Уведомления

 • Изходящ № 24-19466-31.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  Дo: ГАЛИНА ЯНКОВА ПЕТРОВА ул. Петрохан № 96, вх. 1, ет. 11, ап. 13 гр. Русе До: МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ ул. Бабадаг № 7 гр. Русе До: ХРИСТИНКА БОРИСОВА НАЦЕВА ул. Бабадаг № 5 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-403161-19.12.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016  г.

 • Изх. № 24-22707-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 25 ПЕНКА ЩИЛИЯНОВА АПОСТОЛОВА гр. Ямбол, ул. БОГОМИЛ № 15, вх. А, ет. 3, ап. 6 ГЕОРГИ ЩИЛИЯНОВ АПОСТОЛОВ гр. Ямбол, п.к. 8600, ХАЛЕ № 11, вх. Б
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53518/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.473, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №25.

 • Изх. No 24-22622-11.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ИВАН НИКОЛОВ УЗУНОВ МАЛИНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ И ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-225628-19.06.2018 от Димо Стоянов Грозев, представител на „Рити“ АД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 70295.400.1228.2, представляваща селскостопанска сграда в южната част на имота с адрес: гр. Сухиндол, ул. “Цар Калоян” 1.

 • Изх. № 24-22704-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До: ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 28
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-48541/22.08.2018г. по писмо с изх. №2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.502, с адрес: гр. Ямбол, „Рожен” №28.

 • Изх. № 22-276-11.10.2018 г. По преписки: 01-231143-22.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО: ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че  в СГКК – Бургас е подадено заявление - вх. № 01-231143-22.06.2018 г. /наш/ от СТАМАТ ТОДОРОВ СТАМАТОВ, с което  желае да бъде променена одобрената със заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, кадастрална карта на гр. Поморие, по отношение на сграда 57491.502.258.2  във връзка с отстраняване на грешка в картата по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР.

 • Изх. № 22-275-11.10.2018 г. По преписка: 01-75025-28.02.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-75025 - 28.02.2018 г., подадено от  ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Маринка  по отношение поземлени имоти с идентификатори 47202.501.456, 47202.501.457, 47202.501.561 и 47202.501.562. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 47202.501.561 в съответствие с дворищната регулация на парцел XIX-5010561, кв.34, с.Маринка.

 • Изх. № 24-22605-10.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА гр. Димитровград, № 1, вх. В, ап. 34 КОРТЕЗКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев”, бл.86, вх. Б, ет. 2, ап. 24 ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЙОВЧЕВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 39
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53500/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.481, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №39.

 • Изх. № 24-22780-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО ЖЕЛЯЗКО ТАНЕВ ИВАНОВ ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ДОНЧЕВА ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-64230-19.02.2018  подадено от Иван Цонев Иванов, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлени имоти с идентификатори: 11898.85.22, 11898.44.21, 11898.40.15, 11898.47.10, 11898.47.9, 11898.40.9, 11898.43.5, 11898.86.4, 11898.43.3, 11898.48.1 и  11898.42.1 от одобрената кадастрална карта  на землище с.

 • Изходящ № 20-68870-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До: Община Шумен До: наследници на Иван Гинев Янков
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-392547-09.10.2018г. от Василка Стоева Гевнева подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр. Шумен, започва производство по поправка границите на:  

  1. 10176.501.235 (парцел /УПИ/ IX-170 от квартал 17 по плана на с. Васил Друмев);

 • Изх. No 20-68696-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ПЕПА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

 • Изх. № 24-22393-09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ВАЛЕРИ АСЕНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-314942-16.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1107.308.1.2, район „Красна поляна”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-22612-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АГУРА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-138375-19.04.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ изменение на КККР № 18-8515-10.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1970.14, 68134.1970.247, 68134.1970.918 и 68134.1970.1698, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-22435-09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  Дo: КРАСИМИР ПАНКОВ СТОИМЕНОВ ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА СТОИМЕНОВА ЧАВДАР ПАНКОВ СТОИМЕНОВ СТОЯН МАРИНОВ МИТЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

        В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-236406-26.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, Закон за кадастър и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на район „Овча купел“, № 18-7069-23.08.2018 г., засягащо сграда със самостоятелни обекти с проектни идентификатори 68134.4338.70.1.1 и 68134.4338.70.1.2, за които се установи, че сте заинтересовани лица.

   

 • No 18-7990/25.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО МИМА ВАСИЛЕВА НАНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  Долуподписанaтa инж. Весела Косева Тодорова - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново, по административна процедура, започнала по Заявление вх. № 01-363880-19.09.2018 г. по описа на СГКК Велико Tърново, подаденo от Мима Василева Нанова, констатирах следното:     

  С подаденото заявление е направено искане за изпълнение на административни услуги, които подробно са посочени в него.

 • Изходящ № 20-68694-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

 • Изходящ № 20-68695-12.10.2018 г. ДО ВАНЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДРОВА

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО ВАНЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

 • Изходящ № 24-20520-14.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: Георги Николов Коев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-344439-05.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7739-14.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 69924.501.223, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-68608-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО ЗАЯВИТЕЛИ: 1. СИНАН АХМЕД МЮМЮН 2. ЗЮЛЕЙХА ЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА 3. СЕБААТ АХМЕД АЛИ 4. НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА И ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ВАЧО АВРАМОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

   Началникът на СГКК - Шумен, на основание чл.51, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от Наредба№РД-02-20-4/11.10.2016г за предоставяне услуги от КККР, във връзка със ЗАЯВЛЕНИЕ вх. № 01-255462-09.07.2018г. на завителите: СИНАН АХМЕД МЮМЮН, ЗЮЛЕЙХА ХЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА, СЕБААТ АХМЕД АЛИ и НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА и приложените към него документи и материали, а именно: Проект за поправка на КККР, изработен от инж. Юмер Мустафа Мустафа и писмени документи съобразно разпоредбата на чл.75, ал.1  от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 22-274-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО: МИМА СТАНКОВА ДИМИТРОВА ДО: ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА ДО: СТОЯНКА АТАНАСОВА ШЕЙТАНОВА ДО: РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-212427-11.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7526-05.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.617.222,   07079.617.224, 07079.617.225 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-273-10.10.2018 г. По преписка: 01-312753-15.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До: ХРИСАФА ОТОН МАДЖАРОВА До: ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ До: ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ До: КИРИЛ ПАНКОВ КИРИЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че АНТОНИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № № 01-312753-15.08.2018г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Поморие, общ. Поморие, област Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 57491.501.53 и 57491.501.54. Целта на изменението е отразяване в КККР на границата между ПИ 57491.501.53 и 57491.501.54 в съответствие с границата между УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв.246 по регулационния план на м.

 • Изходящ №24-22725-11.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО Г-Н РУСКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ с. Куклен, ул.Александър Стамболийски №9
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-268130-17.07.2018 г., подадено от г-н Георги Димитров Янков на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6775-13.08.2018 г., изменението представлява нанасяне на липсваща селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.2.398 (стар № 002398).

 • Изх. No 24-22080-05.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До МИНЧО СТАНЧЕВ ТОДОРОВ МАРИАНА ЛЮБОМИЛОВА ТОДОРОВА ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА ХРИСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-298701-27.09.2017 г. от ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.674, находящ се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. No 24-22072-05.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До СТОЯН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ МАРГАРИТА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА ДАМЯН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ САШКА ЯНЧЕВА ДАМЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-138340-11.05.2017 г. от РОСИЦА ПЕНЕВА ПЕНЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.1071, 68134.1944.24, 68134.1944.23 и 68134.1944.20 находящи се в район Витоша, Столична община.

 • вх. № 01-353051

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  ДО ТОДОР ЖИВКОВ МАРИНОВ ГР. ВАРНА, УЛ. „БОЯН ИЛИЕВ“ № 17
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

              На основание чл.26, ал.1 от АПК и във връзка с чл.61, ал.1 от АПК  Ви съобщаваме, че е постъпило искане за идаване на скица за ПИ 10135.4504.755,  , с вх. № 01-353051/12.09.2018г. от ОБЩИНА ВАРНА

  На основание ч. 34, ал. 1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка.

