Уведомления

 • До: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ГАВРАИЛОВА До: ГАЛЯ АТАНАСОВА БЕРОВА

  статус: 
  Актуално

  До: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ГАВРАИЛОВА

  До: ГАЛЯ АТАНАСОВА БЕРОВА

  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-389875-07.12.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • ДO: КАЛИН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДO:
  КАЛИН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 53б, ал. 5, т. 1  от Закона за кадастъра и имотния регистър Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-385907 / 05.12.2017 г. от ОБЩИНА УГЪРЧИН  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 43325.11.279, по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-29/01.04.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр.

 • До Гана Йосифова Димитрова

  статус: 
  Актуално

  До
  Гана Йосифова Димитрова

  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-12356-11.01.2018 г. от Веселка Любенова Йосифова, пълномощник на Мара Огнянова Йосифова, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 44238.502.288 (за който в КРНИ сте записана като един от собствениците),

  с административен адрес: гр.Лом,

 • ДО: ЯНИ ХРИСТОВ ЧАКАЛОВ ДО: МАРИЯ АТАНАСОВА ЧАКАЛОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ЯНИ ХРИСТОВ ЧАКАЛОВ
  ДО: МАРИЯ АТАНАСОВА ЧАКАЛОВА
  ДО: ХРИСТО ЯНЕВ ЧАКАЛОВ

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-85591/09.03.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.703.18 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.Речица, ул. Кошарите № 7-9.