Уведомления

 • ДО: ДАФИНА СТОЯНОВА БОЕВА ДО: ИВАН СТОЯНОВ БОЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: ДАФИНА СТОЯНОВА БОЕВА
  ДО: ИВАН СТОЯНОВ БОЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-308446-05.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9667-14.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.705.1037, 07079.705.1038, 07079.705.1404 по кадастралната карта на гр.

 • ДО: ГАЛЯ НИКОЛОВА ПОЛИМЕНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ГАЛЯ НИКОЛОВА ПОЛИМЕНОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-271103-01.09.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9657-14.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.620.153.1.10, 07079.620.153.1.11 по кадастралната карта на гр.

 • ДО: НИНА НИКОЛАЕВНА АТАНАСОВА ДО: СТОЯН ДИМИТРОВ МИТЕВ ДО: БОГДАН МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ ДО: ГАНЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: НИНА НИКОЛАЕВНА АТАНАСОВА
  ДО: СТОЯН ДИМИТРОВ МИТЕВ
  ДО: БОГДАН МИХАЙЛОВ МЛАДЕНОВ
  ДО: ГАНЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-246413-11.08.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8189-31.10.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.706.903, 07079.706.904, 07079.706.1232 по кадастралната карта на гр.

 • ДО: ВЕНЕЛИНА ДИНЕВА КОСТОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ВЕНЕЛИНА ДИНЕВА КОСТОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-294288-25.09.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.