Уведомления

 • До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 АНТОНИЯ ВЪРБАНОВА КОРТЕН гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ТЪРГОВСКА № 62, вх. Д, ет. 8, ап. 21

  До:
  ОБЩИНА ЯМБОЛ
  п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
  АНТОНИЯ ВЪРБАНОВА КОРТЕН
  гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ТЪРГОВСКА № 62, вх. Д, ет. 8, ап. 21

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№ 09-5735/10.03.2017г. по писмо с изх. № 2801-01669/01.02.2017 г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ямбол на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР и чл.56, ал. 1  от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ,  засягащо имот с идентификатор 87374.551.70, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Емине” №11.

  статус: 
  Актуално
 • До: ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

  До: ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-383887-09.12.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-2074-24.03.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.829.355,  07079.829.356, 07079.829.357 по кадастралната карта на гр.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПОВА

  ДО
  ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-51593-23.02.2017г. /наш/, подадено от СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 73571.501.191, 73571.501.192, 73571.501.193 и 73571.501.475 с. Тънково, обл. Бургас. Предвижданията в проекта за промяна на КК са да се коригират границите между имотите съгласно одобрен план за регулация и проект от лицензирано по ЗКИР лице, както е показано в скицата-проект № 15-134277-24.03.2017 г. на СГКК Бургас и на основание приложените документи за собственост.

  статус: 
  Актуално
 • ДО: KОЛЬО МАРИНОВ КОМИТСКИ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, П.К. 1000

  ДО:
  KОЛЬО МАРИНОВ КОМИТСКИ
  АДРЕС: ГР. СОФИЯ, П.К. 1000
  УЛ. ХАЙДУШКА ПЕСЕН № 7,ВХ.В, ЕТ. 2, АП. 54

  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-77506-17.03.2017 г. от ВЕСКА СТОЙКОВА ГЕНОВА И ЮЛИЯ АЛЕКСИЕВА МАНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, във връзка с чл.51, ал. 1, т.2 от ЗКИР е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 36943.500.66 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Кирчево, одобрени със Заповед № РД-18-49 / 07.08.2009 г., издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

  статус: 
  Актуално