Уведомления

 • Изходящ № 24-15340-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА БЛАЖЕВА КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ ЯНЕ ИВАНОВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35942-29.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3931-11.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.8550.743, 68134.8550.743.1, 68134.8550.745, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15461-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - апартаменти, офиси, ателиета и търговски обекти, в сграда с идентификатор 83510.666.208.5, находяща се на адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Ив. Александър” №94 До: АТАНАС ВЪРБАНОВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-209605-14.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15487-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на гаражи СОС в сграда с идентификатор 83510.664.392.4 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242742-04.06.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5935-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.392.4 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-5935-06.06.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-15345-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: БЛАГА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-492252-12.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5869-05.06.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104, 04234.6917.3105, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 25-131425-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО "ЗЕТ ПРОЕКТ"OOД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-117603-19.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4460-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.409.25, 68134.409.176, 68134.409.177, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 20-36406/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО: г-жа Силвия Тодорова Борисова бл.65, вх.А, ап.3 гр.Козлодуй
  Публикация на:: 
  Враца

  Относно: Ваш вх.№07-7059/23.05.2019г.

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОРИСОВА,

   

                Уведомяваме Ви, че във връзка с Ваше Заявление регистрирано в СГКК – Враца с вх. № 07-4544/29.03.2019г. Ви е изпратен по пощата на посочения от Вас адрес писмен отговор с изх. № 20-23983/09.04.2019г. Писмото е върнато от ТП“Български пощи“ – гр. Враца с отметка „ непотърсена“.

 • Изходящ № 24-15362-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До МИЛЧО ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ РАЙНА ВАСИЛЕВА КИРОВА КАТЯ НАЙДЕНОВА ГЕЛЕВА БОЙКО ТОДОРОВ ГОГОВ ГАЛЯ ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА БОЯН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ТАНЯ БОРИСОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82598-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3909-11.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4331.904, 68134.4331.910, 68134.4331.2513, 68134.4331.2517, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15418-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: "ШИРУФА 2" ООД До: ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА До: АСЕН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-467840-26.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5899-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1002.58.1.18, 68134.1002.58.1.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15470-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ТИХОМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122397-20.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4451-25.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4087.246 и 68134.4087.663, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15481-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ИВО ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-128827-25.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4453-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.3049, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15149-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО "ТМ ТРЕНД" ООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУСПОВ ЛЮДМИЛ ТИМЕВ ХРИСТОВ ЗЛАТКО ЯНКОВ ИЛИЕВ КАЛИНА ЗДРАВКОВА ЧОБАНОВА ЕМИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ АРНАУДОВ ЕЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ГЕРГАНА ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА СТАНИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-473170-28.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4024-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.471, 68134.1007.686, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15472-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ДЖОНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-58844-11.02.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4673-03.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1003.99, 68134.1003.105, 68134.1003.107, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ №24-15601/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ЛАМБО СОТИРОВ КАРАМФИЛОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.2 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-224719-22.05.2019г. от РОСИЦА ПЕНЕВА ЛАМБАРДОВА-ПАСКАЛЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скици и характеристики, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 66487.39.40, по действащата Кадастрална карта на с.Синапово:

   

 • Изходящ № 24-15605-07.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - апартаменти, складове, ателиета и гаражи, в сграда с идентификатор 83510.676.341.2, находяща се на адрес: гр.Шумен, ул.”Вл.въстание” №238 До: ШЕФКИЯ МЕХМЕД ТУНА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-211187-15.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5975-07.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15327-05.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: РАЛИЦА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-448117-13.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15395-06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ТАНЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА СОФИЯ, ЖК. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-439467-07.11.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-19924-12.03.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица и на основание чл. 51, ал. 1, т.

 • Изходящ № 24-15386-06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ТИНКА ХРИСТОВА МАРКОВА ЛОВЕЧ, К/С. МЛАДОСТ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-1877-13.12.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-19924-12.03.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен и на основание чл. 51, ал. 1, т.

 • Изходящ № 01-141776/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ТРЕНДАФИЛА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив бул. „Свобода” 7, ап. 1
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-141776-01.04.2019г. от
  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ШЕНТОВА в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

 • Изх. № 24-11412*06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-165914/12.04.2019г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

   

 • Изх. № 24-13346*06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ГАНЕВА МАРИАНА ИВАНОВА ЗАРКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-206/15.05.2019г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ПРЕКРАТЯВА производството по заявление с рег. № 01-368488/25.09.2018г. на СГКК – Благоевград.

   

