Уведомления

 • Изх. № 24-23178-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО: КОЛЮ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ДО: ДЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-403233-16.10.2018г до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.540.114 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, ул.Витоша №2.

   

 • Изх. № 24-23248-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО: ТОДОРКА ЛАМБОВА СТОЙКОВА ДО: МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-394487-10.10.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижими имоти с идентификатори 67338.516.158. 67338.516.159 и 67338.516.160 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, ул. Калето №№ 2-а,  4 и 4-а.

   

 • Изходящ № 24-23166-17.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  Дo: МАРА СТЕФАНОВА КОЛЕВА До: ТОДОР КЪНЕВ ТОДОРОВ До: ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-329710-27.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-23305*13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО БОЖИЯ КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА МАРУСЯ ВЛАДИМИРОВА КОСТАДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-356456/14.09.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Васил Опренов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор  56126.603.9463 на основание Удостоверение № 54/05.10.1995г. по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ и скица от Община Петрич , Решение № 2245/06.10.1995г. на Поземлена комисия  - гр.

 • Изх. № 24-22572*13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  ДО НИКОЛА АТАНАСОВ БИБОВ СЛАВЕ АСЕНОВ ХРИСТОВ БИСЕР СЛАВОВ АСЕНОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-318774/20.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-23444-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ДОЦА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА гр.Разград, жк Орел бл.4,вх.Е,ап.6
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-292673-01.08.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №  РД- 02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-314-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  ДО: ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ ДО: ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ЩЕРЕВА ДО: ГЕРГАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-271243-18.07.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7991-25.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52279.501.309, 52279.501.309.1,  52279.501.309.2, 52279.501.309.3 по КККР на с.

 • Изходящ № 24-25522-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ПЕТЪР СТОЯНОВ КАРАДЖОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3 До: ЯНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3 До: СТОЯН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3 До: КОЛЮ АНДОНОВ АНДОНОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3А До: АНДОН КОЛЕВ АНДОНОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-376442-28.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-25682-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА НУНКОВА гр.София, ул.Николай Лилиев №32
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НУНКОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-334469-29.08.2018 г. от г-жа Зоя Стефанова Дуева, г-н Асен Варадинов Дуев, Елена Димитрова Кокудева и Банко Ранков Кокудев е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

 • Изх. № 24-25459-09.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО БЛАГОВЕСТА РАДАНОВА БАЛКАНДЖИЕВА ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БОНДОВА-ПЕТКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-317270-17.08.2018г. от КРАСИМИР АНГЕЛОВ БОНДОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.4330.191.1 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Буен поток“ №16.

 • Изходящ № 24-11879-01.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: "АЛЕКСАНДРА 04" ЕООД Адрес: град Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 93, вх.А, ет.1, ап.2
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-381014-30.11.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-2750-05.02.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  Дo: ИВАН ИВАНОВ КОПРИНКОВ Адрес: град Карлово, ул. „Извън регулацията“ № 47
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-372488-23.11.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-18839-24.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: МАГДА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА Адрес: град Казанлък, ул. „Изток“ № 32, вх.Д, ет.2, ап.100 До: ДАМЯН ГЕОРГИЕВ КИРОВ Адрес: с. Марково, община Родопи, ул. „Стадиона“ № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-311793-14.8.2018г., вх. № 01-311813-14.8.2018г., вх. № 01-311826-14.8.2018г., вх. № 01-311837-14.8.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от НИКОЛА ЛАЗАРОВ ШУМАНОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-18025-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  ДО ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ШУМАРОВ С.РОГОШ УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 63 ДО ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ШУМАРОВА С.РОГОШ УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 63
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-279039-24.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6822-14.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 62858.57.70, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20162-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ХРИСТО ИВАНОВ РАЙКОВ Адрес: град София, ЖК „Люлин“ 240, ет.8, ап.34
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл.56, ал.9 и на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-276057-20.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20158-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА Адрес: с. Неделево, община Съединение, ул. „12-та“ № 23 До: СТОЯНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА Адрес: с. Неделево, община Съединение, ул. „12-та“ № 23 До: РАЙНА СТОИЛОВА СПАСОВА Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.9, вх.Г, ап.5
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл.56, ал.9 и на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-267210-16.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал.

 • Изх. No 24-25278-08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ЕЛЕНА БЛАГОВЕСТОВА ГЪЛЪБОВА НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-333627-24.10.2017 г.

 • Изходящ № 24-25186-08.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  Дo: КАСИМ АБДУЛРАХМАН МАХМУД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-100625-21.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8207-02.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2040.864, 68134.2040.2092 и 68134.2040.2097, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-25067-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  Дo: МАРТИЧКА СТОЯНОВА БОЖИЛОВА, чрез пълномощник РУМЯНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

                   В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило  заявление вх. № 01-283549-26.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на район „Оборище“, Столична община № 18-7818-18.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.401.40.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-25184-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО НИКИТА ДИМИТРОВ НАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-303615-08.08.2018 г. от ЮЛИЯН АТАНАСОВ РАДКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.2216, 68134.2040.2215 и 68134.2040.2110, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 24-25271-08.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ РИБАРОВ КАТЯ ВАЛЕНТИНОВА РИБАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-7490-11.06.2018г. от д-р СОНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГЬОВСКА-РИБАРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.901.393.1, като се засягат самостоятелни обекти с идентификатори 68134.901.393.1.2, 68134.901.393.1.3, 68134.901.393.1.4, 68134.901.393.1.5 ул. Милин камък 64, район „Лозенец“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. No 24-25175-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ЕВА ВАСИЛЕВА БАУР ГЕНА АРГИРОВА МАКЕДОНСКА СТОЙНА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ НЕЛИ АСЕНОВА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНА АСЕНОВА ТОЛЕВА СНЕЖКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-363331-16.11.2017 г. от  ГЕРГИНА БАНКОВА ГОСПОДИНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.103.59.3 и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.59.3.5 с адрес: гр.София, район „Средец“, ул. „Цар Шишман“ № 25, област София.

 • Изх. No 24-25181-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО СИМЕОН КОСТОВ СПАСОВ ХРИСТО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-176287-16.05.2018 г. от ЗЛАТКА ТАТИОНОВА МАКАВЕЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.305.318, 68134.305.311, 68134.305.310 и 68134.305.305, находящи се в район Възраждане, Столична община.

 • Изх. No 24-25283-08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ЧАВДАР СТРАХИЛОВ АПОСТОЛОВ ДЕНИЦА ЧАВДАРОВА АПОСТОЛОВА БОЖИДАР ЧАВДАРОВ АПОСТОЛОВ ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ВЕЛИЧКОВ ИВАЙЛО ИВАНОВ МАНОЛОВ ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНОЛОВ СПАСКА СТОЯНОВА КЛИСАРСКА БОЯН ВЛАДИМИРОВ КЛИСАРСКИ МИЛЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

                    На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-362148-15.11.2017 г.

 • Изх. № 24-25296-09.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ВЕЛИЗАР СТЕФАНОВ ЯНКУЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350815-11.09.2018 г. от МАРИЯ ХРИСТОВА, РАДОСВЕТ ЯНКУЛОВ, ВЕСЕЛА ХРИСТОВА, ИВА ПЕТРОВА, ЕЛИНА ЯНКУЛОВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ВЯРА ТЕЛЧАРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.905.815.1, район „Лозенец“, област София.

 • Изх. № 24-22892*12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО ВЕНЕТА АНДОНОВА ИФАНДИЕВА ВИКТОР ТАШКОВ ИФАНДИЕВ ЗАХАРИЯ ДИМИТРОВА МИТОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА ИФАНДИЕВА-ШИНЛАКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-384477/04.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 20-76228-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА КЕРЕКОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-828-16.10.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 15391.210.7 в с. Големани, з-ще Блъсковци, община Елена, собственост на Александър Йорданов Николов.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изходящ № 20-76229-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО КАЛЧО СТЕФАНОВ ЯНКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-356089-14.09.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-7941-21.09.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 11898.502.26 в с. Войнежа, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Маню Янков Манев.

 • Изх. № 24-21766*12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО „ВЕС-ИНВЕСТ-Н” ЕООД
  Публикация на:: 
  Благоевград

           На основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам,  че по повод служебно постъпила информация от Областна администрация – Благоевград с техен  изх.                    № 93-ДС-39(1)/28.08.2018г. и Служебна преписка вх.

 • Изх. № 24-23953*12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО СТОЯН МИЛЧЕВ МЪРВАКОВ ХУБАВКА МИЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА КАТЯ ИЛИЕВА КЬОСЕВА ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТАСЕВ МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЙНОВА ХРИСТО СТОЯНОВ МЪВРАКОВ КАРАМФИЛА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ ХРИСТО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА ИВАН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРИНА МИТРУШЕВА ЗАХАРИЕВА ТОДОР ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ ХРИСТО ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-370311/25.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.70,ал.5 от Наредба РД-02-20-5 ОТ 15.12.2016г. на МРРБ, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279808/24.07.2018 г., от Георги Минков Минков , подадено

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО АНДОН БОРИСОВ МИЦЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-407193/18.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх.№ 24-22899-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО ГЕОРГИ МИНКОВ МИНКОВ УЛ.КАДЕМЛИЯ № 14 ГР. КАЗАНЛЪК ДО АНДОН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ Ж.К. „ИЗТОК“ № 2,ВХ.Б,ЕТ.6, АП.40 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.70,ал.5 от Наредба РД-02-20-5 ОТ 15.12.2016г. на МРРБ, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279808/24.07.2018 г., от Георги Минков Минков , подадено на основание чл. 51, ал.1, т.2 и ал.3 предл. първо от ЗКИР е издаден отказ за изменение на КККР изх. № 17-582-12.10.2018 г.

              Отказът подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.

   

 • Изходящ № 24-25481-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До: ПАВЛИНА СТАНИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА гр. Бургас, ж. к. „МЕДЕН РУДНИК“ бл.532, ет.5, ап.23
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-376499-28.09.2018 г. от СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ ГИНЕВ и ЯНКА АНГЕЛОВА ГИНЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изходящ № 01-377857/12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОНЕВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”УЧИЛИЩНА” № 6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-377857/01.10.2018 г. от Андрей Николов Стойчев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20833-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  До: КАТЯ БОНЧЕВА ЙОРДАНОВА гр. София, жк „Люлин” бл. 138, вх. 1, ет. 12, ап. 55
  Публикация на:: 
  Кюстендил

             На основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с постъпило Ваше заявление рег. № 01-358003/17.09.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил за издаване скица на сграда с идентификатор 68789.29.281.1, Ви уведомявам следното:

 • Изходящ № 24-25478-12.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До: ГЕОРГИ ИЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ гр. Ямбол, ул.“ ИЗГРЕВ'' № 2, вх. А, ет. 1, ап. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-411105-22.10.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в сграда с идентификатор 87374.531.31.1 находящ се в гр. Ямбол, ул. “Захари Стоянов” №5.

 • Изх. № 24-25136-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО ЕМИЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ ВЕСЕЛКА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-236899-26.06.2018г. от КИРИЛ МАНОЛОВ ЛОЗАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР), за отразяване на сгради с проектни идентификатори 68134. 1007.169.4 и 68134.1007.169.5 ,гр. София, ул.„Данаил Етрополски” № 9, район „Триадица“.

 • Изходящ № 24-23554-22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  Дo: ОБЩИНА КРУМОВГРАД До: ХЮСЕИН ЮМЕР АШЪКХАСАН До: АЙШЕ РАСИМ БЕРБЕР
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-298627-06.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-25301-09.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  Дo ИВА КЪНОВА ВАСИЛЕВА ул.“Ивайло“ № 11, ет.1, ап.2 гр. Варна
  Публикация на:: 
  Плевен

           В изпълнение на чл. 61, ал.1 и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-301320-07.08.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8304-04.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 80501.804.76.1.1, 80501.804.76.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-25319-09.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До ВЕСЕЛИН ДОЧЕВ СТАНЧЕВ ул.“Захари Зограф“ № 20 гр. Плевен
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

                   На основание чл. 26, ал.1 и 2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Плевен е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-311149-14.08.2018 г. от МИЛКА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА-ДАНОВА.

 • Изх. № 24-25066-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО БОЙКА ЦВЕТАНОВА СЛАВЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-286489-27.07.2018г. от МИРОСЛАВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанията на самостоятелeн обект в сграда с идентификатор 68134.900.830.1.2 с адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. Бунтовник № 50, етаж 2, aп.2

 • Изх. № 24-25065-07.11.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАНДОХОВ КАЛИНКА ИЛИЕВА-ПАНДОХОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-321727-21.08.2018г.

 • Изходящ № 24-25141-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  Дo СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ТРЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-313958-15.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8120-28.09.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 00357.5362.432.1 и 00357.5362.432.2, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-25134-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО „ЧЕРВЕНА РОЗА-С“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-210695-08.06.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8365-08.10.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.1005.117.3, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25385-09.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДЕБЕЛЯШКИ ГР. СОФИЯ, П.К. 1680 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ДЖУРОВЕНСКИ ГР. СОФИЯ, П.К. 1233
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-313970-15.08.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР е издадена Заповед № 18-8716-16.10.2018 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор 72343.500.1117 от одобрената със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен,  ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул.

 • Изх. № 24-25195-08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  ДО ДАНИЕЛ ИВАНОВ КУКУВЕРОВ МИЛЧО ИВАНОВ КОСЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-356139-14.09.2018 г. от заявител Даниела Димитрова Кирилова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на сграда и на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Хаджидимитров“ №1.

 • Изходящ №24-22884-15.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.11.2018
  До: -Николай Христов Шишманов -Георги Христов Шишманов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  Във връзка със Заявление вх. № 01-374421-27.09.2018г.  от Община Свиленград до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  отразяване на ПУП-ПП на строеж „Местен път за достъп“ до поземлени имоти в местност „Левченски път“, з-ще гр.Свиленград относно имот с идентификатор 65677.980.105  по КККР на гр.Свиленград, Ви уведомяваме, че съгласно Заповед №3685/29.12.2016г. за отчуждаване на реална част от поземлен имот №600005, чл.53а от ЗКИР и чл.65, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24961-06.11.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.11.2018
  Изходящ № 24-24961-06.11.2018г ДО : ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-344651-05.09.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Костинброд за поземлени имоти с идентификатори 38978.900.1649,  38978.900.1650 и 38978.900.5675 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-25096-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ВИРГИНИЯ СТОЯНОВА ЙОСИФОВА гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 27 АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 27
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-58667/08.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17140/04.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.517, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №27.

 • Изх. № 24-25100-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ИВАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 29 ИВАН ГАНЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. „РОЖЕН” № 29
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-58670/08.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17140/04.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.518, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №29.

 • Изх. № 24-25103-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ИБРЯМ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 21
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-58660/08.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17140/04.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.508, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №21.

 • Изх. № 24-25109-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: БИСТРА ХРИСТОВА СМАИЛ гр. Ямбол, ул. “Балкан” № 4 Наследници на Али Мехмед Смаил: БИСТРА ХРИСТОВА СМАИЛ гр. Ямбол, ул. “Балкан” № 4
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47875/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.148, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко войвода” №47.

 • Изходящ № 24-25167-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ВАЛЯ ГРОЗЕВА ВЪЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог“ бл. 36, вх. Д, ет.4, ап. 89 До: СТОЙЧО ЖЕЛЯЗКОВ КАРАГЬОЗОВ гр. Ямбол, ул. "Хан Тервел“ № 38
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-411577-22.10.2018г., на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.53, ал. 1, т. 3 от ЗКИР, засягащо сгради с идентификатори  87374.542.70.3  находяща се в  гр. Ямбол ул. "Хан Тервел“ № 38 и 87374.542.70.4  находяща се в  гр. Ямбол ул. "Стефан Караджа“ № 13.

 • Изх. № 24-22462*08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО СВЕТЛАНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ МАРТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-380615/02.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-19710*08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО СВЕТЛАНА ТЕМЕЛКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-231039/22.06.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-7448/03.09.2018г., касаещо коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 56126.601.155, 56126.601.191, 56126.601.192 и 56126.601.184 на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 1037/27.07.1990г. на Кмета на Община Петрич и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-25230-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Дo: АНКА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА До:..ЙОРДАНКА КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ До: СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕНЕВА До: НИКОЛА ГРИГОРОВ ЛАЗАРОВ До: РОСТИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА До: ДОБРИ ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА До: ДИЯНА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА До: Заинтересованите собственици на СО в сграда с идентификатор 83510.667.41.1, находяща се в гр.Шумен, ул.“Шипка“ №3
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-413653-23.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9539-08.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.667.41.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24282-30.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО Г-Н АХМЕД СМАИЛОВ САРААЛИЦКИ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-259001-10.07.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.10.2018 г. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път с. Долен - с.

 • Изх. No 24-25059-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.11.2018
  ДО ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДРЕЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-156358-02.05.2018 г. от СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.2003 и 68134.2047.2308, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-24965-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО ТОДОРКА ИВАНОВА РАДКОВА, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК САШО ЧАКЪРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-183318-21.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8153-01.10.2018 г., за изменение на КККР на  район Младост, Столична община засягаща СОС с идентификатори 68134.4089.455.1.121 и 68134.4089.455.1.120, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24944-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: СВЕТОСЛАВА СИМЕОНОВА СТОИЦОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-150846-26.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8117-28.09.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1004.171.2, 68134.1004.171.3 и 68134.1004.171.6  и всички самостоятелни обекти в тях, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-24766-02.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.11.2018
  ДО ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ ЦЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-309441-13.08.2018г. от МИНКО СТОЙКОВ КОЛЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелнен обект (гараж) в сграда с идентификатор 68134.901.661.1, ул. „Бисер“ 2, район „Лозенец“, Столична община,като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.661.1.66, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-24943-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Дo КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148070-25.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-25027/06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.11.2018
  ДО ЯНКА ПЕТКОВА РАДЕВА ЦАРЕВА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-328277-24.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за поземлен имот с идентификатор 37280.2106.27, с.Клисура,  район „Банкя”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-23083-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.11.2018
  ДО: АНГЕЛ КОСТОВ СТЕФАНОВ ДО: КАТЯ ДОБРЕВА СТЕФАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-356728/14.09.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.545.156 гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Московска № 19-А.

   

 • Изходящ № 24-25052-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИНЧЕВА До: НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ИЛИНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-83588-08.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8147-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.705.317, 68134.705.319, 68134.705.1382, 68134.705.318, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25053-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-14206-12.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8154-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.503.1514, 68134.503.156, 68134.503.1057, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-25056-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-254603-09.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8139-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.40, 68134.1978.699, 68134.1978.1166, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-24970-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Изходящ № 24-24970-06.11.2018 г. ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОШЕВ ТОДОР ИВАНОВ БОДЕВ ЛЮБЕН БОРИСОВ ТОШЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № № 01-169656-11.05.2018 г.,  подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-25135-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО МАРТИН ИВАНОВ СИРАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. рег. № 01-81658-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8035-26.09.2018 г., за изменение на КККР на район Лозенец - Столична община засягаща сгради с идентификатори 68134.901.809.1 и 68134.901.809.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25142-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  Дo: МИНКА КОСТОВА КАРОВА До: ДИМАНА ВЕЛИКОВА ТОНЕВА До: ИВАЛИНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА До: ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА До: ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ До: Собствениците и носителите на други вещни права на СОС в сграда с кадастрален идентификатор 83510.674.221.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Владайско въстание” № 182)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-377449-01.10.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 22-311-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО: РУМЯНА АПОСТОЛОВА ФОЛЦ ДО: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ДО: ТОДОР АТАНАСОВ КЕШАВОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-335331-30.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9433-05.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.602.219,   07079.602.221, 07079.602.223,  07079.602.227 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-24828-05.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  ДО КАЛИНА САШОВА ХРИСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-260934-11.07.2018г. от МАЙЯ ВАРАДИНОВА КОСТАДИНОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1896.713.3.1 (етаж 0), 68134.1896.713.3.2 (етаж 0), 68134.1896.713.3.5 (етаж 2), 68134.1896.3.6 (етаж 2) и 68134.1896.713.3.7 (етаж 3) с адрес: гр.

 • Изх. № 24-22528-10.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  До: Севдалина Благоева Петкова Благовест Венциславов Чавдаров Димо Тодоров Димов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че „АРТ БИЛД“ ЕООД е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-266453-16.07.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 и чл.53а, ал.3 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри (ККР) за землище гр.Хасково.

