-24227*09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА КИРИЛ КОСТАДИНОВ ТАНЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-407193/18.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-612-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО СТЕФАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА МАРИАНА ЛУКОВА ФИЛЧЕВА – ИВАНОВА ЕЛЕОНОРА ЛУКОВА ФИЛЧЕВА – СВЕТОСЛАВОВА ЕЛКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА БОРИС НИКОЛОВ МАНОЛОВ МИХАИЛКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА СЛАВЧО СТОЯНОВ ЦОЧЕВ СЛАВЧО ПЕТРОВ МАНОЛОВ КИРИЛКА СТАНКОВА ПОПОВА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-361938-10.12.2015 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8724-17.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2095.411, 68134.2095.470, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-629-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  Дo: КРАСИМИР БУДИНОВ НАЙДЕНОВ СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛИКОВА СПАСУНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА БУДИНА БУДИНОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-354119-09.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10238-28.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.4337.278, 68134.4337.2232 и 68134.4337.9984, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-605-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ТЕМЕНУЖКА СИМОВА ГРИГОРОВА ИЛИЯ ПЕНЕВ АНГЕЛИШЕВ „АЛАНЖ ИМПОРТ” ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35496-29.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9212-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.638, 68134.1006.648, 68134.1006.649, 68134.1006.1165, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-606-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА ДЕЛЧО ИВАНОВ ВЪЛКОВ ЦВЕТИНА ВЕСЕЛИНОВА БАНОВСКА НОНКА ВЕСЕЛИНОВА БАНОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-132965-16.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9223-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2191.710, 02659.2191.725, 02659.2191.1514, 02659.2191.1515, 02659.2191.1516, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-609-07.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ЛЕВИ НИКОЛАЙ ШЕМТОВ ЛЕВИ МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-292237-01.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9202-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2190.711, 02659.2190.712, 02659.2190.718, 02659.2190.719, 02659.2190.722, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-608-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО АНИ ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-95888-16.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9208-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1001.153.1, 68134.1001.153.1.10, 68134.1001.153, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-586-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  Дo: ФИЛИП ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ ЛИНА СЕРАФИМОВА ДУЕВА-ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-296145-03.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10063-23.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1890.48, 68134.1890.49, 68134.1890.708, 68134.1896.929, 68134.1890.48.1, 68134.1890.48.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-588-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  Дo: МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-437112-06.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10384-03.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6901.1822.1, 04234.6901.1822.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-655-07.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  Дo: МИХАИЛ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ Дo: МАРИАНА МАРНОВА СТАНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 09-12094-09.03.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11218-27.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.1311, 68134.1006.639, 68134.1006.1112, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-597-07.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ДИМИТЪР ТОДОРОВ КАРАЛИЕВ НАДЯ МЕТОДИЕВА ДЕЯНОВА БОЯН ДЕЯНОВ ДЕЯНОВ НАТАЛИЯ ДЕЯНОВА КЪНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

   

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра, Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-211719-11.06.2018г. от Искра Димитрова Антова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 55419.6708.3198, с.Панчарево, район „Панчарево”, Столична община.

 • Изх. № 22-3-08.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО: ПЛАМЕН ИВАНОВ ИНДЖОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-403079-16.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9782-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.118.92, 07079.118.420, 07079.118.42  по КККР на гр.

 • Изх. № 22-2-08.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО: ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ ДО: ЗЛАТКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА ДО: МАРИЯ ДИМИТРОВА АРНАУДОВА ДО: ЙОАННА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА-НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-67574-21.02.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9641-12.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.611.69, 07079.611.71, 07079.611.71.2,  07079.611.269 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-28559*08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО КИРИЛ НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ КРЪСТАНА НИКОЛОВА ЧАКИНСКА НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЧАКИНСКИ СТОЯНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-440688/08.11.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 20-790-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  Дo: ИВОМИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-438400-07.11.2018 г. от НЕЙКО ЦАКОВ НЕЙКОВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ябланица, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-11280-31.12.2018 г.

 • Изходящ № 20-704-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  Дo: МАЯ ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-424707 - 30.10.2018 г. от ГЕОРГИ МИНКОВ ЙОВЧЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Орешак, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-58/04.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 20-714-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  Дo: ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БЕЛИ ВИТ" ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-473817 / 29.11.2018 г. от ГАЛЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-21556*08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМЕН ИВАНОВ БАТЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-336909/30.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-590-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  2019 Качено на таблото/сайта - 08.01.2019г. Сваляне от таблото/сайта- 23.01.2019г. Длъжностно лице: инж. Анета Гьокова До: ВАСИЛ ЦОНЕВ ПЕТРОВ Дo: НАЙДЕН АНДРЕЕВ НИКОЛОВ НЕЛИ МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА До: Н-ци на НЕДЕЛЯ ПЕТРОВА НАЧЕВА До: РУСИ СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ РУМЯНА ДЕНЕВА ВЕЛИКОВА До: НЕЛИ МИНЧЕВА СТОЯНОВА До: СВЕТЛИН МИНЧЕВ СТОЯНОВ До: за н-ци на ИВАН ПЕТРОВ КАМБУРОВ /Радка Маринова Камбурова/
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-481979-05.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-745-08.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  РАДОСТИН ХРИСТОВ КОЛЕВ гр. Ямбол ул. " Мидия " № 1, ап.5
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-67828/14.11.2018г. по писмо с изх. № 2801-19532/12.11.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.543.56, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мидия” №5.

 • Изходящ № 24-479-04.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО ЕМИЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-236899-26.06.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9976-21.11.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.1007.169.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-477-04.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявления вх. № 01-398327-12.10.2018 г. и  вх. № 01-443057-09.11.2018г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10520-05.12.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатор 68134.105.110.1.9 и 68134.105.110.1.12, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-493-07.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО КАЛИНА САШОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-260934-11.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-22131-08.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО „ВАЛЕНА ИНС” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” № 16 ЕТ.3 АП.8
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-304009-08.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-23308-18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  До: ЛАЛО МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.10, вх.Б, ап.10 До: ЗЛАТКА ЛАЛОВА ЙОРДАНОВА Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.10, вх.Б, ап.10
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-298597-06.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8768-18.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.271.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.