Уведомления

 • До: МИРЕЛА ИЛКОВА ВЛАДИМИРОВА гр.София ИВАЙЛО ИЛКОВ КАМБЕРОВ гр.София

  статус: 
  Актуално

  До:
  МИРЕЛА ИЛКОВА ВЛАДИМИРОВА
  гр.София

  ИВАЙЛО ИЛКОВ КАМБЕРОВ
  гр.София

  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. № 94- 5857/29.04.2010 г., подадена на основание  чл. 71, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, са издадени заповеди за изменение на КККР на с. Голяма Желязна, общ.Троян №КД-14-11-305/16.07.2010г.

 • Дo: ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА

  статус: 
  Актуално

  Дo: ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-324583 / 18.10.2017г. подадено от СТЕФАНКА ДИМИТРОВА САМАРДЖИЕВА, СТАНИСЛАВА ОГНЯНОВА БОЙЧЕВА, РОСЕН АНГЕЛОВ РАЧЕВ И АНГЕЛ РАЧЕВ АНГЕЛОВ на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по чл.

 • ДО: ВЕНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: ВЕНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-327101-19.10.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Нова Загора за недвижими имоти с идентификатори 51809.504.2876 и 51809.504.2877 с адрес общ.Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. П.Бакалов № 21-21а.

   

 • ДО ЕТ „АНТО-АНТИМ ШУКЕРОВ“ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н АНТИМ ЯСЕНОВ ШУКЕРОВ гр.Мадан 4900, ул. Паисий Хилендарски, бл.№9, вх.А, ет2, ап.5

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕТ „АНТО-АНТИМ ШУКЕРОВ“
  ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
  Г-Н АНТИМ ЯСЕНОВ ШУКЕРОВ
  гр.Мадан 4900, ул. Паисий Хилендарски, бл.№9, вх.А, ет2, ап.5

  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШУКЕРОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-327753-19.10.2017 г. от г-н Петко Мачкърски ЧСИ рег.№881, е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Мадан, община Мадан, област Смолян.