Уведомления

 • ДО НИКОЛА ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ КРАСИМИР ХРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ

  ДО
  НИКОЛА ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
  КРАСИМИР ХРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-380081-07.12.2016 г. от КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6207.4740, 44063.6207.4376, 44063.6207.4375, 44063.6207.4374, 44063.6207.4349, с. Лозен, район „Панчарево“, област София.

 • Дo: ГЕРГАНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ТРАЙКОВА ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ БОЖИЛОВ НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

  Дo:
  ГЕРГАНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
  ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ТРАЙКОВА
  ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ БОЖИЛОВ
  НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в изпълнение на съдебно решение № 1565/12.03.2014 г. на АССГ по административно дело № 3302/2012 г. е издадена заповед за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти № 18-29-05.09.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за поземлен имот с идентификатор 02659.2222.131.

   

  Приложения:

  1. Копие на Заповед № 18-29-05.09.2014 г.

   

   

   

 • ДО МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕЧКОВА СОКОЛ БОГОМИЛОВ НИКОЛОВ

  ДО
  МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕЧКОВА
  СОКОЛ БОГОМИЛОВ НИКОЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявления с рег. № 01-394478-21.12.2016 г. от ИЛИЯ ГЕНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.206.351 и 68134.206.352, район „Красно село“, Столична община.

 • Дo: МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

  Дo: МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-186916-29.06.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал.