Уведомления

 • Изходящ № 24-20424-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДO ДИМКА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-131599-16.04.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадено решение за отказ № 18-6075-23.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.520.3971, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 22-249-14.09.2018 г. По преписка: 01-79747-06.03.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ СПИРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–79747-06.03.2018г., подадено от КОСТА КИРИЛОВ АНДРЕЕВ, с което заявителят желае да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-46/ 18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, обл.

 • Изходящ № 24-20406-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДO АЙНУР ИСМАИЛОВА АЛИЕВА НУРДЕНИЗ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ ЕТ "ДАКИ - РАМИ АХМЕДОВ"
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-189694-25.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20401-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДO ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ЙОРДАН ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-202833-05.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20310/ 12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  ДО ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ ул. „Г. С. Раковски“ № 1, вх.В, ап.5 гр. Генерал Тошево, ПК 9400 ул. „Методи Кусевич“№ 2 гр. Добрич, ПК 9300
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-269180-17.07.2018 г., подадено от ЕТ „АГРОКОМЕРС –ИВАН ПАВЛОВ“ чрез пълномощник ХРИСТО ИВАНОВ ПАВЛОВ,  във връзка с чл.51, ал.1, т.1 и чл.53б, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)  и чл.75, чл.81 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г, за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение н

 • Изходящ № 24-20319-12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Собствениците и носителите на др. вещни права на сгради с идентификатори 77195.736.116.1 и 77195.736.166.3
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-297991-06.08.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7670-12.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.736.166.1, 77195.736.166.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20399-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: СИЙКА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА гр. Ямбол, ул. „Ген. Владимир Заимов“, бл. 9, вх. 2, ап.6
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-276519-23.07.2018 г., подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6 и чл.53а, т.3, във връзка с чл.54a, ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 87374.555.309 по КК на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-16436-26.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  До: ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЧОЧЕВ гр. Дупница, ул. "Венелин" № 83
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279096/24.07.2018 г. от Васил Христов Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дупница, за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.18.447.1.15, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Бузлуджа” № 18, ет. 4, ап. 15, в който Вие сте вписан като собственик.

 • Изходящ № 24-20144-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИРОВ БАЙРАКТАРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82404-07.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6559-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.512.661.1.203, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20166-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349163-06.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6384-01.08.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4337.2078.1.42, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик.

   

 • Изх. № 24-20164-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  До ПЕНКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-264016-13.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение сграда с идентификатор 68134.803.1966.1, район Изгрев, ул. Драган Цанков №59-63, вх. Д, засягащо самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатори 68134.803.1966.1.37, за който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-20181-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ РАЙКОВ БОЖИДАР ПЕТРОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-119682-03.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6380-01.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.202.185.1.1, 68134.202.185.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20182-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ БОЯДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242257-29.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6773-13.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.12, 68134.1975.40, 68134.1975.554, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20192-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: СНЕЖАНКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА РУМЕН ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-57950-14.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4645-06.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6907.273, 04234.6907.1518, 04234.6907.1557, 04234.6907.1638, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-20148-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: Борислав Димов Кашчиев
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-166301-09.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6385-01.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.512.613.1.1, 68134.512.613.1.2, 68134.512.613.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20147-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: "КРИТИЕ" ЕООД До: АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВА КОРТЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-125159-10.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6438-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1934.427.1.109, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-54642-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  До: ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-302456-08.08.2018г. от БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 555871.514.8073, с адрес: гр. Перник, кв. „Мошино”.

 • Изх.№ 24-13705-22.06.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До Камелия Дойчинова Николова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-161670-04.05.2018 г. на Тодор Иванов Тодоров и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-5116-21.06.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 03928, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх. № 24-20239-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: АЛИСЕ ЮСУФОВА ХАСАНОВА гр. Ямбол, ул. „МАЛЬОВИЦА” № 10 МЕХМЕД КЕЯЗИМОВ ХАСАНОВ гр. Ямбол, ул. „МАЛЬОВИЦА” № 10
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47909/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.474, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мальовица” №10.

 • Изх. № 24-20233-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА гр. Ямбол, ул. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” № 41 АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” № 41
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47904/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.160, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко войвода” №41.

 • Изх. № 24-20231-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: ЮСЕИН ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. „РОДОПИ” № 5 ДУДУ ЮМЕРОВА МУСТАФОВА гр. Ямбол, ул. „РОДОПИ” № 5
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47912/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.506, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мальовица” №12.