 • Изх. № 24-20435*11.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО БОЖИДАР ТОДОРОВ ВЕЛЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-338973/03.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-20185*11.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО ЦВЕТАНКА МИРЧЕВА ВАЛТЕР МИРОСЛАВА МИРЧЕВА ВЪЛЧЕВА - КОНДЕВА ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА ВЪЛЧЕВА СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-297780/ 06.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 22-272-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО: ИВАН АНГЕЛОВ ТАШЕВ ДО: НИКОЛА АНДРЕЕВ НИКОЛОВ ДО: СТАНКА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-165762-09.05.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7007-21.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.826.2, 07079.826.3,  07079.826.4 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-22586-10.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  ДО „СПРИНК”ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-319023-20.08.2018 г. от заявител „Банка Пиреос България” АД – гр. София до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране и премахване на сгради на адрес: гр. Велико Търново, кв. Дълга лъка, ул. „Трета” № 18.

 • Изходящ № 24-22591-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО ФЕРУЗЕ ИСМАИЛОВА ХАЛИЛОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-286075-27.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8011-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.510.195, 10447.510.196, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20504-14.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  ДО ФАНКА БОРИСОВА СЛАВОВА УЛ. ВИТОША № 45 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че  Анка Петкова Димитрова и Слави Борисов Славов,  в качеството си на наследници на Борис Славов Димитров са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-354230-13.09.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Стара Загора.

 • Изходящ № 24-18376-17.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  Дo: Мехмед Хасан Ахмед Дo: Областна дирекция „Земеделие“- Кърджали
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-111985-28.03.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. (ДВ брой 4 от 13.01.2017г.) за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6954-17.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 81565.11.317, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-22266-08.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО МАЛИНКА СТАНКОВА МИРЧЕВА СТАНКО МИРЧЕВ КРУМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75718-16.03.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7168-27.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 46721.3852.855, 46721.3852.519, 46721.3852.520, 46721.3852.524, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22286-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  Дo: ГЕОРГИ САШЕВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-126242-28.04.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-7270-29.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2043.304, 68134.2043.305, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22077-05.10.2017

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До ВЛАДИМИР ДИМОВ ВИЧЕВ ИВАН ИВАНОВ ТОТОВ ВЯРА ИВАЙЛОВА КРУШКОВА ГЕРГАНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА ЮЛИАН ИВАНОВ БАНКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОДОРОВ ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ДОМУЗОВА - ХИНОВА ВИОЛЕТКА КОЛЕВА МИЛАДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-54503-27.02.2017 г.  от СОНЯ СЕВДАЛИНОВА ЧИМПИРЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1935.192, 68134.1935.171, 68134.1935.1334 находящ се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-22373-09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: БОРЯНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛИНА СОКОЛИНОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-211418-11.06.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7243-28.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 29204.7571.176, 29204.7571.182, 29204.7571.186, 29204.7571.187, 29204.7571.635, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-22374-09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: МЛАДЕН ПЕТРОВ БАНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-304596-09.08.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7898-20.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1939.37, 68134.1939.38, 68134.1939.1073, 68134.1939.1074, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-22306-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  До: СТАНИСЛАВ МАРСЕЛ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-42780-02.02.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6290-30.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1971.136, 68134.1971.1419, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22305-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: МИЛЕНА АНГЕЛОВА ТАНЕВА КОНСТАНЦА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА ЛАПАКИС СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ТРАЙКОВ АТАНАС ПЕТРОВ ХУБЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-20568-17.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6946-17.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1932.2134, 68134.1932.2135, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22302-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ДИМИТЪР КАРОЛ ВАЛЕВСКИ До: ГЕОРГИ КАРОЛ ВАЛЕВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-219677-14.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7177-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.625.1, 68134.1975.625.2, 68134.1975.625.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20138*10.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-269085/17.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-20178*10.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ЛЮБКА КИРИЛОВА ЯЧЕВА ЦВЕТЕЛИНА ЖИВКОВА ХАНТОВА- АНДРЕЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-112912-29.03.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-22300-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: КИРИЛ АСПАРУХОВ МИХАЛКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-46300-20.02.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7092-23.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 49597.1706.43, 49597.1706.40, 49597.1706.41, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-22296-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.10.2018
  ДО АННА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА СТЕФАН СТЕФАНОВ СКЕНДЕРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-135552-17.04.2018 г. от Елена Маринова Скендерова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1943.179, 68134.1943.178 и 68134.1943.1364, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-22295-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: МЕТОДИ ОГНЯНОВ ЯНЕВ МАРИЕТА ЛЮБЧОВА ПАВЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-400459-15.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7173-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1895.904, 68134.1896.922, 68134.1894.545, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22293-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: АНТОАНА ЕМИЛОВА КЪРЛЕВА ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КЪРЛЕВА БЛАГОЙ ВЛАДИМИРОВ БЛАГОЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-81276-07.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7175-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1890.727, 68134.1890.488, 68134.1890.809, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22292-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  До: АГОН - ПЕТРОВ, ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-239867-28.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-22288-08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: НАДЯ МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-144999-24.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7171-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.508.1293, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22272-08.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  Дo: АДРИАН ПЕТКОВ СТАМЕНОВ АНТОНИО ВАСИЛЕВ КРЪСТАКЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТКОВ СТАМЕНОВ ИРЕНА ИЛИЕВА ПЕРФАНОВА РУЖКА ГАНЧЕВА ДЕЕВСКА СИМОНА БОЖИЛОВА КРЪСТАКЕВА СТЕФАН КОЛЕВ ДЕЕВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-153483-30.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7202-28.08.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.900.733.1, за която сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-7202-28.08.2018 г.

