Уведомления

 • ДО Г-ЖА СИЙКА СТОЕВА ИЛИЕВА гр. Велико Търново, ул.Полтава №7, вх. Д, ет.7, ап.14

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-ЖА СИЙКА СТОЕВА ИЛИЕВА
  гр. Велико Търново, ул.Полтава №7, вх. Д, ет.7, ап.14

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104687-07.04.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4156-12.06.2017 г., засягащо промяна в границата на поземлени имоти с идентификатори 73105.501.1, 73105.501.22, 73105.501.23 и 73105.501.592.

 • ДО Г-ЖА СВЕТЛА АНТИМОВА БЕРОВА гр.Смолян 4700, ул. Червена скала № 28

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-ЖА СВЕТЛА АНТИМОВА БЕРОВА
  гр.Смолян 4700, ул. Червена скала № 28

  Публикация на:: 
  Смолян

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕРОВА,

 • ДО Г-ЖА ВАСКА ХРИСТОВА РАЧЕВА гр. Варна 9000, ул. Хан Крум №23, ет.5, ап.9

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-ЖА ВАСКА ХРИСТОВА РАЧЕВА
  гр. Варна 9000, ул. Хан Крум №23, ет.5, ап.9

  Публикация на:: 
  Смолян

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЧЕВА,              

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-151727-22.05.2017 г. от г-жа Елена Анастасова Стоева, г-жа Румяна Анастасова Паева и г-жа Радка Николова Падешева е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

 • До: ЙОРДАН ПЕТКОВ РАДЕВ До: ИВЕЛИНА ТОДОРОВА РАДЕВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЙОРДАН ПЕТКОВ РАДЕВ
  До:
  ИВЕЛИНА ТОДОРОВА РАДЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-83484-22.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.