Уведомления

 • До ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЕШКАРОВА ул. Подридна № 130 Гр. Самоков, пк 2000

  До
  ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЕШКАРОВА
  ул. Подридна № 130
  Гр. Самоков, пк 2000

  Публикация на:: 
  Софийска област
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-142838-14.05.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • ДО ИРИНА НИКОЛАЕВНА МАЛАХОВА

  ДО
  ИРИНА НИКОЛАЕВНА МАЛАХОВА

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  94-552/ 07.01.2014г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за нанасяне схема на самостоятелен обект – апартамент №2, собственост на Радослав Цветанов Лаловски, съгласно нотариален акт № 123/ 1997г., в сграда с идентификатор 68134.1937.1445.2, ул. „Дъбова гора” №8А, район „Витоша”.

 • ДО ИВАНКА СТОИЛОВА АНГЕЛОВА

  ДО ИВАНКА СТОИЛОВА АНГЕЛОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) , Ви уведомяваме, че по повод на заявление, вх. № 01-51731-23.02.2017 г. на СГКК- Бл- град,  е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

 • Дo: МИЛЕН МИТКОВ ФОТЕВ 6500, гр.СВИЛЕНГРАД, ул.“ЛЮЛЕ БУРГАС“ № 17 До: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 65677.701.628.1.15

  Дo:
  МИЛЕН МИТКОВ ФОТЕВ
  6500, гр.СВИЛЕНГРАД,
  ул.“ЛЮЛЕ БУРГАС“ № 17

  До:
  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 65677.701.628.1.15

  Публикация на:: 
  Хасково
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-37399-10.02.2017г., подадено от Митко Иванов Минков на основание чл.56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.