Уведомления

 • До: ДОБРИНКА БИЛЕВА ДИМИТРОВА До: ГАЛИМИР ЦВЕТЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ До: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

  статус: 
  Актуално

  До: ДОБРИНКА БИЛЕВА ДИМИТРОВА
  До: ГАЛИМИР ЦВЕТЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
  До: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-257008-21.08.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • ДО АДРИАН СОФРОНИЕВ МАРИНОВ КОПИЕ ЙОВКА СОТИРОВА ДИШКЕЛОВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК АТАНАС СТОЯНОВ ДИШКЕЛОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  АДРИАН СОФРОНИЕВ МАРИНОВ
  КОПИЕ
  ЙОВКА СОТИРОВА ДИШКЕЛОВА
  ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
  АТАНАС СТОЯНОВ ДИШКЕЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-334721-25.10.2017г. от Йовка Сотирова Дишкелова, чрез пълномощник Атанас Стоянов Дишкелов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.102.124.1.21, гр. София, бул. „Витоша“ № 49, район „Средец”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • ДО ЙОРДАН ДОБРАНОВ ТОДОРОВ АДРИАНА АСЕНОВА ДОБРЕВА РЕНИ ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА РУМЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА ВИКТОР БОЖИДАРОВ ДОБРЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЙОРДАН ДОБРАНОВ ТОДОРОВ
  АДРИАНА АСЕНОВА ДОБРЕВА
  РЕНИ ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА
  РУМЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
  ВИКТОР БОЖИДАРОВ ДОБРЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-320704-16.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-312-10.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.403.23, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До СТОЯНКА БОРИСОВА ДАРАКОВА До КАМЕЛИЯ БОРИСОВА

  статус: 
  Актуално

  До
  СТОЯНКА БОРИСОВА ДАРАКОВА
  До
  КАМЕЛИЯ БОРИСОВА
  ПОПОВА - ДУХОВНИКОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-187831-22.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9525-11.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8699.14, 68134.8699.18, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.