Уведомления

 • Изх. № 24-7574-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО КИНА СЛАВОВА ЯНЕВА ЛИЛИЯ МИЛЧОВА БЕРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-9339-16.07.2018г. от МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СУМРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.826.1, ул. „Виница“ 6, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 20-17040-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО „ПЕТЕЛОВ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПЕТЕЛОВА,

  Във връзка с писмото Ви с вх. № 07-750-18.01.2019г. до СГКК – София за изменение на контура и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.4339.2500.1, Ви уведомяваме, че исканата от Вас схема, ще може да си я получите след приключване на процедурата по заявление 01-437641-06.11.2018г.. Новата схема ще  може да получите в приемна на СГКК София на адрес - гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, след предоставяне на оригиналната схема с №15-273731-01.07.2015г.

   

  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 • Изх. № 24-4566-14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: ДОРА ЕНЧЕВА ЗАХАРИЕВА ДО: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА ДО: СЛАВЕЯ СЕРАФИМОВА ДИМОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-506545-28.12.2018г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.416.26 и 67338.416.33, с административен адрес гр.Сливен, м.Дюлева река.

 • Изходящ № 24-5085-20.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ДОБРИНКА ГРОЗДЕВА ДЖЕНДОВА До: АНЕТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-488645-10.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1863-20.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.546.35.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6888-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До: ПЕТЯ РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ИВЕЛИНА РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ГИНКА БОЕВА ЧАКЪРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-48108/05.02.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.520.22, с административен адрес гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Аргира Жечкова" № 9.

 • Изх. №24-4527-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ТРАПЕЗИЦА“ №12 ЕТ.4 АП.8
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-58375-11.02.2019г. от Георги Симеонов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.385.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Трапезица“ №12 ет.1.

 • Изх. № 24-4371-13.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: АНЖЕЛИКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.72 ВХ.3 АП.61
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-33028-28.01.2019г. от Михаил Антонов Михайлов в до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелни обекти в сграда  с идентификатори 73626.511.45.1.14 и 73626.511.45.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Средна” №2 ет.2.

 • Изх. № 24-4842-18.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: ЮЛИЯНА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА С. СТРАЖА УЛ. „ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ” №21
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-58031-11.02.2019г. от Юлияна Райкова Михайлова чрез пълномощника сис Галя Емилова Стефанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурабанизираните територии на землище с. Бистра, общ. Търговище за поземлен имот с идентификатор 69599.35.49, с адрес с. Стража.

 • Изх. № 24-4534-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ ГР. ПОПОВО УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ №2 ВХ. А ЕТ.5 АП.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-41299-31.01.2019г. от Димитър Филипов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 57649.503.2425.1.15 с адрес гр. Попово, ул. „Райко Даскалов“ №2 вх. А ет.5 ап.15.

 • Изх. № 24-4968-19.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ГР. ДОБРИЧ ЖК „ДОБРОТИЦА” №32 ВХ.Б ЕТ.1 АП.1 ДОНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХАН КРУМ” №13А ЗДРАВКО МИЛАНОВ ДАМЯНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ШЕЙНОВО” №2 ВХ.А ЕТ.1 АП.2
  Публикация на:: 
  Търговище

   

  ОТКАЗ

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

   

   

 • Изходящ № 24-7609-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти и други СОС в сграда с идентификатор 83510.666.537.2 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Славянски” №8)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2843-15.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.666.537.2.21, 83510.666.537.2.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-2843-15.03.2019 г.
   

   

   

   

   

   

   

   

 • Изходящ № 24-7570-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти СОС в сграда с идентификатор 83510.662.137.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Марица” №47, вх.1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.

 • Изходящ № 24-7293-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: Н-ци на КОСТА НИКОЛОВ КОНОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ Б.ж на с.Чифлик общ.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на ВАСИЛ ЦОЛОВ ВЪЛЧКОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на АЛЕКСАНДЪР ГОЦОВ КОНОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин
  Публикация на:: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2727-13.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 03616.40.5, 03616.40.6, 03616.40.8, 03616.70.1, 03616.70.2, 03616.70.6, 03616.70.19, 03616.70.20, 03616.70.22, 03616.70.33, 03616.40.9, 03616.70.3, 03616.71.4, 03616.70.14, 03616.70.30,на гр.Белоградчик, обл.Видин, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7363-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ДИМИТРИНКА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА „БУЛ СОФТ СТРОЙ” ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-460778-21.11.2018 г. от МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКАНОВА, чрез пълномощник ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1936.1318.1.109 – подземен гараж с паркоместа, находящ се на партерен етаж ул. „Студен кладенец” № 30, район „Витоша“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-7280-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: БОРИС ТОНКОВ ЕВТИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-90792-28.03.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4961-15.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11884.5615.318, 11884.5615.375, 11884.5615.194, 11884.5615.194.1, 11884.5615.195, 14831.6504.245, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. №24-7291-13.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО МАРИНА НИКОЛАЕВА ДОДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 09-3340-14.01.2019г. във връзка с писмо вх. № 07-14091-17.10.2018г. от ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА-ДОДОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.204.39.1 с адрес: гр. София, район Красно село , бул. „Цар Борис III“ № 19, вх. Б.

 • Изходящ № 24-7371-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-466960-26.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1321-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.257.1, 68134.507.257.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7370-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА НИКОЛА БОРИСОВ ЧОЛАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-127078-11.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1316-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2824.2464, 68134.2824.2508, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7364-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До ИЛИЯН ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-23462-21.01.2019 г. от Димитър Цветков Мацурев и Мила Стасова Пенчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.513 и 55419.6702.3169, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-7368-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА МИШЕВА САШО МЕТОДИЕВ ВЛАДОВ ГЕОРГИ БОРИСОВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-272931-04.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1418-07.02.2019 г., засягащо сгради с идентификатори  68134.4327.1906.2 и 68134.4327.1906.4, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-7380-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: СТОЯН БОЯНОВ СТОИЧКОВ АННА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА БОЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ НАДЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235818-26.06.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1314-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Копие на Заповед № 18-1314-05.02.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-7469-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО Г-Н ТОНИ МИНЧЕВ ХАДЖИЕВ гр.Смолян, ул. Цар Симеон №45
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл.61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-456636-19.11.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1733-15.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 67653.927.80, 67653.927.107, 67653.927.108, 67653.927.219, 67653.927.236, 67653.927.239.

 • Изх. №24-7501-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО Г-ЖА ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-ЖА ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА ЧАВДАРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-Н АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ гр. Смолян, ул.Острица №9
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖO ДИМИТРОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАВДАРОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАВДАРОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-82648-25.02.2019 г. от г-н Румен Асенов Чавдаров, чрез пълномощник г-жа Емине Ахмедова Карасалихова е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-4963-19.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО КОЛЬО ТОДОРОВ ДИМОВ УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-503957-21.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-29075-17.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО ДОБРИН ДЕЛЧЕВ ДЯЛКОВ БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 67, ЕТ.6, АП.23 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-165359-09.05.2018г. на СГКК Стара Загора, подадено от Добрин Делчев Дялков, в качестовто на пълномощник на Димо Петров Димов, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Богомилово.

 • Изх. № 24-7582-15.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО МАЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507052-28.12.2018 г. от заявител Иван Митков Дряновски до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 7 и № 9.

 • Изходящ № 24-2589-25.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ИЛЗА СЕВДАЛИНОВА ДЮЛГЕРОВА Адрес: с. Козаново, община Асеновград, ул. „Четиридесетте извора“ № 14 До: СЕВДА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИЛОВА Адрес: град Асеновград, ЖК „Изток“ № 3, вх.А, ет.5, ап.33 До: ЛИЛИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МАДАНКОВА Адрес: град Асеновград, ул. „Ген. Дандевил“ № 42
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-398628-12.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1901-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: МИТРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Адрес: град Велинград, бул. „Съединение“ № 50
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-393600-10.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-3319-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ бул. „Европа” №138В, вх.Б, ет.3, ап.30, гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-477384-03.12.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1228-01.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.503.208.1, 56784.503.208.1.1, 56784.503.208.1.2, 56784.503.208.1.3, 56784.503.208.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-1228-01.02.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-2813-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕЛИЧКА ХРИСТОСКОВА ПАНАЙОТОВА ул. „Съединение” №13, вх.Б, ет.8, ап.27, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-459302-20.11.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1028-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.531.153.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-1028-28.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-2737-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСОВ бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив До: МАРИЯНА МИТКОВА АЛЕКСОВА бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-267338-16.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-997-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.518.379, 56784.518.1222, 56784.518.1348, 56784.518.379.1, 56784.518.379.3, 56784.518.379.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-997-28.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 01-357184/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ ул. „Възраждане” №2, гр. Сопот
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-357184-14.09.2018 г., е приключена промяната на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр. Сопот относно границата между поземлени имоти с идентификатори 68080.503.880 и 68080.503.881 във връзка с изпълнение на влязло в сила и вписано в Службата по вписванията – Карлово съдебно решение №301 от 04.08.2016 г. по гр.д. №118/2014 г. на Карловски районен съд.

   

   

   

 • В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви уведомяваме, че по повод

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: АСАН ОСМАН АСАНОВ Адрес: Република Турция До: СМАИЛ МУСТАФОВ АШКИМЕРОВ Адрес: Република Турция До: СЮННЮ МУСТАФА АШКИМЕРОВА Адрес: Република Турция До: АЙРИЕ АСАНОВА ДЖАТЕВА Адрес: Република Турция До: ЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция До: ХЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-104248-11.03.2019 г. от Асан Смоилов Исов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Кричим за поземлени имоти с идентификатори 39921.60.8 и 39921.60.57, състояща се в регистрирането на Асен Асенов Грошев като собственик на имотите, въз основа на нотариален акт по давностно владение, вписан в СВ – Пловдив акт №129 от 12.02.2019 г.

 • Изходящ № 24-4203-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ЮРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА Адрес: град Пловдив, бул. „Дунав“ № 186А, вх.Б, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-501621-19.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1996-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: НЕДЯЛКА НЕЧЕВА ПАСЕВА Адрес: град Сопот, ул. „Вельо войвода“ № 40, ет.3, ап.18
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-485904-07.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-2337-23.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: АНКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА Адрес: град Пловдив, бул. „България“ № 144, ет.2, ап.6
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-428410-31.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-5372-22.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: наследниците на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГИРЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Чинар“ № 39
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-27279-23.01.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-6993-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ СТЕФАН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-379930-02.10.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-7050-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ВАНЯ НИКОЛОВА ШАРКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-452338-15.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1039-29.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.630.20, 68134.630.226, 68134.630.416, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7130-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ТОДОРКА БОРИСОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-66645-15.02.2019г., подадено от Боряна Попова, чрез пълномощник Любима Руменова Стоилова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за Поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9475, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, Столична община.

 • Изходящ № 24-7193-12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ ТАНЯ ДОСЕВА НОВАКОВА ДОСИ КОНСТАНТИНОВ ДОСЕВ АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ДОСЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-341850-04.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-483-11.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4820.831, 21662.4834.2, 21662.4834.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-2968-30.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ИВАН АНГЕЛОВ ПЕЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Кирили и Методий“ № 3А
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-494883-13.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-6949-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ДИМИТЪР ВЕНЕЛИНОВ ПАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-501783-19.12.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1100-30.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8553.700, 68134.8553.904, 68134.8553.921, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6979-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО МАРИЯ АТАНАСОВА ЛУКОВА ЛЮБА БОЙКОВА ЛУКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-456097-19.11.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1391-06.02.2019 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.404.279.1.13, 68134.404.279.1.14, 68134.404.279.1.15 и 68134.404.279.1.16, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6990-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ИВАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-388966-08.10.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1272-04.02.2019 г., за изменение на КККР на  район Красна поляна, Столична община засягаща СОС с идентификатори 68134.1108.115.1.56 и 68134.1108.115.1.57, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6857-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: СТЕФКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-ШОПОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-140617-20.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9820-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4329.1562, 68134.4329.1642, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6852-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ДАНИЕЛОВ ВЕНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-227810-20.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11007-18.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5479.511, 65601.5479.621, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6853-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: ТЕДИ ИВАНОВ ЧОЕВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-247682-03.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-10653-07.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5479.27, 65601.5479.455, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-7032-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: СТОЙКО СТОИЛОВ ЙОВЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-295969-03.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1160-31.01.2019 г., засягащо поземлен имот с идентификатор  56624.7201.139, за който сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-7033-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: ЕМИЛ БОРИСОВ ГЕРУШИН ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДЖЕЛЕПСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-439407-07.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1387-06.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6983.727 и 04234.6983.1973, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-6997-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ ЦВЕТАНА ПЕШОВА ВЪРБАНОВА-КОСТОВА РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР КРУМ СТОЯНОВ КОСТОВ ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-418244-25.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. No 24-7027-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-391514-09.10.2018 г. от ИВАН ПАРУШЕВ ВЕЛИЧКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1980.1283 и 68134.19803.1227, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 22-50-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД ДО: АНТОНИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ДО: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПОПВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

