Уведомления

 • ДО ИВАН ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ИВАН ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-153818-23.05.2017г. на ВАЛЕНТИН ФЕОДОРОВ ГОРАНКОВ, чрез пълномощник Дилян Ивалинов Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори идентификатор 68134.1892.604, 68134.1892.1130, 68134.1892.960, с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • ДО „МЕТРОПОЛ-М“ЕООД

  статус: 
  Актуално

  ДО
  „МЕТРОПОЛ-М“ЕООД

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-177014-13.06.2017г. от  „ЕЪР ЛОГИСТИК“ ЕООД, чрез пъномощник ПЕНЧО НИКОЛАЕВ НИКОЕВСКИ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.603.1032, 68134.602.998, 68134.602.66 с адрес: гр.София, район Подуяне, област София.

 • До: "ИВКО ИНДУСТРИ" ООД

  статус: 
  Актуално

  До:
  "ИВКО ИНДУСТРИ" ООД

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-361530-10.12.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • ДО ТАТЯНА ИЛИЕВА ВРАЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ТАТЯНА ИЛИЕВА ВРАЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-192469-27.06.2017г. от Иван Петров Колев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на контура на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.4362.6.1.60 и 68134.4362.6.1.1, с адрес гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин-5, блок 563, етаж 1.