 • Изходящ № 24-20172-11.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До ЦВЕТАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-156238-02.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20119-11.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: ИВАЙЛО ТОДОРОВ КОНИЧАНСКИ До: МИНКА РАЙКОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-115048-30.03.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-16192-24.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  Дo: ОБЩИНА ДУПНИЦА До: ИВАН ДИМЧОВ МЕТОДИЕВ Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 18 До: ДОБРИНКА ВИТАНОВА МЕТОДИЕВА Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 18 До: ДАНКА ШАКИРОВА КОЦЕВА Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 17 До: ВАЛЕРИ САШОВ ОГНЯНОВ Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 9
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-203597-05.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД - 02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20335-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До: ЮСЕИН СЮЛЕИМАНОВ ДОРМУШЕВ гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 45
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-49851/28.08.2018г. по писмо с изх. №2801-14554/23.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.484, с адрес: гр. Ямбол, „Царевец” №45.

 • Изх. № 24-20338-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До: МАНОЛ КАЛЧЕВ МАНОВ И НЕДЯЛКО МАНЧЕВ гр. Ямбол, „ЦАРЕВЕЦ” № 43 ДИНА ПАНЧЕВА МАНОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 43
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-49852/28.08.2018г. по писмо с изх. №2801-14554/23.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.483, с адрес: гр. Ямбол, „Царевец” №43.

 • Изходящ № 24-20350-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До Венцислав Марчев Братухчев жк.”Манастирски ливади ”бл.134, вх.А,ет.6 гр.София
  Публикация на:: 
  Плевен

                На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-239065-27.06.2018г. от РАЙНА БОЖИНОВА ИВАНОВА.

 • Изх. № 24-20267/ 12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО АТАНАС МИТРЕВ ТАНКОВ КИРИЛ МИТРЕВ ТАНКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния

   кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило

  заявление с вх. рег. № 01-271037-18.07.2018 г. на СГКК-

  Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на

  недвижимите имоти.

  Изменението се състои в  заличаване на  Митре Танков Велевски и вписване на Дафина  Николова  Петрова като

  собственик на Поземлен имот  с идентификатор  56126.3.64,

 • Изх. № 24-17113* 12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО СТОЙЧО ВЕЛЕВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-152174/ 27.04.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Северина Димитрова, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в: заличаване на вписания като собственик в Сграда с идентификатор 65334.301.1575.1 Вельо Кръстев Илиев; допълване на  схема на самостоятелен обект с иднентификатор 65334.301.1575.1.2 на ет. 2 в Сграда с идентификатор 65334.301.1575.1, на основание одобрен архитектурен проект от 12.07.1990 г.

 • Изходящ № 24-20131-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До: ХРИСТО КИРИЛОВ СТОИЧКОВ Н-ци на СТАНКА СЛАВКОВА СТОИЧКОВА
  Публикация на:: 
  Перник

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-303035-08.08.2018 г., подадена на основание  Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-19850-05.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-58633-15.02.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7498-05.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1332.352, 68134.1332.354, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-18443-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  Дo: РУМЯНА СИМЕОНОВА КОНОВСКА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-251827-05.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изходящ № 24-20131-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До: ХРИСТО КИРИЛОВ СТОИЧКОВ Н-ци на СТАНКА СЛАВКОВА СТОИЧКОВА
  Публикация на:: 
  Перник

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-303035-08.08.2018 г., подадена на основание  Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-19973-07.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО СОНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-169870-11.05.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-19929-05.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  Дo: "ТЕРАМИЛК"
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-276383-20.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6511-06.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1001.862.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17991* 11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО СЕВДЕЛИНА БОЙКОВА БАЛТОВА ЙОРДАН БОЙКОВ БАЛТОВ ЕЛЕНА ИВАНОВА БАЛТОВА СЕВДА КОСТАДИНОВА БАЛТОВА РУМЕН ВАНГЕЛОВ БАЛТОВ БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКОЛОВ ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА РИЗОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило от ДОНКА ТРАЙКОВА СТАНЧЕВА заявление с рег. № 01-306456-10.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-19836* 11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ГЬОРЧЕВ СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА РАЙНА ИВАНОВА БОЙКОВА ВЕСКА БЛАГОЕВА БОЙКОВА ГЕОРГИ БЛАГОЕВ БОЙКОВ ВАНГЕЛИЯ ИЛИЕВА БАБАЛЕEВА САШКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА ИЛИЯН ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИК ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ ЕЛЕНА СТОЙКОВА МЕШЕВА БОРИС СТОЙКОВ ГЬОРЧЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-333926/ 29.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-16045* 11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО РОСЕН СТЕФАНОВ КАЛПАЧКИ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3  от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че,  по повод на заявление         с  рег.                                                № 01-219892-14.06.2018  г.