   

   

 • Изх. № 24-22350-09.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  До: ДУДУ ЮСМЕН ЮСЕИН гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДРУЖБА № 51 АЛИ ХАСАН ЮСЕИН гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДРУЖБА № 51
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-48537/22.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.500, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №32.

 • Изходящ № 24-22478-10.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.10.2018
  ДO: СНЕЖАНА ИВАНОВА ДO: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ КОЦЕВ ДO: ИВАН ЧОНОВСКИ ДO: ТОДОР ДОБРЕВ НЕДКОВСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-350301 / 11.09.2018 г. от ИВАНКА СПИРИДОНОВА ПРОКОПИЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 69225.220.65, 69225.220.66, 69225.220.67 И 69225.220.68, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Стефаново, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-31/22.06.2007г.

 • Изх.№ 22-271-09.10.2018 г. По преписка: 01-262134-12.07.2018 г.ДО ЦВЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА-ШИВАЧЕВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.10.2018
  ДО ЦВЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА-ШИВАЧЕВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-262134-12.07.2018г., подадено от Пламена Костадинова Георгиева-Върбанова, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 07079.615.72.1.5, находящ се в гр.Бургас, ул. Уилям Гладстон № 89-91.

 • Изх. № 24-20580-17.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.10.2018
  До: НЕДЕЛЧО БАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ гр. Разград, ул. НИКОЛА ПЕНЕВ № 46, вх. Г, ет. 2, ап. 8
  Публикация на:: 
  Разград

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-292673-01.08.2018г. от ДИМО НЕДЕЛЧЕВ ЧЕРНЕВ до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори:  18589.501.635, 18589.501.640 и 18589.501.641 в с. Гецово, ул.“Хрисо Ботев“ и ул.“Боровец“

 • Изх. № 24-22389-09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.10.2018
  ДО ДИМЧО ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-351238-11.09.2018 г. от заявител Божидар Илиев Григоров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Първи май” № 11.

 • Изх. № 24-22330-09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО Г-Н АТАНАС ИВАНОВ ИЛЧЕВСКИ гр.София, ул.Христо Ковачев №3
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-297712-06.08.2018 г., подадено от г-жа Радка Ангелова Увалиева, г-жа Запрянка Вълканова Сиракова и г-н Георги Ангелов Сираков, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7462-04.09.2018 г., с която е изменена заповед № 18-5839-13.07.2018 г.

 • .№ 24-22342-09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  ДО Г-Н ДИМИТЪР АСЕНОВ БОШНАКОВ гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов №113
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОШНАКОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-367370-21.09.2018 г. от г-н Митко Асенов Бошнаков е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

 • Изх. № 24-22396-09.10.2018 г.ДО Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛОЧЕВ гр. София, ж.к.Люлин №504, вх.Д, ет.6, ап.21

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  ДО Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛОЧЕВ гр. София, ж.к.Люлин №504, вх.Д, ет.6, ап.21
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ТОДОРОВ ПЛОЧЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№01-322428-21.08.2018 г. и 01-322433-21.08.2018 г. от г-жа Рада Лазарова Плачкова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Сийка Василева Партова, чрез пълномощник г-н Артур Иванов Сулинаджиев е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Чокманово, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ 24-22140-05.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  до:Емил Йорданов Николов до:Звезда Любомирова Симеонова
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-300371-07.08.2018г. от Звезда Христова Симеонова-Захаринова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Костинброд за поземлен имот с идентификатор 38978.900.959, от които 85 кв.м.

 • Изходящ № 24-22262-08.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  До: ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ МУКОВ ул.“ Уилиам Гладстон“ № 19, ет.2 гр. Плевен
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 26, ал.1и2 АПК  на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-304994-09.08.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7610-11.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56722.660.916.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 22-269-08.10.2018 г. По преписка: 01-127923-12.04.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  ДО РОСЕН ЖЕЙНОВ ЖЕЙНОВ ЕЛИСАВЕТА ЖЕЙНОВА КАЛЧЕВА РУСИ ЙОРДАНОВ ЖЕЙНОВ ДОНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЙНОВА КЕРА ИВАНОВА КОЕВА ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ РАЙНА ТРЕНДАФИЛОВА ПАНАЙОТОВА СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ ПРАМАТАРОВ ПЕНКА СТАЙКОВА АТАНАСОВА СТЕФКА СТАЙКОВА ГЕОРГИЕВА РОЗА МАНАСИЕВА АТАНАСОВА КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ КУНЧЕВ АТАНАС СТЕФАНОВ КУНЧЕВ ЯНКА СТЕФАНОВА РОГЛЕВА МАРИЙКА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА ЖАНЕТА НЕДЯЛКО ЖЕЙНОВА КАТАРИНА НЕДЯЛКО ЖЕЙНОВА ГЕОРГИ ТРИФОНОВ НИКОЛОВ ЙОВКА ТОНЕВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-127923- 31.08.2018г. /наш/ от ЕРЕДЖЕБ РАФЕТ КЕМАЛ, чрез пълномощник Мария Димитрова Димитрова с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-35/ 26.04.2016 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на  кв. Банево, гр. Бургас, общ.

 • Изх. № 22-270-08.10.2018 г. По преписка: 02-1311-25.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  ДО ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА БЕЛЧЕВА – АНДРЕЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че с писмо  вх. № 02-1311-25.07.2018 г. ЕЛКАБЕЛ АД е оспорено изменението на КР за ПИ с идентификатор 07079.604.72, направено по ваше заявление вх. № 01-349146-10.11.2016, подадено чрез пълномощник Боян Койнов, състоящо се във вписване като собственици в горния имот на Лилия Иванова Белчева и Красимир Иванов Калинов, на основание представени заповед № 1908 от 21.10.1992 г. на кмета на община Бургас и нотариален акт № 383, том 2, регистър 3508 дело 379 от 26.06.1929 г. на нотариус при Бургаски окръжен съд.

 • Изходящ № 24-20245-12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  До: н-ци на ЖАНА НИКОЛОВА СИРАКОВА н-ци на ПЕТЪР ИЛИЕВ СИРАКОВ МАРИЯ ПЕТРОВА СИРАКОВА-ПЕТРОВА гр. Пловдив, ул. „Иван Ст.Генчев“ № 27, район Западен ИЛИЯ ПЕТРОВ СИРАКОВ гр. Пловдив, ул. „Иван Ст.Генчев“ № 27, район Западен
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-276163-20.07.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016  г.

 • Изх. № 24-21955*09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО СТОЯН ПЕЙЧЕВ СТОЯНОВ МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ДЖОНЕВ КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-292777/01.08.2018г.

 • Изх. № 24-20128*09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЛЮШЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-268859/17.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 01-331617-3/09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  До: Наследниците на Атанас Рангелов Андреев ул. „22-ра” № 6 с. Селци, общ. Садово, обл. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-304482-2/09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  До: Ангел Николов Божанов ул. „Хан Аспарух” № 20 гр. Асеновград До: Светла Георгиева Божанова ул. „Хан Аспарух” № 20 гр. Асеновград До: Иван Янков Дичев ул. „Хан Аспарух” № 20 гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-22369-09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.10.2018
  ДO: ГАЛИНА СТОЯНОВА ДОЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-342702 / 04.09.2018 г. от ХРИСТОФОР МИНКОВ ДОЧЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 07260.502.249 И 07260.502.252, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Българене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-82/16.11.2015г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изх. № 24-22169-05.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА община Несебър п.к. 8256 гр. Свети Влас ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 27
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53517/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.475, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №27.

 • Изходящ № 24-21517-28.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7 До: СВЕТЛАНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА гр. Ямбол, ул. "Цар Самуил" № 36 До: СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА гр. Бургас, ж.к. "Славейков" № 16, вх. 5, ет. 6, ап. 18 До: ЖЕЛЯЗКО КАЛЧЕВ КОЕВ гр. Ямбол, ул. "Хаджи Димитър" № 5 До: НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА Чрез адв. АСИО ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-285034-26.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-21115*08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  ДО ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ МИТОВ МАРИО АНДРЕЕВ МИТОВ МАРИО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ КИРИЛ ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ КЕТИ СИМЕОНОВА ТОНЕВА АНТОНИЙ ПЕТРОВ ТОНЕВ СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-315794-16.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-21600*08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  ДО БОЖИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА ПЕТЪР ДИМИТРОВ БЕГИНОВ ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ТОЦЕВ БОЙКО БОРИСОВ ВЕЛЕВ БОЖАНКА КОСТАДИНОВА ДЕНИШЕВА МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЕМИШЕВА – ИЛИЕВА МАРИО БОГДАНОВ БОРИСОВ ВАСИЛ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ АТАНАСКА ДИМИТРОВА НАКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-336709/30.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

      Изменението се състои в заличаване на ТОДОР НАКОВ СТЕФАНОВ и вписване на АНТОНИ ЙОРДАНОВ УГРИНОВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.245.7, въз основа на Нотариален акт № 67 том 5 рег. 1339 от 27.06.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

   

 • Изх. № 24-18592*08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  ДО ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА БИМБАШОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-308299/13.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-18063*08.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  ДО СНЕЖАНА КРУМОВА ТУПАРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-261933-12.07.2018  г. на СГКК – Благоевград е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  Изменението се състои в  заличаване на Атанас Николов Тупаров и вписване на КАТЕРИНА  СПИРОВА  ГЕЦЕВА като собственик на Поземлен имот с идентификатор 37349.51.12,  въз основа на Констативен нот. акт № 57, том: 5 , двойно вх. № 1326/ 27.06.2018 г.:  Служба по вписванията- гр. Петрич.

   

 • Изх. № 24-22008-04.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.10.2018
  До ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА БАЛАБАНОВА До БОЖИДАР
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-202526-04.06.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.301.286.3, район Възраждане, ул. Пиротска №84, за която сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-22013-04.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До „БЪКЛИ 2013“ ЕООД До ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявления рег. № 07-8206-25.06.2018 и № 07-7068-04.06.2018г.

 • Изходящ № 24-21790-02.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  Дo: ЖОРЖЕТА ГЕОРГИЕВА ВОЛЦ До: ФРАНСОАЗ РЕНЕ ВОЛЦ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-111527-28.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8211-02.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 12084.2701.2467, 12084.2701.2472 и 12084.2701.2725, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-22220-08.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 10176.501.105, с адм.адрес: с.Васил Друмев, ул.“Георги Бенковски“ (Чапаев) №25, н-ци на МИТЮ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ До: РАДКА ИВАНОВА МИТЕВА До: РОСИЦА СТОЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА До: ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-292498-01.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20986-21.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  Дo: ЕЛЕНА МИТКОВА САРАКИНОВА гр.Крумовград, ул.“Капитан Петко войвода“ №73 Дo: АНТОАНЕТА МИТКОВА САРАКИНОВА гр.Крумовград, ул.“Капитан Петко войвода“ №73
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-303728-08.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-22043-04.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  Дo: ДОЛОРЕС ГЕОРГИЕВА ВИКЕНТИЕВА-НЕСТОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-239379-27.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7055-22.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.902.93.2.1, 68134.902.93.2.2, 68134.902.93.2.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици.

