Уведомления

 • До: Бончо Минов Георгиев

  До:
  Бончо Минов Георгиев

  Публикация на:: 
  Разград
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-6827-11.01.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • ДО „ГД КОМЕРС“ ЕООД

  ДО „ГД КОМЕРС“ ЕООД

  Публикация на:: 
  Благоевград
  статус: 
  Актуално

    На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление ,с рег. №  01-376984/ 05.12.2016 г. на  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е издадена Заповед № 18-1351/ 27.02.2017  г.

   

   

     Предоставя се възможност за запознаване със Заповед № 18-1351/ 27.02.2017   г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград.

   

 • ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ МИХАЙЛОВ ВЕНЕТА ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВА

  ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ МИХАЙЛОВ
  ВЕНЕТА ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВА

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-357190-17.11.2016 г. от Антоанета Илиева Костадинова чрез пълномощник Владимир Иванов Костадинов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е апочната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1975.1006, 68134.1975.521, 68134.1975.540 и 68134.1975.541 с адрес: район „Витоша”, Столична Община.

 • ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ МИХАЙЛОВ

  ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ МИХАЙЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-357178-17.11.2016 г. от Антоанета Илиева Костадинова чрез пълномощник Владимир Иванов Костадинов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1975.1006, 68134.1975.521 и 68134.1975.1149 с адрес: район „Витоша”, Столична Община.