 • Изходящ № 24-19937-05.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  Дo: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-211878-13.07.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5972-18.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 14831.6502.103, 14831.6502.1009, 14831.6502.748, 14831.6502.1611, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-143289-05.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ПЕТКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-224117-18.06.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-19863-05.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  Дo: СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИИК НИКОЛАЙ БОРИСОВ МАЛИНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-172804-14.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6630-08.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.101.56.1.1 и 68134.101.56.1.8, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ №24-20049-10.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО Г-Н КАЛОЯН КОСТАДИНОВ КАРАМАНДУКОВ гр.Пловдив, ул. Цар Иван Срацимир №26 Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА КАРАМАНДЖУКОВА-ГЕОРГИЕВА гр.Пловдив, ул. Цар Иван Срацимир №26
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-222473-18.06.2018 г., подадено от  г-н Геоги Николов Караманджуков на основание чл. 51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6774-13.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 81520.501.254.1.1 и 81520.501.254.1.2.

 • Изходящ № 24-20045-10.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА КУТРЯНСКА гр. Пловдив, ул.Петър Васков №33 ет.6 ап.15 ДО Г-ЖА ПЕНКА АТАНАСОВА МЕХМЕД гр. Бургас, ж.к.Лазур №38 вх.4 ет.7 ап.13
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-268130-17.07.2018 г., подадено от г-н Георги Димитров Янков на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6775-13.08.2018 г., изменението представлява нанасяне на липсваща селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.2.398 (стар № 002398).

 • Изходящ № 24-20034-10.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  Дo: ПЕПИ ИВАНОВ ПЕТРОВ До: МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-341441-04.09.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх.№ 24-17476-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До Антоанета Найденова Гогочева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-201030-04.06.2018 г. на Любен Димитров Ставров,  като пълномощник на  Любен Аспарухов Ставрев и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-6564-07.08.2018 г.

 • Изх. No 20-60201-07.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  КИРИЛ БОЙКОВ СОТИРОВ МИЛА БОЙКОВА СОТИРОВА АНТОН НИКОЛАЕВ КУКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-267876-17.07.2018 от Даниела Атанасова Попвърбанова, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК София за поземлен имот с идентификатор 22232.177.12 от кадстралната карта на землище с. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица.

 • Изх. No 20-60200-07.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ИЛИЯНА ДОБРЕВА НИКОЛОВА МИТКО ЦВЯТКОВ КОСТАДИНОВ СЕНКА МЛАДЕНОВА ТЕМЕЛКОВА ДИАНА ЦВЕТАНОВА ПАСКОВА СТАНИМИР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ РАШКО ПЕТРОВ РАШЕВ ПЕНКА ПЕТРОВА КАРАИВАНОВА ЗЛАТКО СЛАВОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-252557-05.07.2018 от Станчо Славев Станев, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК София за поземлен имот с идентификатор 02823.52.5 от кадстралната карта на землище с. Батак, общ. Павликени.

 • № 18-6304-31.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  Георги Христов Коев
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  Долуподписаната инж. Весела Косева Тодорова, в качеството ми на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново, по административна процедура, започнала по Заявление вх. № 01-243271-29.06.2018 г. по описа на СГКК Велико Търново, подадено от Георги Христов Коев, установих следното:   

 • Изх. № 24-18136-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До: НЕВЕНА ВЕЛИНОВА МАРТИНОВА До: РУМЯНКА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-302986-08.08.2018г. от Хюсеин Етем Кюрдов до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:  61710.502.382, 61710.502.383, 61710.502.381, 61710.502.380, 61710.502.7205 и 61710.502.7124 в гр.Разград, ул.“Места“, ул.“Росица“ и ул.“Панега“

 • Изходящ № 24-19803-04.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До: ЛЮБОМИР ТЕОДОСИЕВ МАДЖИРСКИ До: МАРГАРИТА ТЕОДОСИЕВА МАДЖИРСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-28606-24.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6283-30.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1895.887, 68134.1895.496, 68134.1895.496.1, 68134.1895.496.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-19805-04.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До: ОЛГА ДИМИТРОВА САПУНДЖИЕВА До: МАРИЯ ХРИСТОВА САПУНДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-254397-06.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6303-31.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1892.923, 68134.1892.924, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-19807-04.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  Дo: ФАНИ НИКОЛОВА ЙОСИФОВА До: НИКОЛА ГАНОВ ДЯКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-143827-23.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6281-30.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1930.474.1, 68134.1930.474.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.