Уведомления

 • До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА ул. „Симон Налбант” №48, гр. Пещера

  статус: 
  Актуално

  До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
  ул. „Симон Налбант” №48, гр. Пещера

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-281196-12.09.2017 г. от Веска Иванова Тянчева, започва производство за изменение на КККР на с. Долнослав, общ. Асеновград, представляващо отразяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 22839.100.294.1, за която в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • До: ИВАН ДЕЛЧЕВ ТУХЧИЕВ гр. Сопот, ул. „Александър Стамболийски“ № 40, вх. Б, ет. 3, ап. 5 До: ДИМО СТОЯНОВ ГЮДЖЕНОВ гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 65, ап. 18

  статус: 
  Актуално

  До:
  ИВАН ДЕЛЧЕВ ТУХЧИЕВ
  гр. Сопот, ул. „Александър Стамболийски“ № 40, вх. Б, ет. 3, ап. 5
  До:
  ДИМО СТОЯНОВ ГЮДЖЕНОВ
  гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 65, ап. 18

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-210720-12.07.2017 г. и вх. № 05-11612-30.08.2017 г. в СГКК - гр. Пловдив от Карамфил Александров Гаджев, подадени на основание Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр.

 • До: ДАРИНА РАЙЧЕВА ЧАКЪРОВА ж.к. „Хаджи Димитър” бл.171, вх. А, ет.3, ап.9, гр. София

  статус: 
  Актуално

  До: ЮЛИЯНА НИКОЛОВА ТОПУРОВА
  ул. „Цар Иван Асен” №82, гр. Асеновград
  До: ДАРИНА РАЙЧЕВА ЧАКЪРОВА
  ж.к. „Хаджи Димитър” бл.171, вх. А, ет.3, ап.9, гр. София

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-282462-13.09.2017 г. от Ангел Христов Топуров, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, представляващо отразяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 00702.515.47.2, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Дo: ОБЩИНА ШУМЕН До: „НИЕ-03“ООД До: Заинтересованите собственици на ПИ 53240.501.47 (за който е отреден УПИ /парцел/ XVII-237 от кв.32 по регулационния план на с.Овчарово) До: Заинтересованите собственици на ПИ 53240.501.48 (за който е отреден УПИ /п

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ОБЩИНА ШУМЕН

  До:
  „НИЕ-03“ООД

  До:
  Заинтересованите собственици на ПИ 53240.501.47 (за който е отреден УПИ /парцел/ XVII-237 от кв.32 по регулационния план на с.Овчарово)

  До:
  Заинтересованите собственици на ПИ 53240.501.48 (за който е отреден УПИ /парцел/ XIII-237 от кв.32 по регулационния план на с.Овчарово)

  До:
  Заинтересованите собственици на част от ПИ 53240.501.46 ( в който попадат УПИ /парцели/ I-267, II-269, III-267, IV-265, V-240, VI-240,241, VII-239, VIII-239 от кв.32 по регулационния план на с.Овчарово)

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-259875-23.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.