   

 • Изходящ № 24-18658-22.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  Дo: ТОДОР ИВАНОВ РАЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-185880-22.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7051-22.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.900.708.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-22034-04.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-301860-07.08.2018г. от КРАСИМИР ДОЦЕВ ПЕЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция на самостоятелен обект (апртамент на втори жилищен етаж) в сграда с идентификатор 68134.1385.2398.6., като се засягат самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1385.2398.6.54, 68134.1385.2398.6.55, ж.к. „Надежда” 3част,бл.307, вх.В, район „Надежда“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. No 24-21937-03.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО РАДОСТИН ИЛИЯНОВ ВАСИЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-77880-02.03.2017 г. и допълнителни документи рег. № 05-6617-09.05.2018г.

 • Изх. № 24-21939-03.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ МУФТИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-275387-20.07.2018г. от ТОДОР ГОГОВ ТОДОРОВ и ЕРМА КИРИЛОВА ТОДОРОВА, чрез пълномощник Цветелина Йотова Рачева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за отразяване на самостоятелен обект-апартамент № 6, находящ се в сграда с идентификатор 68134.102.88.1,  ул. „Рачо Димчев“ № 1, район „Средец”.

 • Изх. № 20-58773/05.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО БОРИС РУМЕНОВ ИЛИЕВ ул.”НИКОЛА ВОЙВОДОВ” №17, вх.“Б“, ет.3 ап.5 гр. ВРАЦА, обл. ВРАЦА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Враца

  Уважаеми Г-н Илиев,

   

    В Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца е постъпило Заявление Вх. № 01-306198/09.08.2018г. от ФИНАНС ГРУП за вписване и издаване на скица на сграда(гараж) с идентификатор 12259.1021.135.16 от Кадастралната карта на гр. Враца, като прилага и съответния документ за отстъпено право на строеж.

  При проверка на място от СГКК-Враца бе констатирано, че действително гаражът се ползва от ФИНАНС ГРУП.

 • Изх. № 24-22104-05.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО Г-ЖА СОФИЯ ИВАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА гр.София, ж.к.Младост 1 №70, вх.4, ет.8, ап.94 Г-Н АНГЕЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ гр.София, ж.к.Младост 4 №460A, вх.1, ет.1, ап.1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖО СЕМЕРДЖИЕВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ,

 • Изходящ № 20-67109-05.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  Дo: ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ТАКЕВ СТИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ТАКЕВА До: СТАНЧО АЛЕКСАНДРОВ НЕНКОВ ЖЕЧКА КАРОВА НЕНКОВА До: СТЕФАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА До: ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА До: Заинтересованите собственици на СО в сграда с идентификатор 83510.660.420.2, находяща се в гр.Шумен, ул.“Антим I“ №32-а
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-366405 / 20.09.2018г. подадено от НЕДКО ВЪРБАНОВ АТАНАСОВ,  на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх.№ 24-19933-05.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До Николина Тошева Иванова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-165314-09.05.2018 г. на Емилия Георгиева Тодорова и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-7460-04.09.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Замфирово, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 30301, одобрени със Заповед № РД-18-563/23.10.2017 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изходящ № 20-66873-05.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 • Изходящ № 20-66874-05.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2018
  ДО РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ РАДОСЛАВОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-336967-30.08.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-7378-31.08.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 32682.355.17 в с. Илиювци, з-ще Средни колиби, община Елена с неустановен собственик /по искане на Стефка Николаева Минчева, пълномощник на Румяна Петрова Николова/.

 • Изх. No 20-66872-05.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ПЕНКА ЛЮБЕНОВА ЧОЛАКОВА БОНКА МАТЕВА МИЧЕВА ИЛИЯ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ ПЕНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ДАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА СТЕФАНКА МАРИНОВА САВОВА ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ САВОВ ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЦОВА ПЕНКА САВОВА АНДРЕЕВА ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-289513-31.07.2018 от Еленка Генева Данчева, пълномощник на Цветана Йорданова Димитрова, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК София за поземлен имот с идентификатор 16393.311.151 от кадастралната карта на землище с. Горна Студена, общ. Свищов.