 • Изходящ № 24-15317-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  До: ИВАН АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-197658-07.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15191-04.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  До: ВИОЛЕТА КОСТОВА ТРАЙКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-119191-19.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15156-04.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  Дo: САВKА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-436988-06.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2455-06.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6970.76, 04234.6970.77, 04234.6970.3546, 04234.6970.3619, 04234.6970.3620, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-15040-03.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  Дo: АВРОРА ДЕМИРОВА ХАДЖИЙСКА гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. Свобода № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: "АГРОВИТАЛ КОМЕРС"ООД гр. София, п.к. 1000 ул. "ПОСТОЯНСТВО" № 67-б заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.650 по КККР на гр. Батак Дo: АДЕЛИНА РОМАНОВА РОМАНОВА гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛНА № 53 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: "АКВАПРОЕКТ-Д.М." ЕООД гр. Пазарджик ул. "Гаврил Кръстевич" № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.387 по КККР на гр. Батак Дo: АЛБЕНА БОРИСОВА КЛИМЕНТОВА-ЕНЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000 бул. "КОПРИВЩИЦА" № 7, вх. 7, ет. 3, ап. 8 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.855 и 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ гр. Асеновград, п.к. 4230 ж.к. ДИАНАБАД № 39, вх. Д, ет. 8, ап. 94 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519, 02837.503.530 и 02837.503.534 по КККР на гр. Батак Дo: АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАГОВ гр. София - 1000 ул. "Хайдушка поляна" № 8, вх. Б, ет. 6,ап. 35 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: АЛЬОША ЦАНКОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. Вихрен № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: АНА РАДОСЛАВОВА ЛАЗАРОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. АВКСЕНТИЙ ВЕЛИКИ № 39 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.398 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО № 20 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.371 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОРМУШЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Вела Пеева" № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.315 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. БРАТЯ ЧОЛАКОВИ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕЛЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. Иван Клинчаров № 114 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ гр. Пловдив – 4000 ВЪЗРАЖДАНЕ № 147, вх. Б заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000 ул. Тинтява № 24, вх. Е, ет. 6, ап. 84 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ гр. Брацигово – 4579 бул. „3-ти март“ № 56 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.549 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ПЕТКОВ КЪРДЖЕВ гр. Пазарджик – 4400 ул. граф ИГНАТИЕВ № 14, ет. 4, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.358 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ПЕЛЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Николица № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: АНЖЕЛО ЙОРДАНОВ АРГИРОВ гр. София – 1000 , УЛ.ГЕНЕРАЛ ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ № 20, ет. 12, ап. 54 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.90 по КККР на гр. Батак Дo: АНКА ГЕОРГИЕВА СОЛАКОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ГЕОРГИ С РАКОВСКИ № 3, ет. 7, ап. 40 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.423 по КККР на гр. Батак Дo: АНКА ПЕТРОВА МИРЧЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 48 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: АННА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000 бул. С.ПЕТЕРБУРГ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: АННА ЛЮБЕНОВА КРИВУЛЕВА гр. Велинград – 4600 ул. ГЕОРГИ КИРКОВ № 46 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.175 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС ГЕОРГИЕВ СРЕДКОВ гр. Стамболийски, п.к. 4210, ул. ГЕО МИЛЕВ № 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.840 и 02837.503.838 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС ДИМИТРОВ НЕНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 143 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС НЕЙЧЕВ ЦЕКОВ гр. Пещера, п.к. 4550, ул. СВЕТИ КОНСТАНТИН № 50,вх. Б,ет. 4, ап. 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС НИКОЛОВ НЕНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 143 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС ПЕТРОВ ПЕНДАРОВ гр. София, п.к. 1000 ж.к. „Гоце Делчев“ бл.№ 12-Е,вх. В,ет.3,ап.32 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: АХМЕД ЮСЕИНОВ ДАНГОВ с. Дорково, п.к. 4641, ул. ПЕЙО ЯВОРОВ № 5-А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: "БАЛКАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ"ООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Батак № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.379 по КККР на гр. Батак Дo: "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. София – 1000 ж.к."Сухата река" № 109, вх. б, ап. 38 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.902 по КККР на гр. Батак Дo: БИСЕРКА ПЕТРОВА ЧАНЕВА с. Бошуля, п.к. 4481 ул. ДЕВЕТА № 20 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: САВЕНКА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЕВА гр. София, п.к. 1000 ж.к."Младост 1" № 31, вх. 9, ет. 2, ап. 20 като наследник на БЛАГОЙ АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.100 по КККР на гр. Батак Дo: КОСТА БЛАГОЕВ ХАДЖИЕВ гр. Пловдив-4000, ул."Петко Каравелов"№ 11 като наследник на БЛАГОЙ АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.100 по КККР на гр. Батак Дo: АННА БЛАГОЕВА ХАДЖИЕВА - УЛХОРН гр. Пловдив, п.к. 4000 ул."Петко Каравелов" № 11 като наследник на БЛАГОЙ АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.100 по КККР на гр. Батак Дo: БЛАГОЙ ДИМИТРОВ КЛИМЕНТОВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. П. ВОЛОВ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.397 по КККР на гр. Батак Дo: БОГДАНА НИКОЛОВА ТАШЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 31 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.430, 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: БОЖИДАР ЙОРДАНОВ КАРАМАНОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. СОЛУНСКА № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.35 по КККР на гр. Батак Дo: БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ДУНАВ № 2, ет. 11, ап. 53 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.558 и 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: "БОРИНА АБВ" ЕООД гр. София – 1000 бул. Васил Левски № 8, ет. 2, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.18 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС АНГЕЛОВ ПЪПАНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. СИНИ ВРЪХ № 51 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС ГЕОРГИЕВ БОЕВ гр. Пловдив – 4000 ул. "ЧЕШМИР" № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.856 и 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС ДУКСИЕВ КОШЕДЖИЙСКИ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ № 22, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС ИЛИЕВ СТОЙНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ № 10, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.771 по КККР на гр. Батак Дo: "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ"ООД гр. Брацигово, п.к. 4679, ул. "ИВАН ХРИСЧЕВ" № 13 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.259, 02837.503.1257 и 02837.503.1258 по КККР на гр. Батак Дo: "БРИГАДА ПЗ" ООД гр. Пазарджик – 4400 ул. ЦАР КАЛОЯН № 97 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.408 по КККР на гр. Батак Дo: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. ТРАПЕЗИЦА № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.205 по КККР на гр. Батак Дo: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: "ВАНЕСА 96" ЕООД гр. Пазарджик 4400 ул."Киселец" No 17 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.889 по КККР на гр. Батак Дo: ВАНЦЕТИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000 ул. Плана планина № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ВАНЯ ПЕТКОВА БЕЛЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ИВАНОВ ГАДЖОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Гурко № 22 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.884 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ПЕЛЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Николица № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ гр. Пазарджик – 4400 ул. граф ИГНАТИЕВ № 28, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1292 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ с. Бусманци – 1520, ул. ПРОСВЕТА № 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.418 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ФИЛИПОВ МИХОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Георги Бенковски № 15, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.502 по КККР на гр. Батак Дo: "ВГ СТРОЙ" ЕООД гр. Пазарджик – 4400 ул. "Тракийска" № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.434 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕШЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПЕТЪР БЕРОН № 40 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.219 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНЕТА ДИМИТРОВА БОНЕВА гр. София, п.к. 1000 ж.к. Младост 1, бл.3, вх. 7, ет. 6, ап. 120 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНКО ИЛИЕВ МОРАЛИЕВ гр. София, п.к. 1000 ж.к. Студентски град № 61, вх. В,ет. 3,ап. 316 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.7 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ гр. София, ул. Константин Фотинов № 93 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.417 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ИВАНОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. Виктор Юго № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.775 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕСЕЛА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, Ж.К. Тракия бл. 84, вх. Г, ет. 2 ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.222 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ гр. София, п.к. 1000 ж.к. Гоце Делчев № 30, вх. Б, ет. 3, ап. 28 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.575 по КККР на гр. Батак Дo: ВИКТОР СТОИМЕНОВ ГАНЧЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.526 по КККР на гр. Батак Дo: ВИЛЯНА ПАВЛОВА КОЛЧЕВА гр. София – 1000 ул. ВЕЛЧО АТАНАСОВ № 50, ет. 5, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.99 по КККР на гр. Батак Дo: ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА гр. София, п.к. 1000 ул. „Гео Милев“ № 38, ет. 1, ап. 3 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. СИМОН НАЛБАНТ № 50, вх. A заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.258, 02837.503.722 и 02837.503.723 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ КАРАМФИЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. княгиня МАРИЯ ЛУИЗА № 0103, ет. 0 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.193 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОШЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ИВАН БАТАКЛИЕВ № 2,вх. Б,ет. 1,ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАСАКИ ИВАНОВ ГАГОВ гр. София, п.к. 1000, ул. " Георги Бенковски" № 56, вх. Б, ет. 1, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕНО АНГЕЛОВ ТОПКАРОВ гр. София, п.к. 1000, ул. "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" № 41 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.529 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НЕНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 108,ет. 4,ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.291 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГАНЕВ гр. Батак – 4580, ул. Петър Пелев № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.258 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЕВ гр. Пловдив ул. "ЧЕШМИР" № 8, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ гр. Несебър, п.к. 8230 ул. '' Преслав '' № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.253 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДУКСИЕВ КОШЕДЖИЙСКИ гр. Батак, п.к. 4580 ул. "Георги Бенковски" № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ с. Драгор – 4406, ул. ПЪРВА № 36 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГАРОВ с. Цалапица, п.к. 4218, ул. "Цар Борис III"№ 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.904, 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЪПАНОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ВАСИЛ КИРКОВ № 79 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТРИФОНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Стоян Ангелов" № 83, ет. 5, ап. 33 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.839 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДЖАЛЪЗОВ гр. София, п.к. 1000, ул. ИВАН ДЕНКОГЛУ № 2, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.74 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАГОВ гр. София – 1000 ж.к. "Младост" 1, бл. 68, вх. Б заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ СПАРТАК ЧОЛАКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, "МАРИЦА" № 140, вх. Б, ет. 1, ап. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ СПАСОВ НИКОЛОВ с. Ивайло, п.к. 4406, ул. „Дасета“ №42 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.366 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАВРЪКОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 64, вх. Г, ет. 4, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.803 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕРГАНА ПЕТКОВА МИШЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХАН КУБРАТ № 1, ет. 4, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.44 по КККР на гр. Батак Дo: ГИНКА АСЕНОВА МАНЧЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БРАЦИГОВО № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: ГИНКА ЛАЗАРОВА УЗУНОВА гр. Пазарджик - 4400 ул. ИВАН СОКОЛОВ № 18, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.992 и 02837.503.9608 по КККР на гр. Батак Дo: ГЮРАЙ САМИ ХОДЖЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.908 по КККР на гр. Батак Дo: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНДОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. "Цар Освободител" № 52, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: ДАНЧЕ АНГЕЛОВА НАЙЧЕВА гр. София – 1000 район Люлин, ж.к. ЛЮЛИН № 149, ет. 4, ап. 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: ДАФИНКА НИКОЛОВА ГОВЕДАРСКА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Ропотамо № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.98, 02837.503.230 и 02837.503.234 по КККР на гр. Батак Дo: ДАФИНКА СТОЯНОВА ГАВРАИЛОВА гр. Първомай, п.к. 4270, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ДАФИНКА ТОДОРОВА ЯНЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Априлци" № 48 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ДЕМИРА ДЕМИРОВА ЧАЧОВА гр. Велинград – 4600 ул. Георги Бенковски № 16-а заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ДЕМИР ЦАНКОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 824 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КЪЛВАЧЕВА-ИЦОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Братя Консулови № 17 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на гр. Батак Дo: "ДЖИЛ ПРОПЪРТИС-БЪЛГАРИЯ"ЕООД гр. София, п.к. 1000, ул. Света неделя № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.16 по КККР на гр. Батак Дo: ДИАНА РАДОСТИНОВА АТАНАСОВА гр. София, НАДЕЖДА-2 № 10, вх. Б, ет. 0 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ДИАНА СТОЙКОВА ХРИСКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ОВАНЕС СОВАДЖИЯН № 49, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.758 по КККР на гр. Батак Дo: ДИДИ НИКОЛОВА ДИНГИЛЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 42, ет. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.885 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ с. Синитово, п.к. 4442 ул. „Тридесет и втора“ № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.600 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГУТЕВ гр. Асеновград – 4230 ул. "Шести Януари" № 7, ет. 4, ап. 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.69 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СМИЛЕНОВ гр. София, п.к. 1000, ул. БЯЛАТА СКАЛА № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЖИЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 41, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ПЕТРОВ КЛИМЕНТОВ гр. Батак – 4580, ул. "Вела Пеева" № 4А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.793 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ТАШЕВ гр. Ракитово, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 31 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.430, 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПАНДЕЛИЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 45, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.570 по КККР на гр. Батак Дo: ДИНЧО ТРЕНДАФИЛОВ ПЕЛЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Николица № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ДОБРОМИР АТАНАСОВ ДОБРЕВ гр. Ветрен – 4480 ул. "ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА" № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.383 по КККР на гр. Батак Дo: ДОРА ПЕТРОВА ШОПОВА с. Герман, п.к. 1786, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 2, ет. 7, ап. 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.529 по КККР на гр. Батак Дo: ДОСТА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Тодор Тупаров № 56 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: ДОСТА БОРИСОВА ПАПАЗОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. Георги Бенковски № 2 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ДУКСИ ГЕОРГИЕВ КОШЕДЖИЙСКИ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 18 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ" – ПАЗАРДЖИК ул. „Ал. Стамболийски” № 20 гр. Пазарджик – 4400 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.231 по КККР на гр. Батак Дo: ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ВАКЛИНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ № 77, вх. Г заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.462 по КККР на гр. Батак Дo: "ЕКОФРУТ КИК" ООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ТУНДЖА № 9 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.393 и 02837.503.395 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КАСАБОВА гр. Ракитово, ул. Георги Раковски № 8 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА гр. Батак, ул. ВИДА № 13, вх. В, ап. 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.397 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. ПОП МАТЕЙ № 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА с. Драгор, п.к. 4406, ул. ТРЕТА № 15 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.1294 и 02837.503.1296 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ЯНКОВА ИВАНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТЕФАН ЗАХАРИЕВ № 7, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.207 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАР САМУИЛ № 16, ет. 3, ап. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.378 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИЕЗЕР НИСИМ КАЛЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Христо Г.Данов" № 12, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1276 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА БАЛКАНСКА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. ВАСИЛ КУРТОВ № 2 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИСАВЕТА КОСТАДИНОВА УЗУНОВА-ЛАМБРЕВА гр. Пазарджик ул. КЛОКОТНИЦА № 19А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.389 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИ ШМИЛЕВА ПЕТРОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Околчица № 12, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.389 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛКА АНГЕЛОВА ГОНДОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Ровно № 17 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: ЕМИЛ СТОЯНОВ ПЕШЕВ гр. Пазарджик, ул. ПЕТЪР БЕРОН № 40 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.219 по КККР на гр. Батак Дo: ЕНЧО ИВАНОВ ЕНЕВ гр. Пловдив – 4000 бул. "КОПРИВЩИЦА" № 7, вх. 7, ет. 3, ап. 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: ЕРМА АЛДИНОВА МИЛЕВА гр. Ракитово, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 45 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЕТ "ЕКСПРЕС - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. НИКОЛА ДЕЛЕВ № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.202 по КККР на гр. Батак Дo: ЕТ"КОС ХОЛ - КОСТАДИН ХОЛЯНОВ" гр. Батак, п.к. 4580, ул. Карлъшка № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЕТ"МАРИЗ-91-МАРИЯ ЗАПРЯНОВА" гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. К.ВЕЛИЧКОВ № 56, вх. А, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.451 по КККР на гр. Батак Дo: ЗАПРИН ДАНАИЛОВ ТОПАЛОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. СТОЯН АНГЕЛОВ № 65, ет. 5, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИНГИЛЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 42, ет. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.885 по КККР на гр. Батак Дo: ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 114 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОРИСОВ ДРАМЧЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.410 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОРИСОВ ФИЛИПОВ гр. Ракитово, ул. Георги Славеев № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОРИСОВ ЦИГОВ гр. София, п.к. 1000, ул. "Мусагеница", бл. 98Б, вх. А, ет. 7, ап. 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН ВАСИЛЕВ КРИВУЛЕВ гр. Велинград – 4600 ул. ГЕОРГИ КИРКОВ № 46 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.175 по КККР на гр. Батак Дo: ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАНДЕВА ГР. РАКИТОВО – 4640 Ул. „Иглика“ № 4 като наследник на ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНДЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.367 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ ВАНДЕВ ГР. РАКИТОВО – 4640 Ул. „Иглика“ № 4 като наследник на ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНДЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.367 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАНДЕВ ГР. ПЛОВДИВ – 4000 Ул. „Севастопол“ № 8 като наследник на ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНДЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.367 по КККР на гр. Бата Дo: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Пловдив, бул. С.ПЕТЕРБУРГ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН ДИМИТРОВ ПАУНОВ гр. Батак – 4580 ул. Иван Вазов № 41А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.61 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН ИЛИЕВ ЦИГОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ № 43 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРИСОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. СТЕФАН БОЖКОВ № 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА СЕРАФИМОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПИОНЕРСКА № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.501 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН КРУМОВ СТОЯНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Пловдивска № 48, ет. 7, ап. 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.682 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН НЕЙЧЕВ ЦЕКОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Братя Чаушеви № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН СТЕФАНОВ ГАРЕЛОВ гр. София – 1000 ул. св. КРАЛ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.143 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИАН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ гр. Пазарджик – 4400 ул. БРАЦИГОВО № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИНА ИВАНОВА ЯКОФОВА гр. Пещера, п.к. 4550, ул. ИВАН РИЛСКИ № 20 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИНА РАДОСТИНОВА АТАНАСОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 10, вх. А,ет. 2,ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИН ГЕОРГИЕВ БОЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ОВАНЕС СОВАДЖИЯН № 49, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.758 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. ГЕОРГИ ДЖУРКОВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.457 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЦИГОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Априлци" № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХРИСЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 182 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯН АНГЕЛОВ ГРОЗДИН гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "КАЛИАКРА" № 9, ет. 6, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.252 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНЕТА ИЛИЕВА ТАШЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. АНТОНИВАНОВЦИ № 193 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ БАЛИНОВ ГР. ПЛОВДИВ – 4000 УЛ. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ № 11, ЕТ. 3, АП. 7 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ЙОРДАНКА ИВАНОВА СТОЕВА ГР. БУРГАС – 8000 Ж.К. ЛАЗУР № 108, ЕТ. 1, АП. 5 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ПЕТРОВА ГАНЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. АНТОНИВАНОВЦИ № 174 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ПЕТРОВ КЛИМЕНТОВ ГР. БАТАК – 4580 УЛ. РОДОПИ № 3 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАСКА НИКОЛОВА БАЛИНОВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. АНГЕЛ КАЛОЯНОВ № 10 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЯ СЛАВЧОВА ДОЙЧЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ № 3 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ СЛАВЧЕВ БАЛИНОВ ГР. ПЛОВДИВ – 4000 БУЛ. ДУНАВ № 198, ЕТ. 5, АП. 14 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ЛУКОВА СТОЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 20 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ СТОЕВ ГР. БУРГАС – 8000 Ж.К. СЛАВЕЙКОВ № 17, ЕТ. 1, АП. 9 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ СТОЯНОВ ПЪПАНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ИРИНА НИКОЛОВА СТОИЛОВА-РОДОПСКА гр. Пловдив – 4000 ул. БЕЛМЕКЕН № 20, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: ЙОРДАН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 30, ет. 6, ап. 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.374 по КККР на гр. Батак Дo: ЙОХАН ИЛИЕВ СТОИЛОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 4, ет. 1, ап. 1 лично и като наследник на ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА и ИЛИЯ НАЙДЕНОВ СТОИЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ СТОИЛОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 4, ет. 1, ап. 1 като наследник на ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА и ИЛИЯ НАЙДЕНОВ СТОИЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИНКА АНГЕЛОВА ЯНЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. НИКОЛА ВЕЛКОВ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИНКА АНДРЕЕВА ГОРАНОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 194 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИН РУМЕНОВ КАСАДЖИКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. "Свобода" № 6, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.428 по КККР на гр. Батак Дo: КАМЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ № 7, ет. 4, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.370 по КККР на гр. Батак Дo: КАСПАР ГАРАБЕТ СИМЕОНОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Н.ВОЙВОДА № 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.75 и 02837.503.76 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА БОРИСОВА ПОПОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КАПИНЧЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Карлъшка № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "МАРИЦА" № 140 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. СТАРА РЕКА № 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЯ АНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА гр. Батак, ул. ГЕОРГИ ДЖУРКОВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.457 по КККР на гр. Батак Дo: Катя Стамова Иванова гр. Димитровград – 6400 ул. ИВАЙЛО № 6, вх. А, ет. 7, ап. 14 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.619 и 02837.503.620 по КККР на гр. Батак Дo: КЕТИ ПЕТРОВА МАРКОВА гр. Стамболийски – 4210 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 26А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.174 по КККР на гр. Батак Дo: "КЛИМЕНТОВ"ЕООД гр. Батак, п.к. 4580, ул. Родопи № 19 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.192 и 02837.503.794 по КККР на гр. Батак Дo: "КОНСУМ ТРАНСПРЕС"ЕООД гр. София, п.к. 1000, ул. "Черни връх" № 18, вх. Б, ет. 7, ап. 25 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1293 по КККР на гр. Батак Дo: КОСТАДИН ПЕТКОВ БАДЬОКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАР КАЛОЯН № 103 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДУКОВСКА гр. София, п.к. 1000, ул. Тодор Стоянов № 6, ет. 1, ап. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.462 по КККР на гр. Батак Дo: КРАСИМИР АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.756 по КККР на гр. Батак Дo: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ гр. Пазарджик – 4400 бул. Кн. МАРИЯ ЛУИЗА № 133, ет. 3, ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.456 по КККР на гр. Батак Дo: КРУМ ИВАНОВ КЛИМЕНТОВ гр. Батак, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 108 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: КРЪСТЮ АЛЕКСАНДРОВ СОТИРОВ гр. Пловдив – 4000 ул. "АНТОН МИТОВ" № 2, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.389 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЕЙЛА ДЕМИРОВА ПАШОМОВА гр. Костандово 4644 ул. Чепинец № 14-а заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЕМАН АДЕМОВА ОГНЯНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ДУНАВ № 16, ет. 6, ап. 17 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.426, 02837.503.427 и 02837.503.431 по КККР на гр. Батак Дo: ЛИДИЯ БОРИСОВА СТЕВАСАРЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РИЛА № 44, вх. А, ет. 4, ап. 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.740 по КККР на гр. Батак Дo: ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Ф.МАКЕДОНСКИ № 36-А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБА ДИМИТРОВА ПЪПАНОВА гр. Батак, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 25 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.98, 02837.503.234 и 02837.503.230 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБА ПЕТРОВА БЕЛОКАПОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Ровно № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБЕН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. ВАСИЛ СЕРАФИМОВ № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.501 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ гр. София, п.к. 1000, ж.к. Младост 1А, бл. 203, вх. 6, ет. 2, ап. 118 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.182 по КККР на гр. Батак Дo: МАЙЯ ИВАНОВА ЗИНОВИЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Зайчар № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.429 по КККР на гр. Батак Дo: МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА гр. София, п.к. 1000, ж.к. ЛЕВ ТОЛСТОЙ № 50, вх. А, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: МАРГАРИТА АНДРЕЕВА МАХОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Възраждане“ № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: МАРГАРИТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА гр. Бургас – 8000 ж.к. "Славейков" № 9, вх. 8, ет. 5, ап. 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИАНА КУРТЕВА ТАУШАНОВА гр. София, п.к. 1000, ул. БРАТЯ КРЪСТИНИ № 12 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЙКА СПАСОВА КОСТУРКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АКАД. СТОЯН АРГИРОВ № 54 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИН НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ВАЛОЗИТЕ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.626 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИОЛА КОСТАДИНОВА ЗЯПКОВА гр. Пазарджик – 4400 бул. княгиня МАРИЯ ЛУИЗА № 147, ет. 4, ап. 18 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.402 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА гр. Батак – 4580 ул. "Антонивановци" № 230 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.681 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 24 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА КАВЛАКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН ВАСИЛЕВ № 4, ет. 1, ап. 33 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1252 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА КАНТАРЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Иглика № 9 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ КИРИЛОВА НАНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Сан Стефано" № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.462 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ МАРИНОВА ПАНТЕВА гр. София, п.к. 1000 Ж.К. Зона Б-5, бл. 17, вх. А, ет. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯНА МАТЕЕВА ГАНЧОВСКА с. Розино, п.к. 6998, ул. ПЪРВА заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Родопи № 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.351 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ПЕТРОВА КАВЛАКОВА гр. Батак – 4580 ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 128 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ СТОЙЧЕВА СТАНКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "КЛОКОТНИЦА" № 51, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.44 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА гр. София,ул. "Гео Милев“№ 114, ет. 7, ап. 34 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА гр. Асеновград - кв. Наречен, ул. "Сливница" № 33, ет. 4, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.30 по КККР на гр. Батак Дo: МАЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА гр. Стара Загора, п.к. 6000 ул. „Цар Симеон Велики“№ 123, ет. 2, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: "МБАЛ-ПАЗАРДЖИК"АД гр. Батак, п.к. 4580, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.454 по КККР на гр. Батак Дo: МЕХМЕД МУСОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: МЕХМЕД ЮСЕИН БАЙРАКТАР гр. Пещера – 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ № 78 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.560 по КККР на гр. Батак Дo: МИМА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 58, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.903 по КККР на гр. Батак Дo: МИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА с. Ивайло, п.к. 4406, ул. „Десета“ № 42 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.366 по КККР на гр. Батак Дo: МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ гр. Велинград, п.к. 4600 ул. Цар Самуил № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: МОМЧИЛ ЯНКОВ ЧИФЛИДЖАНОВ гр. Стара Загора – 6000 ул. св. БОГОРОДИЦА № 70, ет. 2, ап. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.843 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ЦОКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КАЛЕНОВА гр. Велинград бул. "Хан Аспарух" № 63 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.882 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЕЖДА ИЛИЕВА ПЕТКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Презвитер Козма“ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НАДКА ДИМИТРОВА ВРАНЧЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ИЛИЯ ЯНЕВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.29 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЯ ВЛАСАКИЕВА ГАГОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Благовец“ № 9, ет.3, ап.8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: НАРЦИС НИСИМ КАЛЕВА-ХОДЖЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.908 по КККР на гр. Батак Дo: НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400,ул. ДУНАВ № 2,ет.9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: НЕВЕНА БОРИСОВА БОЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЧЕМШИР № 8, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.855 и 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА гр. Велинград, п.к. 4600,ул. Цар Самуил № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НЕДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА с. Ивайло, п.к. 4406, ул. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА № 30 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.1262 и 02837.503.1263 по КККР на гр. Батак Дo: НЕДЖИЕ ДЕМИРОВА АФУЗОВА гр. Ракитово, п.к. 4640,ул. Свобода № 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: НЕДЖИЕ ЮСЕЙНОВА ХАДЖИЕВА с. Дорково, п.к. 4641, ул. Къркария № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Братя Чаушеви № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОЖАНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Петър Пелев № 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Петър Ченгелов № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ гр. Несебър, п.к. 8230, ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 55 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.552 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ИЛИЕВ СТОИЛОВ гр. Пловдив – 4000 ул. ИВАН СТ.ГЕШЕВ № 28, ет. 10, ап. 47 лично и като наследник на ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА и ИЛИЯ НАЙДЕНОВ СТОИЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 29, вх. Б, ет. 7, ап. 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.626 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ШУМАРОВ гр. Пловдив – 4000 ул. ЖЪЛТУГА № 7 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.991 и 02837.503.9608 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИНКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 59 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.862 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ТАШЕВ гр. Ракитово, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 31 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.430, 02837.503.506 и 02837.503.5074 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЯНЪКОВ гр. Пазарджик - 4400, ул. "Тракийска" № 30 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.422 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОШЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Проф.Иван Батаклиев" № 2, вх. Б, ет. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА МЕТОДИЕВ ТУПАРЕВ гр. София, п.к. 4580, бул. Витоша № 114 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519, 02837.503.532 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОЦЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 21, ет. 5,ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.70 по КККР на гр. Батак Дo: НИНА ИВАНОВА РАШКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 Ж.К. Тракия № 265, вх. В, ет. 4, ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.429 по КККР на гр. Батак Дo: ОБЩИНА БАТАК гр. Батак, п.к. 4580, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.143, 02837.503.897, 02837.503.191, 02837.503.380, 02837.503.472, 02837.503.388, 02837.503.410, 02837.503.217, 02837.503.367, 02837.503.361, 02837.503.591, 02837.503.629, 02837.503.71, 02837.503.72, 02837.503.468, 02837.503.540, 02837.503.692, 02837.503.366, 02837.503.863, 02837.503.697, 02837.503.905, 02837.503.896, 02837.503.517, 02837.503.551, 02837.503.590, 02837.503.883, 02837.503.185, 02837.503.429, 02837.503.462, 02837.503.842, 02837.503.384, 02837.503.740, 02837.503.906, 02837.503.216, 02837.503.459, 02837.503.500, 02837.503.515, 02837.503.587, 02837.503.844, 02837.503.184, 02837.503.903, 02837.503.903, 02837.503.501, 02837.503.66, 02837.503.73, 02837.503.428, 02837.503.594, 02837.503.605, 02837.503.680, 02837.503.713, 02837.503.212, 02837.503.172, 02837.503.804, 02837.503.74, 02837.503.204, 02837.503.503, 02837.503.518, 02837.503.557, 02837.503.717, 02837.503.756, 02837.503.802, 02837.503.365, 02837.503.389, 02837.503.393, 02837.503.395, 02837.503.177, 02837.503.215, 02837.503.760, 02837.503.920, 02837.503.1263, 02837.503.1262, 02837.503.1274, 02837.503.1273, 02837.503.1282, 02837.503.386, 02837.503.381, 02837.503.1310, 02837.503.218, 02837.503.1276, 02837.503.374, 02837.503.375, 02837.503.372, 02837.503.64, 02837.503.39, 02837.503.47, 02837.503.67, 02837.503.203, 02837.503.44, 02837.503.937, 02837.503.193, 02837.503.476, 02837.503.85, 02837.503.105, 02837.503.884, 02837.503.9568, 02837.503.43, 02837.503.214, 02837.503.103, 02837.503.885, 02837.503.194, 02837.503.325, 02837.503.607, 02837.503.401, 02837.503.84, 02837.503.938, 02837.503.936, 02837.503.1275, 02837.503.61 по КККР на гр. Батак Дo: ПАВЕЛ ТОДОРОВ САМУНЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 83 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПАВЛИНКА СЛАВЕЕВА СТОЙНОВА с. Злокучене, п.к. 4491, ул. ПЪРВА № 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.771 по КККР на гр. Батак Дo: ПАНЧО ДИМИТРОВ УЗУНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ИВАН СОКОЛОВ № 18, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.992 по КККР на гр. Батак Дo: "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.365 по КККР на гр. Батак Дo: ПАУН БОРИСЛАВОВ САВОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА АТАНАСОВА ВЕЛЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 43, вх. А, ет. 6, ап. 11 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.1295 и 02837.503.1296 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА гр. Смолян, п.к. 4700, ул. МАЛЧИКА № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕРГЕЕВА гр. Велинград, ул. Цар Самуил № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА ДИМИТРОВА ГОВЕДАРСКА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ № 60 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.397 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА НИКОЛОВА КОСТОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН ВАСИЛЕВ № 4, ет. 1, ап. 35 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА НИКОЛОВА МАНГЪРОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ 68 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТРА БОРИСОВА ПЪПАНОВА гр. Батак, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТРАНКА БОРИСЛАВОВА ТОПАЛОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. СТОЯН АНГЕЛОВ № 65, ет. 5, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТРУНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА гр. Ракитово, ул. Георги Славеев № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИРОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Искър № 9 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ гр. Пазарджик, п.к. 4488, ул. „Димитър Греков“ №38, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.422 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДЖУРКОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Шипка № 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.104 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАСА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА гр. Пазарджик, п.к. 4000, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 20 като наследник на ПЕТЪР БОРИСОВ НИКОЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.757 по КККР на гр. Батак Дo: ЦОНКА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА гр. ПЛОВДИВ, п.к. 4000, Ж.К ТРАКИЯ № 333, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 9 като наследник на ПЕТЪР БОРИСОВ НИКОЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.757 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА гр. София – 1000 Ж.