Уведомления

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : СГРАДА 56126.601.1499.6 СГРАДА 56126.601.1499.7 СГРАДА 56126.601.1498.1 СГРАДА 56126.601.1498.5

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :
  СГРАДА 56126.601.1499.6
  СГРАДА 56126.601.1499.7
  СГРАДА 56126.601.1498.1
  СГРАДА 56126.601.1498.5

  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег.№ 01-128819-28.04.2016г. на СГКК – Благоевград, е издадена ЗАПОВЕД № 18-2676-18.04.2017г . на Началника на  СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 56126.601.201; 56126.601.1498; 56126.601.1499; 56126.601.8101, въз основа на  ПУП- ПР по Заповед № 1037/ 27.07.1990 г. на Община Петрич, Заповед № I-C-337/ 03.11.1997 г. и  Заповед № I-C-133/ 16.05.1998 г. на Община Петрич, Акт за общинска собственост  № 93, т.1, рег.

  статус: 
  Актуално
 • ЦВЕТАН ПЕТРОВ МАРИНОВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1335 ЖК. ЛЮЛИН, БЛ. 101, ВХ. Д, ЕТ. 9, АП. 133

  ЦВЕТАН ПЕТРОВ МАРИНОВ
  ГР. СОФИЯ, П.К. 1335
  ЖК. ЛЮЛИН, БЛ. 101, ВХ. Д, ЕТ. 9, АП. 133

  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 01-400215-30.12.2016 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 4  от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-2280-31.03.2016 на Началник на СГКК град Ловеч за изменение в сгради с идентификатори 73198.503.414.1 и 73198.503.414.2 от одобрената със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Троян, общ. Троян, Скица-прокет № 15-146332-31.03.2017 г, Схема-прокет № 15-146787-31.03.2017 г.

  статус: 
  Актуално
 • До: ТРИФОН ПАУНОВ ЙОНОВ гр. Видин До: РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Видин До: ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ гр. Видин До: ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ гр. Видин До: ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА

  До:
  ТРИФОН ПАУНОВ ЙОНОВ
  гр. Видин

  До:
  РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
  гр. Видин

  До:
  ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
  гр. Видин

  До:
  ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
  гр. Видин

  До:
  ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА
  гр. Видин

  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. З от Административнопроцесуалния кодекс във връзка      с чл. 47 от ГПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпило заявление            вх. № 09-7207-24.03.2017г. в СГКК Видин, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадена Заповед № 18-2108-27.03.2017г. на Началника на СГКК-Видин за изменение на КККР на гр.

  статус: 
  Актуално
 • ДО: Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЧЕВА ГР. АПРИЛЦИ, П.К. 5641

  ДО:
  Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЧЕВА
  ГР. АПРИЛЦИ, П.К. 5641

  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА МИЧЕВА,

  статус: 
  Актуално