Уведомления

 • ДО СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МУЛЕТАРОВ ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ "ЕМ-КОМПЛЕКТ-33" ООД

  ДО
  СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МУЛЕТАРОВ
  ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МУЛЕТАРОВ
  "ЕМ-КОМПЛЕКТ-33" ООД

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-274600-08.09.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1607-09.03.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1931.1178, 68134.1931.1180, 68134.1931.1181, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО ИРИНА ПЕТКОВА ЦАНЕВА КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

  ДО
  ИРИНА ПЕТКОВА ЦАНЕВА
  КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-2428-05.01.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2032-23.03.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2046.2603, 68134.2046.371, 68134.2046.375, 68134.2046.3469, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЕНКОВ

  ДО
  ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
  ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЕНКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-214837-18.07.2016 г. от ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПАЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.280, 22304.7891.229, 22304.7891.228, 22304.7891.227 и 22304.7891.225, находящи се в с.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ДЕНИСЛАВ ДЕНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ ЛЮБКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА

  ДО
  ДЕНИСЛАВ ДЕНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
  ЛЮБКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-26170-01.02.2017 г. от ЛЮБКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.2948 и 02659.2194.310, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.

  статус: 
  Актуално