Уведомления

 • До АЛБЕНА ДОБРИЛОВА КАСЪРОВА-ШАЛАМАНОВА

  статус: 
  Актуално

  До
  АЛБЕНА ДОБРИЛОВА КАСЪРОВА-ШАЛАМАНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-406461-21.12.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сгради с идентификатори 68134.304.106.1, 68134.304.106.2, 68134.304.106.4, 68134.304.106.1.5, 68134.304.106.1.6 и 68134.304.106.1.7, район Възраждане, ул. Братя Миладинови №12, за които сте заинтересовано лице.

 • До ТАНЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА ИЛКО ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ

  статус: 
  Актуално

  До
  ТАНЯ ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА
  ИЛКО ВАСИЛЕВ БОЖИЛОВ
  БОРКА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-341602-23.11.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1695-27.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 37280.2100.593, 37280.2100.43, 37280.2100.716, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ Адрес: гр. София жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41 До: ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ Адрес: гр. София жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41 До:СЕВДАЛИНА ЕВЛОГИЕВА ПРОТОГЕРСКА Адрес:гр. София, ж-к"Люлин" № 349, в

  статус: 
  Актуално

  До: ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ
  Адрес: гр. София
  жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41
  До: ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ
  Адрес: гр. София
  жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41
  До:СЕВДАЛИНА ЕВЛОГИЕВА ПРОТОГЕРСКА
  Адрес:гр. София,
  ж-к"Люлин" № 349, вх. А, ет. 9, ап. 41
  До: ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПРОТОГЕРСКА
  Адрес: гр. Кюстендил,
  ул. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ № 21,
  вх.А, ет.5,ап.15
  До: АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА ПРОТЕГЕРСКА
  Адрес: гр. Кюстендил,
  ул. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ № 21,вх.А, ет. 5, ап. 15
  До: БОГОМИЛ ПЕТРОВ ПРОТОГЕРСКИ
  Адрес: гр. Кюстендил,
  ЖК"ЗАПАД" № 89, вх. А, ет. 4, ап. 1
  До: ВЕНЕТА ПЕТРОВА ТАСЕВА
  Адрес: гр. Кюстендил
  ул. ЦАР ПЕТЪР № 11, ет 10, ап. 37

  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-59915-15.02.2018 г. от РАЙЧО ВАСИЛОВ РАДКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от инж. Сашо Ангелов), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 41112.503.490 и 41112.503.491 с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър” № № 74-74А.

 • ДО Г-ЖА СНЕЖАНА СТЕФАНОВА РИЙХЕ гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88 Г-Н ГРИГОР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88 Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-ЖА СНЕЖАНА СТЕФАНОВА РИЙХЕ
  гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

  Г-Н ГРИГОР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ
  гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

  Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА
  гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

  Г-Н ЗДРАВКО БИСЕРОВ АВРАМОВ
  гр.Пловдив, ул. Петко Войвода №17, ет.3, ап.9

  Публикация на:: 
  Смолян

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-81309-07.03.2018 г. от г-жа Дафинка Бориславова Андреева, г-н Данчо Здравков Аврамов, г-н Момчил Бориславов Илиев и г-жа Светла Алекдандрова Андреева, чрез пълномощник г-н Красимир Здравков Аврамов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Девин, община Девин, област Смолян.