Уведомления

 • До: СТОЯН НИКОЛОВ СТАМОВ До: МАРИЙКА ГЕНОВА СТАМОВА

  До: СТОЯН НИКОЛОВ СТАМОВ

  До: МАРИЙКА ГЕНОВА СТАМОВА

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-119693-24.04.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 67338.558.81.1.12, 67338.558.81.1.13 и 67338.558.81.1.14 с адрес: гр. Сливен,  кв. „Дружба”, бл.6, вх. А, ет. 5.

  статус: 
  Актуално
 • МИЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

  МИЛКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-139817-12.05.2017 от Йордан Кръстев Ковачев е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК София за поземлени имоти с идентификатори 30962.445.34 и 30962.21.103 от кадстралната карта на гр. Златарица.

  статус: 
  Актуално
 • ДО “ДЕНМАРТ” ЕООД

  ДО “ДЕНМАРТ” ЕООД

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-145645-17.05.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-3540-18.05.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 59121.579.10 в с. Пъровци, з-ще Габровци, община Велико Търново, собственост на Надежда Ганева Братоева и Марин Минчев Братоев.

  статус: 
  Актуално
 • Дo: ВЕНЕТКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

  Дo:
  ВЕНЕТКА ВЕЛИКОВА АНГЕЛОВА
  АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
  АНГЕЛИНКА НИКОЛОВА ГАЧЕВА

  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН
  ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
  20938.501.62 ПО КК НА С. ДИБИЧ

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-130146-03.05.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3713-26.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 20938.501.60, 20938.501.62, 20938.501.799, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално