Уведомления

 • ДО ИВАН КОСТАДИНОВ МИТОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО ИВАН КОСТАДИНОВ МИТОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-346542/03.11.2017г.

 • ДО ГАЛИП АЛИЕВ МАХМУДОВ МАРИЯ МЕСОВА- СТОЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ГАЛИП АЛИЕВ МАХМУДОВ
  МАРИЯ МЕСОВА- СТОЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме повторно, че, по повод на заявление  с рег. № 01-28399/ 02.02.2017 г. на СГКК – Благоевград, е представен нов проект за изменение  на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Гоце Делчев, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 17395.501.3268, 17395.501.6699, 17395.501.2965, 17395.501.6700 и  17395.501.2966 , въз основа на ПУП- ПР по  Заповед № 32/ 1992 г. и Заповед № 124/ 2006 г.

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС: 04279.604.60.1.14 04279.604.60.1.13 04279.604.60.1.10 04279.604.60.1.12 04279.604.60.1.4 04279.604.60.1.3 04279.604.60.1.6 04279.604.60.1.8 04279.604.60.1.7 04279.604.60.1.11

  статус: 
  Актуално

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС:
  04279.604.60.1.14
  04279.604.60.1.13
  04279.604.60.1.10
  04279.604.60.1.12
  04279.604.60.1.4
  04279.604.60.1.3
  04279.604.60.1.6
  04279.604.60.1.8
  04279.604.60.1.7
  04279.604.60.1.11

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-341692/31.10.2017г. на СГКК- Благоевград е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-1856/06.03.2018г., касаеща коригиране формата на сграда с идентификатор 04279.604.60.1 и заличаване на сграда  с идентификатор 04279.604.60.2, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04279.604.60 на основание одобрен на 18.12.2004г. архитектурен проект и разработка от правоспособно лице по кадастър.

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 03504.405.149.1

  статус: 
  Актуално

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА
  С ИДЕНТИФИКАТОР 03504.405.149.1

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило от ТП "ДГС БЕЛИЦА" чрез  ИВАН БОГДАНОВ заявление с рег. № 01-11972/ 11.01.2018 г.