К МЛАДОСТ 1, № 95, ВХ. А, ЕТ. 3, №6 като наследник на ПЕТЪР БОРИСОВ НИКОЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.757 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР БОРИСОВ ПОПОВ гр. Велинград, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВЛАХОВ гр. Пазарджик, ул. ОДРИН № 75, вх. А, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ гр. Пазарджик ул. ПРЕСПА № 2, ет. 3, ап. 18 лично и като наследник на ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.883 по КККР на гр. Батак Дo: АНЕЛИЯ МАРИОВА ЗЛАТЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, Бул. „Христо Ботев“ № 126, ет. 3, ап. 3 като наследник на ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.883 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАВЛАКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН ВАСИЛЕВ № 4, ет. 1, ап. 33 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1252 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ гр. София – 1000 ул. ВЕЛЧО АТАНАСОВ № 50, ет. 5, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.99 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЪНЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Христо Ботев № 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.99 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТАШЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" No № 52 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хаджи Димитър“ №2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.561 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ГЕОРГИ С РАКОВСКИ № 3, ет. 3, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЪПАНОВ гр. Батак – 4580 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 25 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.98, 02837.503.230 и 02837.503.234 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР НИКОЛОВ СОЛАКОВ гр. Стамболийски – 4210 ул. ЗАХ.СТОЯНОВ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.174, по КККР на гр. Батак Дo: ПКИ "РЕЗЕРВ" гр. Хасково, п.к. 6300, ул. "Пловдивска" № 41 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.388, по КККР на гр. Батак Дo: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ с. Герман – 1186 ул. Патриарх Герман № 96 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.369, по КККР на гр. Батак Дo: ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Пазарджик, ул. МИНЗУХАР № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.899, по КККР на гр. Батак Дo: "ПРЕСТИЖ-ПАУНОВ"ЕООД гр. Ихтиман – 2050 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 1,бл. 1А, ет. 4, ап. 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.289, по КККР на гр. Батак Дo: РАДКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 42, ет. 1, ап. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.29, по КККР на гр. Батак Дo: РАДКА СТЕФАНОВА ГОЧЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. кнл МАРИЯ ЛУИЗА№155,ет. 5,ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.143, по КККР на гр. Батак Дo: РАДОСТИН КОЛЕВ АТАНАСОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО № 10, вх. А, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216, по КККР на гр. Батак Дo: РАЙНА ДИМИТРОВА ПЕЛЕВА гр. Пловдив – 4000 ул. БЪЛГАРИЯ № 210 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: РАЙНА НИКОЛОВА ЗАЙКОВА гр. Пещера, п.к. 4550, ул. ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ПАСКОВ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: РАЙНИЧКА АНГЕЛОВА МАНОЛЕВА гр. София 1000 бул. цар БОРИС III № 107 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.170 по КККР на гр. Батак Дo: РЕНИ КОСТАДИНОВА ЖЕЛЕЗОВА гр. Варна - 9000 ул. Константин Фотинов № 12, ет. 5, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.378 по КККР на гр. Батак Дo: "РЗИ" - Пловдив гр. Пловдив, р-н Западен,ул. Перущица № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.172 по КККР на гр. Батак Дo: РОЗА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 17, вх. А, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: РОСИЦА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА гр. Пазарджик бул. ХРИСТО БОТЕВ № 41 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: РУМЕН ГЕОРГИЕВ СРЕДКОВ гр. Стамболийски, п.к. 4210, ул. ПЕРУЩИЦА № 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.838 и 02837.503.840 по КККР на гр. Батак Дo: РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000, ж.к. МЛАДОСТ 1 № 98, вх. А, ап. 31 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: РУМЯНА СПАРТАК ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "МАРИЦА" № 140 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: "РУС - БУЛ ИНВЕСТ" ЕООД гр. София - 1000 район Витоша, ул. Тодор Каблешков № 61, вх. Б, ет. 7, ап. 35 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.628 по КККР на гр. Батак Дo: РУСЛАН РУСЛАНОВ ДАНГОВ гр. Силистра, п.к. 7500, ул. „Янко Тодоров“ №5, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: САШО ИВАНОВ СТЕВАСАРЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РИЛА № 44, вх. А, ет. 4, ап. 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.740 по КККР на гр. Батак Дo: СВЕТЛА ИЛИНОВА ГАГОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Бенковски“ № 56, ет. 1, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ЧИКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПАЗАРИЩЕ № 1, ет. 10, ап. 43 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: СЕВДА ТОДОРОВА КАДИНОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: СИЙКА ПЕТРОВА ДИШКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ал. Стамболийски“ № 20, вх. Б, ет.2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.361 по КККР на гр. Батак Дo: "СИЛВЕР"ЕООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЛЮБЕН БОЯНОВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.48 по КККР на гр. Батак Дo: СИЛВИНА ЦАНКОВА КАРААСЕНОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Волга № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.438 по КККР на гр. Батак Дo: СИЛВИЯ МИЛТЕНОВА МУСА гр. София, ул. ОРЕЛ № 2, ет. 5, ап. 28 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.8 по КККР на гр. Батак Дo: СЛАВКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 52 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: СЛАВКА ТОСКОВА КОЛАРОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 130 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: СНЕЖАНА ДЕМИРОВА БАНЦОВА гр. Ракитово, ул. Васил Левски № 50 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: СПАС КРУМОВ СТОИМЕНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 10, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.803 по КККР на гр. Батак Дo: СТАНИМИРА ПЕТРОВА ПАРАПУНОВА гр. София 1000 ж.к. Младост 2, бл. 234, вх. 5, ет. 5, ап. 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.885 по КККР на гр. Батак Дo: СТАНКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА гр. София, п.к. 1000, ул. Булаир № 16, ет. 1, ап. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: СТАНКА НИКОЛОВА ТЕЛКЕНДЖИЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. КАП.РАЙЧО № 81 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.362 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Липа № 18 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. БРАЦИГОВО № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАНКА АНГЕЛОВА НЕНОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Ком" № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН НИКОЛОВ ТЕЛКЕНДЖИЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Крали Марко № 18, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.362 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. БАТЬОВЦИ № 2, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.176 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФКА БОГДАНОВА ИВАНОВА с. Ивайло, п.к. 4407, ул. "Девета" № 30 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: СТОИЛ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ с. Исперихово – 4588 ул. ТРИДЕСЕТ И ОСМА № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.384 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЙЧО ИВАНОВ ИЛКОВ с. Панчарево – 1137 Ж.К. София-Вилидж, бл. 47 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.561 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 21, ет. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.44 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА САМУНЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 73 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЯНКА ИЛИНОВА АТАНАСОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 10, вх. А, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: СУЗАНА АЛДИНОВА ХОКИНА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ТРЕТИ МАРТ № 25, ет. 2, ап. 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.419 по КККР на гр. Батак Дo: ТАТЯНА ИЛИНИЧНА ВОДЕНИЧАРОВА гр. Пещера ул. СИМОН НАЛБАНТ № 50А заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.722 и 02837.503.723 по КККР на гр. Батак Дo: ТЕОДОРА ДИМИТРОВА БОНЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови " № 50 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.399 по КККР на гр. Батак Дo: "ТИМБЪРУЛФ"ЕООД гр. София, п.к. 1000, МАНАСТИРСКА № 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.209 по КККР на гр. Батак Дo: ТИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БУЛАИР № 6, ет. 4, ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Парка“ №13 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АНГЕЛОВ ИЦОВ гр. Пазарджик, ул. Марица № 2, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АНГЕЛОВ МУХОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Слави Йовчев № 8 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АТАНАСОВ ФИЛЕВ гр. Пазарджик – 4400 бул. княгиня МАРИЯ ЛУИЗА № 111, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ГЪЛЪБОВ СТАНЧЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "д-р Никола Ламбрев" № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.187 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Слави Йовчев № 3 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000 Ж.К. Люлин бл. 308, вх. А, ет. 8, ап. 32 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ДИНЧОВ ПЕТКОВ гр. Пловдив – 4000, ул. „КАПИТАН РАЙЧО“ № 30, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.65 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОРКА МИТЕВА БОРИСОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. ДУНАВ № 2, ет. 11, ап. 53 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОШЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Христо Ботев № 29 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: "ТОРГУС" ООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХАН ОМУРТАГ № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1281 по КККР на гр. Батак Дo: ТОСКА ГЕОРГИЕВА КАВЛАКОВА - ДУЦОВА гр. София, п.к. 4134, СИТНЯКОВО № 41-А, ет. 4, ап. 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: ТОТКА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. МАРИН ДРИНОВ № 11, вх. Б, ет. 3, ап. 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.694 по КККР на гр. Батак Дo: ТПК"ВЪЗРАЖДАНЕ" гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ТЪРГОВСКА № 20 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.381, 02837.503.386 и 02837.503.382 по КККР на гр. Батак Дo: "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ"ЕООД гр. София, п.к. 1000, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.494 по КККР на гр. Батак Дo: ФАЗИЛЕТ МЕХМЕДОВА АФУЗОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Баба Неделя Петкова № 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФАТМА ЮСЕИНОВА ДАНГОВА с. Дорково, п.к. 4641, ул. Кръстьо Пеев № 35 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФАТМЕ ЮСЕИНОВА КАРААСЕНОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФИДАНКА ДЕМИРОВА КОВАРМОВА с. Дорково, ул. Райна Княгиня № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФИЛИП ИЛИЕВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 17, вх. А, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: ФИЛИП РАДОСЛАВОВ ЛАЗАРОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЕВКСЕНТИЙ ВЕЛЕКИ № 39 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.398 по КККР на гр. Батак Дo: ХИТА ЦАНКОВА ГЬОШЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ № 37, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.841 по КККР на гр. Батак Дo: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 30 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.70 по КККР на гр. Батак Дo: ХРИСТО РУСЕВ ХРИСТОВ с. Горски извор, ул. СВЕТЛИНА № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.363 по КККР на гр. Батак Дo: ХРИСТО ТОДОРОВ КАДИНОВ гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ЦАНКО МАЛИНОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЦАНКО ЮРИЕВ БАНЦОВ гр. Ракитово, 4640, ул. Пашино бърдо № 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ДРАМЧЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.503 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА БАЛИНОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.884 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА МЕРДЖАНОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ТОДОР ЧАУШЕВ № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 20, вх. А, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ТОШКОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 83 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАВРЪКОВА-СТОИМЕНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 10, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.803 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ХОЛЯНОВА гр. Ракитово – 4640 ул. ПЕЙО ЯВОРОВ № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТОМИРА ВЛАСАКИЕВА ГАГОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Бенковски“ № 56, ет. 1, ап.13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ЮСЕИН МУСТАФОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Васил Левски № 50 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЕСПЕРАНТО № 3, ет. 5, ап. 18 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.839 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНЕК МАРКОВ КАРЛЮКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. КРЪСТЬО РАКОВСКИ № 13, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.552 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЖАЛЪЗОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Георги Бенковски № 17, ет. 5, ап. 0 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.74 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНКО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ХАН КРУМ № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: Собствениците на имот с идентификатор 02837.503.836 по КККР на гр. Батак Дo: "РАЯ 8" ЕООД гр. Батак, К.К.ЯЗОВИР БАТАК заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.890 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ БЛАГОЕВ КЛИМЕНТОВ Батак, п.к. 4580 ул. НЕИЗВЕСТНА заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.333 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. НЕИЗВЕСТНА заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.17 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ГЮРОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДУЛОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, Неизвестна заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.29 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОЖИЛОВ КОРМУШЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. НЕИЗВЕСТНА заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.693 по КККР на гр. Батак
  Публикация на:: 
  Пазарджик

             На основание чл.61, ал.1 от АПК и във връзка с чл. 53, ал.2 и ал.3 от ЗКИР, Ви уведомявам:

 • Изходящ № 24-15183-04.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ РАДЕВ ГР. СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше Заявление вх. № 01-128691-25.03.2019 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)“ и „Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия“ повторно Ви уведомяваме, че е издадено Уведомление изх. № 24-12062-30.04.2019 г.

 • Изх. № 24-10984*05.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО АНГЕЛ ДИМИТРОВ БУХЛАРСКИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БУХЛАРСКИ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-147945/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-15178-04.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДO: ПОЛЯ НИКОЛОВА ХУМБАДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-187023 / 25.04.2019 г. от ЙОВКО ИВАНОВ ХУМБАДЖИЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 43952.501.8488  , по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-12033-30.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО: н-ци на ДИМО ПЕТРОВ КАСПАРОВ ВЕЛИКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА гр. Раднево, община Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 2 ет. 5 ап. 15
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-94760-05.03.2019 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-155-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО: ИЛИЯ ПЕНЕВ ИЛИЕВ ДО: ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-362504-19.09.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-4573-02.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.17.1124 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-156-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО: СИМОНА ПЕТРОВА ПЪНДЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-86484-27.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-157-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО: ЧИФЛИКЪТ ЕООД ДО: ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ДОНЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 09-19522-11.03.2019 г. в СГКК Бургас, за отстраняване на ЯФГ в КККР на с. Равна гора, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-154-04.06.2019 г. По преписка: 01-152381-05.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО: ЛЮБОМИР КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е заявление вх. № 01-152381-05.04.2019 г. /наш/, подадено от Йордан Тодоров Димитров, собственик на ид.част от ПИ 53045.501.14 от КККР на гр.Обзор. Исканото изменение  на кадастралната карта на гр.Обзор е по отношение на имоти с идентификатори 53045.501.2, 53045.501.14 и 53045.501.455, така както е показано на скица - проект №15-390060-03.05.2019 г. на СГКК-Бургас.

