Уведомления

 • До: Мехмед Мустафа Юзеир

  статус: 
  Актуално

  До:
  Мехмед Мустафа Юзеир

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Боян Кирилов Белчев е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-148584-18.05.2017г. и друг вид документ с вх.№05-16772-08.12.2017г. удостоверяващ правото му на собственост за имот с идентификатор 77195.738.382. Със заявление вх.№01-148584-18.05.2017г иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за имот с идентификатор 77195.738.382 (с адм.

 • ДО: РАЙЧО ИЛИЕВ АНГЕЛУШЕВ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  РАЙЧО ИЛИЕВ АНГЕЛУШЕВ
  АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-210250-12.07.2017 г. от  ИВАН ВЪТЕВ САВОВСКИ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1891.1097, 68134.1891.478, 68134.1891.474, 68134.1891.473, 68134.1891.1096, 68134.1891.1020, с адрес: гр. София, район Витоша, област София.

 • До: Севдалина Живкова Янъкова Румен Иванов Сираков Мехмед Мустафа Юзеир Иванка Руменова Сиракова Елена Руменова Сиракова Боян Кирилов Белчев

  статус: 
  Актуално

  До:
  Севдалина Живкова Янъкова
  Румен Иванов Сираков
  Мехмед Мустафа Юзеир
  Иванка Руменова Сиракова
  Елена Руменова Сиракова
  Боян Кирилов Белчев

  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-148584-18.05.2017 и друг вид документ с вх.№ 05-16772-08.12.2017г. от Боян Кирилов Белчев в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на Препис от обявено завещание № 112 том 6 рег.

 • До: БОЖИДАР МИЛОСЛАВОВ КРЪСТЕВ До: СТЕФАН ЕЛЕНКОВ ИВАНОВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  БОЖИДАР МИЛОСЛАВОВ КРЪСТЕВ

  До:
  СТЕФАН ЕЛЕНКОВ ИВАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-155346-25.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-9628-13.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1940.1129, 68134.1940.89, 68134.1940.91, 68134.1940.1006, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.