Уведомления

 • До: МИХО ПЕТКОВ КОВАШКИ ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА ВАНЯ ДИМИТРОВА МАНОВА ЕЛИЦА БОЙКОВА БЪРЗАКОВА ГАБРИЕЛА ИВАНОВА БОТЕВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  МИХО ПЕТКОВ КОВАШКИ
  ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА
  ВАНЯ ДИМИТРОВА МАНОВА
  ЕЛИЦА БОЙКОВА БЪРЗАКОВА
  ГАБРИЕЛА ИВАНОВА БОТЕВА

  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-311236-06.10.2017г. от ОБЩИНА АПРИЛЦИ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Априлци, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-2805-05.04.2018 г.

 • До: Ася Фиданова Хаджиева Фидан Фиданов Хаджиев

  статус: 
  Актуално

  До:

  Ася Фиданова Хаджиева
  Фидан Фиданов Хаджиев

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Шерифе Рамадан Юсеин е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-108446-27.03.2018г. с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за имот с идентификатор 77195.739.139 с административен адрес гр.Хасково ул.“Обзор“№7.

 • ДО СЛАВЧО ИВАНОВ ДУНДАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДУНДАЛОВ ЕЛЕНА СЛАВЧОВА НАЙДЕНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  СЛАВЧО ИВАНОВ ДУНДАЛОВ
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДУНДАЛОВ
  ЕЛЕНА СЛАВЧОВА НАЙДЕНОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-96101/ 16.03.2018г.  на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, подадено от Венета Стоянчева, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти , касаещо коригиране на поземлен имот с идентификатор 61813.26.50 и допълване на нов поземлен имот с идентификатор 61813.880.1, на основание одобрен със Заповед № ОА-РР-483/10.06.2015г.

 • До: ЛИЛИЯ ДИМОВА ИВАНОВА РОСИЦА ДИМОВА НИКОЛОВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЛИЛИЯ ДИМОВА ИВАНОВА
  РОСИЦА ДИМОВА НИКОЛОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-52175-09.02.2018г., подадено от  ИВА ПЕТКОВА БРАНИНГ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.каблешково по отношение поземлен имот с идентификатори 35033.501.1303. Искането е да се променят границите на ПИ 35033.501.1303 в съответствие с плана за регулация и документите за собственост на заявителя. От изменението са засегнати съседните на ПИ 35033.501.1303 поземлени имоти.