 • Изходящ № 24-15015-03.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  Дo: МАРИЯ ДАНОВА /ГЕОРГИЕВА/ ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-59093-12.02.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4315-22.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.420, 68134.507.420.1, 68134.507.420.2, 68134.507.420.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15017-03.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  Дo: АЛИСА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-276319-20.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-2647-12.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1890.111, 68134.1890.113, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15007-03.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  Дo: ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ВЕЛКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-504358-21.12.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4243-19.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2192.130, 02659.2192.322, 02659.2192.2070, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15042-03.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ СТОЯН КРУМОВ КОСТОВ РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР Йорданка Стоянова Григорова Димитър Лазаров Григоров Павел Лазаров Григоров КАМЕЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – АГОНЦЕВА ХРИСТО ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило писмо рег. № 07-14559-21.11.2017 г.

 • Изходящ № 24-15039-03.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО ЕВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВИДЕНОВА РАДКО ИВАНОВ РАДИНЧОВ НИКОЛИНА СТОИМЧЕВА БУШКОВА ГЕОРГИ БОРИСОВ СОТИРОВ ДИМИТЪР БОРИСОВ КАЧОВ ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ДАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-205422-07.07.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-3365-28.03.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8401.23, 68134.8401.9678, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15035-03.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО БОРКА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-41806-31.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3259-26.03.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1023, 02659.2196.1059, 02659.2196.209, 02659.2196.209.1, 02659.2196.209.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15032-03.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЦЕКОВ ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ДИМКОВ АНЕЛИ МИЛЧЕВА БРАХЕС АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА КЪНЕВА МАГДАЛЕНА ИВАНОВА МАЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-264337-13.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4022-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2194.167, 02659.2194.261, 02659.2194.293, 02659.2194.1729, 02659.2194.2009, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15054-03.06.2019До: НЕДКА ПАВЛОВА ТАНЕВА До: ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ До: ГЕНОВЕВА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: НЕДКА ПАВЛОВА ТАНЕВА До: ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ До: ГЕНОВЕВА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-140153-19.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1922-21.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6706.639, 55419.6706.1198, 55419.6706.1199, 55419.6706.1200, 55419.6706.1895, 55419.6706.1196, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-3683-06.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО РУМЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ БУЛ. „МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ“ №1 ВХ.А ЕТ.3 АП.6
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-474219-29.11.2018г. от Данчо Апостолов Борисов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.520.1.44 с адрес гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №1 вх.Б ет.2 ап.8.

 • Изх. № 24-1012-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО НАЗИФЕ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ №3 ЕТ.3
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-395304-11.10.2018г. от Цветелин Маринов Пенчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.470.1.9 с адрес гр. Търговище, ул. „Братя Миладинови“ №5 ет.3

 • Изх. № 24-11320-19.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО АЙЛЕДИН АЛИЕВ АЛИЕВ ГР. ПОПОВО УЛ. „ИВАН ИВАНОВ“ №1 АСЯ ДИМОВА АТНАСОВА С. МАДАРА УЛ. „ПИРИН“ №18
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-45221-04.02.2019г. от Айледин Алиев Алиев чрез пълномощника си Зейджан Мехмедова Бейтулова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за поземлен имот с идентификатор 30449.8.2 с адрес с. Звезда, местност „Бяла яма“ .

 • Изходящ № 24-14881-31.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО СТОЯН МАРЧЕВ БАУМАЙЕР
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-461652-21.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4670-03.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.738, 68134.1970.739, 68134.1975.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-14887-31.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  Дo: ВАНЯ ПЕТРОВА СИМОВА РАДОСЛАВА ЕВГЕНИЕВА СИМОВА ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ СИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-441476-08.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-2481-07.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.327, 68134.1891.579, 68134.1891.580, 68134.1891.580.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15016-03.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  До: ПЪРВАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-417138-24.10.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4231-18.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1979.216, 68134.1979.871, 68134.1979.1622, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15100-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО БИСТРА ИВАНОВА ТЮТЮНКОВА СВЕТЛА ИВАНОВА ТЮТЮНКОВА ПЕНКА ИВАНОВА ТЮТЮНКОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-123311-21.03.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-153-03.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО: ЕМИЛ НЕДЕЛЧЕВ ГЕПОВ, УПРАВИТЕЛ НА ЕМ ЕМ ЕМ СТРОЙ ЕООД
  Публикация на:: 
  Бургас

  СЛУЖЕБНО УВЕДОМЛЕНИЕ

  ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ В ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

   

 • Изходящ 24-14771-31.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  До: Милен Христов Йовков До: Людмила Георгиева Харизанова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-402222-16.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-1279-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО СТОЯН РАДЕВ СТОЯНОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ДИАНАБАД“ БЛ.29 ВХ. Г ЕТ.6 АП.81
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-314787-16.08.2018г. от Стоян Радев Стоянов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.511.64.8.7 с адрес гр. Търговище, ул. „Паисий“ №5 ет.1.

 • Изх. № 24-1274-10.01.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО ЕЛКА БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА ГР. ПЛОВДИВ УЛ. “АВКСЕНТИЙ“ №54А ВЛАДИСЛАВ БОГОМИЛОВ ЦОНЕВ ГР. ЛОВЕЧ УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №39
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-313989-15.08.2018г. от Елка Богомилова Георгиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор идентификатор 73626.507.285.2.5 с адрес гр. Търговище, ул. „Царевец“ №1 ет.1.

 • Изх. № 24-1270-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО ДОБРИНКА АНГЕЛОВА ЕНЧЕВА ГР. ВАРНА БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №88 ВХ.В ЕТ.5 АП.14
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-234215-25.06.2018г. от Ирина Йорданова Алексиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор идентификатор 73626.506.366.2.26 с адрес гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний“ №10 вх.В ет.4 ап.10.

 • Изх. № 24-1281-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ С. СТАРО СЕЛО УЛ. “ЛЮЛИН“ №7 ЗОРНИЦА КИРИЛОВА ПЕТКОВА ГР. СЕВЛИЕВО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №103 ЕТ.5 АП.27
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-290748-31.07.2018г. от Севдие Якубова Джелилова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.508.46.1.16 с адрес гр. Търговище, кв. „Запад“ бл.5 вх.Г ет.6 ап.70.

 • Изх. № 24-1280-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. “ГЛАДСТОН“ №4 ВХ.Б ЕТ.1 АП.2
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-158170-03.05.2018г. от „СТРОЙЕКСПРЕС-НН“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.170.2.19 с адрес гр. Търговище, ул. „Гладстон“ №4 ет.2.

 • Изх. № 24-1279-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО СТОЯН РАДЕВ СТОЯНОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ДИАНАБАД“ БЛ.29 ВХ. Г ЕТ.6 АП.81
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-314787-16.08.2018г. от Стоян Радев Стоянов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.511.64.8.7 с адрес гр. Търговище, ул. „Паисий“ №5 ет.1.

 • Изх. № 24-1277-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО СТОЯНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. “ПАИСИЙ“ №17 ВХ.В ЕТ.5 АП.13
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-308528-13.08.2018г. от Стоянка Николова Александрова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор идентификатор 73626.511.311.17.44 с адрес гр. Търговище, ул. „Трапезица“ №54 вх.А ет.8 ап.23/44.

 • Изходящ № 24-24743-02.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО: ХАВУШ НАЗИФ МАХМУД ГР. ПОПОВО УЛ. „ИЗГРЕВ“ №38 МЕСУТ ХАМДИЕВ САЛИЕВ ГР. ПОПОВО УЛ. „ИЗГРЕВ“ №38
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-271564-18.07.2018 г., подадена на основание  чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9366-02.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 57649.503.1797.1.1, 57649.503.1797.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-3441-04.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО ИВАН НИКОЛОВ СТОЙКОВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „28-МИ ЯНУАРИ“ №5А
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-377313-01.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1283-04.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 53535.501.230.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-3440-04.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  СТЕФАНКА МИЛАНОВА ИВАНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЛУДОГОРИЕ“ №4 ЕТ.1
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-392796-10.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-3437-04.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО: СТАНИСЛАВ АЛЕКОВ ФИЛИПОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД” БЛ.34 ВХ.Ж АП.10 КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗЛАТАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-391361-09.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1280-04.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 73626.156.306, 73626.156.307, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-10130-09.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИТОВ ГР. ВАРНА ЖК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.8 ВХ.2 ЕТ.8 АП.62
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-51988-07.02.2019г. от Пею Колев Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.511.63.18.29 с адрес гр. Търговище, ул. „Хан Крум“ №4 ет.5 ап.14.

 • Изх. № 24-10132-09.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО ИВАЛИНА КОЛЕВА СТЕФАНОВА ГР. СОФИЯ ЖК „ЛЮЛИН 8“ БЛ.805 ВХ.Г ЕТ.1 АП.80
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-53328-07.02.2019г. от Кръстина Велкова Досева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.508.53.2.23 с адрес гр. Търговище, кв. „Запад“ бл.26 вх.Б ет.8 ап.23.

 • Изходящ № 24-9989-08.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  До: НИКОЛАЙ ПЕНЕВ НИКОЛОВ С. МАЛКАЧЕРКОВНА УЛ. „МАЛКА ЧЕРКОВНА“ №6 ВЕНЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА ГР. СОФИЯ ЖК „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ БЛ.12 ЕТ.14 АП.67 АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ БЛ.12 ЕТ.14 АП.67 ЕТ“ М 3113-ПЕТЯ СРЕДКОВА“ С. МАЛКАЧЕРКОВНА УЛ. „МАЛКА ЧЕРКОВНА“ №28
  Публикация на:: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-79407-22.02.2019г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-3759-08.04.2019г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 46468.501.63,  находящ се в землището на с. Малка черковна, общ. Антоново, обл. Търговище.

 • Изходящ № 24-11327-19.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  До: ДИАНА ЛЮБЕНОВА КОНОВА ГР. ШУМЕН УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №42 БОРИСЛАВ ЙОГНЯНОВ ЛЮБЕНОВ ГР. СОФИЯ КВ. ДРАГАЛЕВЦИ УЛ. „ЦАНИ ГИНЧЕВ (420-ТА) №17
  Публикация на:: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-126460-22.03.2019г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-4265-19.04.2019г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 51024.4.81, находящ се в землището на с. Надарево, общ. Търговище, обл. Търговище.

 • Изходящ № 24-11326-19.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  До: ВОЛОДЯ ВЕЛИНОВ СТОЙКОВ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ. „БОЖУР“ №10
  Публикация на:: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-418957-25.10.2018г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-4264-19.04.2019г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 46468.501.64,  находящ се в землището на с. Малка черковна, общ. Антоново, обл. Търговище.

 • Изх. № 24-8446-22.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО МАРИЯНА МИЛАНОВА ИВАНОВА, ГР. ОМУРТАГ УЛ. "МАКЕДОНСКА" 8
  Публикация на:: 
  Търговище

  РЕЗОЛЮЦИЯ

   

   

                Долуподписаната инж. Рени Митева – Началник на СГКК Търговище разгледах заявление с вх.№ 01-23086-21.01.2019г., подадено от Марияна Миланова Иванова от гр. Омуртаг, ул. "Македонска" 8. Със заявлението се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на град Омуртаг. Изменението се състои в:

 • Изходящ № 24-17267-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО: ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЦОНКОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „АЛ. СТАМБОЛОЙСКИ“ №38 ВХ.А АП.16 СТЕЛА АТАНАСОВА ЦОНКОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ №6 ВХ.4 ЕТ.6 АП.88 СТОЙКА ДИМИТРОВА МИНЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПОЛКОВНИК КАЛИТИН“ №1 СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА ГР.СОФИЯ ЖК „ДРУЖБА“ БЛ.306 ВХ.В ЕТ.1 АП.55 ТОНЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА ГР.СОФИЯ ЖК „ЛЮЛИН 1“ БЛ.170 ВХ.А ЕТ.2 АП.4 БОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН“ №18
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-153157-30.04.2018 г. и № 01-134495-17.04.2018г., подадена на основание  чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6508-06.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 73626.506.474.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24735-02.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  ДО: ПЛАМЕН КРЪСТЕВ БУЖЕВ ГР. ПОПОВО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №132 ИЛИЯН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ ГР. ПОПОВО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №132 ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ГР. ВАРНА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №132
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-264060-13.07.2018 г., подадена на основание  чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9361-02.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 57649.503.2040.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-14729-30.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: насл. на ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНЧОВСКИ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл.61, ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-471103-27.11.2018 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изх. № 24-8878*03.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  ДО ЕЛИ АНГЕЛОВА ЗУТТЕР ГЕОРГИ АСЕНОВ ВЕЛЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-51368/22.02.2016г.

 • Изх. № 20-36676-31.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  ДО Г-Н ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ гр. Варна, ул. Константин Павлов №8а, ет. 1, ап. 2
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

 • Изходящ № 24-11709-24.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До:ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ Адрес: град София, ЖК „Лев Толстой“ 45, ет.4,ап.17
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-95219-06.03.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-14355-28.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  ДО ПЕТЪР ДАВИДОВ АЛЕКСАНДРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-362972-19.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3743-08.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2191.6, 02659.2191.513, 02659.2191.1528, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-14343-28.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  ДО КОСТА БОЯНОВ ШАЛАМАНОВ СТАНИМИР МИТКОВ ТОНЕВ АНГЕЛ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-203211-05.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4032-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.867, 68134.1007.869, 68134.1007.872, 68134.1007.873, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-14722-30.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА БЕКИРСКА
  Публикация на:: 
  София - град

   

   

   

   

 • Изходящ № 24-14528-29.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  Дo: ХАТИДЖЕ КЯЗИМ ТАСИМ гр. Джебел, ул.“Еделвайс“ №23 До: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ До: МЮНЕВЕР МЮМЮН МАХМУД гр. Джебел, ул.“Единство“ №2 До: МУАЗЕС ЮЗЕИР БАЙРЯМ гр. Джебел, кв. Прогрес № 80 До: ХАСАН ДЖАФЕР МАХМУД
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-176778-18.04.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.