   

 • Изходящ № 01-314100/13.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: ДАНКО ЖИВКОВ БАЛАБАНОВ гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив ул. „Полк. Дрангов” 5
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-314100-15.08.2018г. от
  СИМО ЖИВКОВ БАЛАБАНОВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

 • Изходящ № 24-7219-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО НАДЕЖДА ПАУНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-502318-20.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-7161-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: "ДОМОСТРОЕНЕ " АД - гр.ЯМБОЛ п.к. 8230 гр. Несебър, ул. "Крайбрежна" №10 "ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ" ЕООД гр.Ямбол, ул. „ЯМБОЛЕН” №18
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-76296/17.12.2018г. по писмо с изх. № 2801-21456/12.12.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-7159*13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА СПИРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-271750/18.07.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2631/12.03.2019г, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.831 с поземлени имоти с идентификатори 65334.300.834, 65334.300.830, 65334.300.838 и 65334.300.3731.

 • Изх. № 24-1990*13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ НИКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-398747/12.10.2018г.

 • Изх. № 94-2630,01,2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ИНЖ. СТЕФАН СТЕФАНОВ ГР. КАЗАНЛЪК УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” №34, ЕТ.2, АП.4 НА № 94-26/.............2019 г.
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

   

 • Изх. № 94-534/30,01,2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ИНЖ. НЕДА ЧОЛАКОВА УПРАВИТЕЛ НА „РЕФИРМА“ ЕООД ГР. СОФИЯ Ж.К. „ЯВОРОВ”, БЛ.41, ВХ.А, АП.13
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  Относно: Отказ за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

   

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧОЛАКОВА,

   

 • Изх. № 94-662 -28,12,2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ИНЖ. ЙОРДАН ПАНДЕЗОВ УЛ. „БИГЛА” № 47, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 23 КВ. „ЛОЗЕНЕЦ” ГР. СОФИЯ jpandezov@mail.bg На № 94-662/05.12.2018 г.
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЕЗОВ,

   

  След извършена проверка, на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Наредба № 3), относно заявление № 3129 от 05.12.2018 г. за вписване в регистъра на правоспособните лица и представените с него документи бе установено, че не са налице достатъчно доказателства за двегодишен стаж в областта на кадастъра.

 • Изходящ № 24-7073-12.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  Дo: НИКОЛА КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ЕЛЕНА КИРОВА НИКОЛОВА До: ПЕТЪР ЕНЧЕВ ИВАНОВ До: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ Ванушка Тодорова Иванова-Георгиева До: НЕВЯНКА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА РУМЕН ЦЕКОВ ГЕОРГИЕВ До: АСЕН АСЕНОВ ГАНЕВ КРАСИМИРА РАЙКОВА ГАНЕВА
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-26257-22.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-7111-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: Н-ци на ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ НИКОВ На-ци на ДИМИТЪР МИТЕВ СВИНАРОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.1, т.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-42704-01.02.2019г. от ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАМФИЛОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти, установено във връзка с чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 44077.42.19 в м. „Кюлтетска яка“ с. Лозен по действащата Кадастрална карта за землището на с. Лозен:

   

 • Изх. № 20-15495-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че е постъпило заявление вх. № 01-9600-14.01.2019г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София за заличаване на сграда с идентификатор 37914.6848.1794.1 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Кокаляне, район „  Панчарево ”, с адрес – с. Кокаляне, район „  Панчарево ”, в. з. Бяла нива, за която сте регистриран собственик. Предоставено е удостоверение за премахнати сгради от Столична община район „  Панчарево ”.

 • Изх. № 20-15355-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ГЮЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-468812-26.11.2018г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и по повод на писмо РВЕ 18-ТД26-1490-2/08.10.2018г., приложено към гореспоменатото заявление, сграда с идентификатор 68134.304.347.4, с адрес – гр. София, район „ Възраждане ”, ул. Света София № 2, е заличена  от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.

 • Изходящ № 24-6678-07.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  Дo: ГРИГОР СПАСОВ СТАМБОЛИЙСКИ БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ БОГДАНОВ ЛИЛИЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА СВИЛЕН СТЕФАНОВ КОЛАРОВ ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА КАСТЕЛОВА БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА КАСТЕЛОВА СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, СВИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНЕВ СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-371687-26.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-710-17.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.514.389, 68134.514.390, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6828-08.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО РОСИЦА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА-ТАШЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-427134-31.10.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-340-09.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1007.1020, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6987-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДОМАРТИН НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ ЙОЛАНТА МЕТОДИЕВА НЕДЯЛКОВА БОЙКА БОРИСЛАВОВА КАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-470987-27.11.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-3679*12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО БИЛЯНА ЖИВКОВА ДИМОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-451035/14.11.2018г.

 • Изходящ № 24-4358-13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО БОНКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 11, ВХ.В, ЕТ.2, АП.4 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДО НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 11, ВХ.В, ЕТ.2, АП.4 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДО ЮЛИЯНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 11, ВХ.В, ЕТ.2, АП.4 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-479751-04.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-48-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ДО: ИВО НИКОЛОВ НИКОЛОВ ДО: ЦВЕТА АНГЕЛОВА МИНОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-315323-16.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-10691-10.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 39164.501.304, 39164.501.305, 39164.501.306, 39164.501.308, 39164.501.471, по КККР на с.

 • Изходящ № 01-457497/12.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: Василка Костадинова Клявкова ул. „Братаница” № 12 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-457497-19.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1397-06.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.506.696, 56784.506.681, 56784.506.681.1, 56784.506.681.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-444734/12.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: Стоян Тодоров Тодоров ул. „Васил Урумов” № 7 гр. Пловдив До: Мария Иванова Тодорова ул. „Димитър Талев” № 32, ет. 5, ап. 14 гр. Пловдив До: Василена Иванова Тодорова ул. „Димитър Талев” № 32, ет. 5, ап. 14 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-444734-12.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1472-08.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.504.69.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6515-06.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Дo:ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА Чрез НИКОЛАЙ МИТЕВ МОСКОВ Гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 76, вх.А, ет. 3, ап. 8 До:РОСЕН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ До: КРАСИМИРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА Чрез РАЙНА КОЛЕВА ПЕТКОВА Гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ 34, вх.Б, ет. 5, ап. 28 До:КИРИЛ ТОДОРОВ НИКИФОРОВ гр.Ямбол, ж.к. „Зорница“ бл. 1, вх. В, етл 7, ап. 67
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-30345-24.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-6666-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Дo: -МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИЛЕВ -Собствениците на СОС-77195.722.33.1.4 и 77195.722.33.1.6
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-25942-22.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-3845-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ТОДОР НИКОЛАЕВ КОЕВСКИ С.РОЗОВЕЦ ОБЩ.БРЕЗОВО УЛ.”2-РА” № 20 ДО ЗИА АНТОНОВА АНАНЯН ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ТОДОР КАБЛЕШКОВ” № 8 А ДО РУМЕН ИВАНОВ ЦОНЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”СВОБОДА” № 12 ЕТ.6 ДО ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЦОНЕВА ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”СВОБОДА” № 12 ЕТ.6
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-501235-19.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-1938-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”ВАСИЛ АПРИЛОВ” № 148 ЕТ.17 АП.79 ДО ВАСИЛ ТАНЕВ РАНГЕЛОВ ГР.КАРЛОВО УЛ.”МЕДЕН ДОЛ” № 35 ВХ.А ЕТ.1 АП.2
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02.20.5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-474045-29.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-6488-06.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ЕМЕЛ ИБРЯМОВА ХАФИЗОГЛУ Настоящ адрес: Турция
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-442743-09.11.2018 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-4292-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ № 8, ЕТ. 1, АП. 2 ГР. КАЗАНЛЪК ДО КАТЯ НАНЕВА ТОДОРОВА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ № 8, ЕТ. 1, АП. 2 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

 • Изходящ № 24-6683-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО РАЛИЦА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА ВИКТОР ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 09-10528-08.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1471-08.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.513.74.1.38, 68134.513.74.1.48, 68134.513.74.1.51, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6709-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До: ПЕТКАНА ДОКСЕВА ВАЧЕВА До: ИВА ГЕОРГИЕВА ВАЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-204791-05.06.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-946-24.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатор 68134.1940.150, 68134.1940.151, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6704-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Дo: ДЕНИЦА МИЛЧЕВА СТАНКОВА НИНА ЛЕОНИДОВНА ГРИГОРЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-187347-23.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1102-30.01.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  14831.6502.745 и 14831.6502.746, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-6729-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До: ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366711-21.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1221-01.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 44063.6223.41, 44063.6223.42, 44063.6223.48, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6730-07.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ЦВЕТАН ХРИСТОВ АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ КОЛЕВ ПЕТРОВ ЯНА КОЛОВА МЪГЛОВА МИРОСЛАВА КОЛЕВА ПЕТРОВА ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ КОЛА ЯНКОВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-166285-05.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-6742-08.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Дo: НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ЛАЛЧЕВА До: МАРКО ИВАНОВ ЛАЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 62, ал. 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-343283-04.09.2018 г., до СГКК София подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за поправка на заповед № 18-8293-04.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4331.802.1.414, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6814-08.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА МИРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЕВ ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ МАРГАРИТА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ ИВАН КИРЕВ КОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-432222-02.11.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал.

 • Изходящ № 20-14602-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До: ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАРИШКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-479389-04.12.2018г. от АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАНЕВА възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ябланица, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-1991-22.02.2019 г.

 • Изходящ № 20-14623-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До: ЦВЕТАНА КИРИЛОВА ВАРЕЛА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-503305 / 20.12.2018 г. от ДИНКА КИРИЛОВА ШИЛЕГОВА, ЦВЕТАНА КИРИЛОВА ВАРЕЛА и РЕНЕТА ЦОНЕВА ПЕТРОВА възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-1348-05.02.2019 г.

 • Изх. № 20-14528-06.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ИВАН БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка със заявление рег. № 01-9639-14.01.2019г. от ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА  и МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, чрез ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Ви уведомяваме, че е извършено изменение в  кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) за сграда  с идентификатор 68134.903.1082.2 , с адрес гр. София, район Лозенец, ул. Филип Кутев №5. Изменението в КККР се състои в заличаване на сградата, след представен Констативен протокол от 04.01.2019г.

 • Изходящ № 24-6477-06.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ВЛАДИМИР ДИМОВ ВИЧЕВ ЗДРАВКА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ ВЯРА ИВАЙЛОВА КРУШКОВА ГЕРГАНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА ЮЛИАН ИВАНОВ БАНКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОДОРОВ ЦЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ВИОЛЕТКА КОЛЕВА МИЛАДИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-54503-27.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-927-24.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1935.171, 68134.1935.192, 68134.1935.1334, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6590-06.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  Дo: ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА СТАНЧОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-333604-29.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1506-11.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.1241, 68134.507.5081, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6598-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  Дo: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-507424-31.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-984-28.01.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  57011.5547.74, 57011.5547.104 и 57011.5547.437, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-6672-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  Дo: ЯВОР ВЛАДИСЛАВОВ ХАДЖИЙСКИ До: ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ЙОТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-441567-08.11.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1140-30.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5479.30.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Копие на Заповед № 18-1140-30.01.2019 г.

   

 • Изходящ № 24-6676-07.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  Дo: БОЙКО СТОЙНЕВ БОЗУКОВ ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ СТОЯНКА ВЕСЕЛИНОВА ЗЛАТЕВА ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЗЛАТЕВА ЛИЛИЯНА СИМЕОНОВА ГРЕБЕНАРОВА, ЧРЕЗ СВЕТЛА ИВАНОВА ЙОТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-251887-05.07.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-999-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.300.238.1, 68134.300.238.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6572-06.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  Дo: ПОЛИН ЛЮБОМИРОВА МИТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-420811-26.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-6592-06.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До: РАЙНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Дo: ФИЛИП ДИМИТРОВ ВЕЗАРОВ До: МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЗАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-418255-25.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1114-30.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.197, 68134.1931.1263, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 20-28304-09.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  До: ЦЕНКА ПЕТКОВА ПЕНКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-11206-15.01.2019 г. от МИЛЧО ПЕТКОВ САКАРСКИ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Лисец, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-1317-05.02.2019 г.

 • Изх. № 24-1731*07.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО НАТАЛИЯ ТАШЕВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-413598/23.10.2018г.

 • Изходящ № 24-6550-06.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО „ИЛИЕВИ-2005” ЕООД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-501679-19.12.2018 г., подадена на основание  58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1407-07.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 16359.514.1503.11.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6458-05.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  Дo: АТАНАС ЛЮБОМИРОВ МАНДЖУКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-137728-10.05.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-1058-29.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2040.391, 68134.2040.2184, 68134.2040.2228, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.