Уведомления

 • До НЕК ЕАД ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ СОФИЯ

  статус: 
  Актуално

  До
  НЕК ЕАД
  ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ СОФИЯ

  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-140672-12.05.2017 г. от ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.533, с. Казичене, район Панчарево, Столична община.

 • Дo: ЙОРДАНКА ПЕШОВА ПОПЕКОВА АНДОНОВА До: ИВАНКА БОРИСОВА ХАХЕМ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ЙОРДАНКА ПЕШОВА ПОПЕКОВА АНДОНОВА

  До:
  ИВАНКА БОРИСОВА ХАХЕМ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-170326-07.06.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9998-29.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2095.510, 68134.2095.713, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До: НИКОЛА ПЕТРОВ ФУТЕКОВ До: ВЕЛКО ПАНЧЕВ До: МАРИЯ АНТ. ДИМИТРОВА До: ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  НИКОЛА ПЕТРОВ ФУТЕКОВ

  До:
  ВЕЛКО ПАНЧЕВ

  До:
  МАРИЯ АНТ. ДИМИТРОВА

  До:
  ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-254605-18.08.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9993-29.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.17, 68134.1970.280, 68134.1970.280.1, 68134.1970.281, 68134.1970.281.1, 68134.1970.281.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  След проведена уведомителна процедура за започнато администативно производство по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по повод подадени заявление рег. № 01-248352-14.10.2014 г. и заявление рег. № 01-253147-17.10.2014 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, обединени на основание чл. 32 от АПК, и в изпълнение на влязло в сила съдебно решение № 8409/ 29.12.2016 г. на Административен съд София град, постановено по адм. дело № 12183/ 2014 г., са постъпили възражения срещу обединяването на двете производства.