 • Изходящ № 24-21990-04.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  "ОРЕКСКОМ" ЕООД гр. Плевен, ж.к."Сторгозия" №106
  Публикация на:: 
  Плевен

                 В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление  вх. № 01-344616-05.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.. No 24-21959-04.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.10.2018
  ДО ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА ВЛАДИМИРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЛАДИМИРОВА,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-319473-20.08.2018 от Георги Маринов Мирчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор 10447.506.147.2.7 и адрес: гр. Велико Търново, ул. “П. Ю. Тодоров” 12, ет. 4, ап. 8 – западен апартамент.

 • Изх.. No 20-66707-04.10.2018 ДО МАЙЯ ЦВЕТКОВА МИСОВА ТРИФОН ИВАНОВ МИСОВ

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.10.2018
  ДО МАЙЯ ЦВЕТКОВА МИСОВА ТРИФОН ИВАНОВ МИСОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-334949-29.08.2018 от Силвия Александрова Апостолова, пълномощник на Трифона Атанасова Димова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор 10447.513.359.1.38 и адрес: гр. Велико Търново, ул. “Козлодуй” 8, ет. 9, ап. 34 – западен апартамент.

 • Изходящ № 24-21434-28.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До: ЖЕКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ Гр.Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 73, вх. А, ет. 4, ап.13 До: ДИАНА ИВАНОВА МАДЖАРОВА ddia2001@yahoo.com До: САШКО СТОЯНОВ МАДЖАРОВ Si180@yahoo.com
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-307225-10.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-21556*04.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.10.2018
  ДО КРЪСТАНА ВАНГЕЛОВА КАСАБОВА ВЕЛИЧКА ВАЛЕНТИНОВА ГОШЕВА ИЛИАНА ВАЛЕНТИНОВА ГОШЕВА КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ГОШЕВ НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КАСАБОВА ВЕСЕЛИНКА БОРИСОВА КАСАБОВА СТАМЕНКА ЛЮБЕНОВА ТАНЕВА БОРИС ЛЮБЕНОВ КАСАБОВ ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ КАСАБОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-336909/30.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-18333*04.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  ДО ХРИСТО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ пълномощник на Жана Благоева Рангелова и Васил Благоев Стоянов
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-253429/17.08.2017г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-8814/21.11.2017г., касаеща коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 04279.610.29 и 04279.615.1на основание ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 890/10.11.1997г. на Кмета на Община Благоевград и ПУП-ЧИРП, одобрен със Заповед № 111/11.02.2001г.

 • Изх. № 24-18207*04.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  ДО АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ДОНЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                       № 01-269144-17.07.2018  г. на СГКК- Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-21739-02.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.10.2018
  ДО АПОСТОЛ МАНОЛОВ ПАНКОВ ДО МИХАИЛ БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-347603-03.11.2017г. от  Владимир Иванов Матев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2095.302, 68134.2095.538, 68134.2095.539, 68134.2095.772 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изх. № 24-21909-03.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7 ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ГОЧЕВ гр. Ямбол, ул. БОБОВ ДОЛ № 7 ИВАНКА ДАМЯНОВА ВАСИЛЕВА гр. София, ул. ....... № 516, вх. А, ет. 4, ап. 66 ДЕНА ГЕОРГИЕВА КОЕВА гр. Ямбол, ул. “Рожен” №30
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-48538/22.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.501, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №30.

 • Изходящ № 24-21920-03.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До: ХРИСТО МИХАЙЛОВ ПОПОВ гр. Елхово, ул. “ Тунджа „ №37
  Публикация на:: 
  Ямбол

              В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-329186-27.08.2018г. подадено на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Елхово на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 27382.500.1410 находящ се в гр. Елхово, ул.

 • Изходящ № 24-21924-03.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До: ДИЯНА МИХОВА ДИМОВА гр. Пловдив ул.“ПОЛКОВНИК БОНЕВ'' №17, ет.5, ап.16
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-323070-22.08.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.550.67 находящ се в гр. Ямбол, ул.