 • Изх. № 24-25151-07.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  До: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА гр. Ямбол, ул. „СТОИЛ ВОЙВОДА” № 4 СТАНИМИР ИВАНОВ КОСТОВ гр. Ямбол ж.к. Златен рог, бл.13, вх.Д, ет.4, ап.103 ТОШКО ЖЕКОВ АПОСТОЛОВ гр. Ямбол, к-с "ХАЛЕ '' № 3, вх. Д, ет. 5, ап. 89 МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПАРАПАНОВА гр. Ямбол ул. "АТАНАС КРАТУНОВ" № 55
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-325986-23.08.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-25080-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  Дo: ОБЩИНА ШУМЕН Дo: ОСМАН МУСТАФОВ ОСМАНОВ Дo: РАЗИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА Дo: ЕМИНЕ НЕЗИЕВА МУСТАНОВА Дo: ЕМИНЕ ХУСЕИНОВА АЛИЕВА Дo: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА Дo: ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ Дo: ИВЕЛИНА ИВАНОВА СЪБЧЕВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-386170-05.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9506-07.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52132.205.163, 52132.205.173 и 52132.205.174 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 01-379450/07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  ДО ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА МУТАФЧИЙСКА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”СКОПИЕ” №43 ЕТ.2 АП.2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-379450/02.10.2018 г. от Димчо Лазаров Лазаров в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 01-344560/07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  До: Веселин Илиев Сиврийски ул. „Брегалница” № 1, ет. 6, ап. 612 гр. Варна
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-338672/07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  До: Тодор Пешков Петров ул. „Ген. Данаил Николаев” № 9 гр. Пловдив До: Янко Рангелов Янчев ул. „Юндола” № 4 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-332672/07.14.2018 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  До: „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2” ЕООД ул. „Иларион Макариополски” № 73 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-22147-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА С.БОГДАНИЦА УЛ.”21-ВА” № 16 ДО МИЛЕН ЙОРДАНОВ ЯНКОВ С.ЯГОДОВО УЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” № 48
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-331645-28.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8349-05.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04594.19.16, 04594.19.40, 04594.19.97, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 01-320646/07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  До: Георги Иванов Димокочев ул. „Рилска” № 58 гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-22377-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО МИРОСЛАВ ДОЙКОВ ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ УЛ.”МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ” № 10 ДО ТОДОР ДОЙКОВ ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.216А ВХ.А ЕТ.6 АП.16 ДО ПЕТКО ТОДОРО ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.178 ВХ.А ЕТ.5 АП.14 ДО ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСКОВ ГР-ПЛОВДИВ УЛ.”НАРЦИС” № 3 ЕТ.3 АП.17
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили молби вх. № 01-315038-16.08.2018 г., вх. № 01-314974-16.08.2018 г., вх. № 01-314910-16.08.2018 г. и вх. № 01-314815-16.08.2018 г.подадени на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх.№ 24-24316-30.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  ДО: МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД община Крумовград, п.к.6920, с.Звънарка, №71
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кърджали

            На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-406887/18.10.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Звънарка, община Крумовград, за имот с идентификатор 30538.35.8,  с адрес на имота с.Звънарка, №71.

 • Изх. № 24-22973-15.10.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  ДО: н-ци ПЕТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ ДО: СТОЯН ХРИСТОВ РАДНЕВ ДО: ХРИСТО СЛАВОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-352175/12.09.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.504.9 гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Оборище № 20-а.

   

 • Изх. № 24-24452-31.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.11.2018
  ДО: ВИКТОРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА МАКСИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-402088-16.10.2018г до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.560.46.1.6 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Дружба, бл.18, вх.Б, ет.3, ап.6.

 • Изходящ № 24-21835-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО „ЛЕГИС” ООД ГР.ПЛОВДИВ ДО ПЕТКО ХРИСТОВ ШОЙЛЕКОВ ГР.СОФИЯ УЛ.”БИСТРИЦА” № 7 ВХ.Б ЕТ.1 АП.2 ДО „Я – МА ГЛОБАЛ” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ” № 34 ЕТ.3 АП.10 ДО „ФИНАС 64” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 152
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-267582-16.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-24818-05.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: СЕХЕР АХМЕДОВА МУСТАФОВА гр. Ямбол, ул. „КОЖУХ ПЛАНИНА” № 19А АЛИ ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. „КОЖУХ ПЛАНИНА” № 19А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47901/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.159, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Кожух планина” №19Б.

 • Изх. № 22-309-05.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО: БОГДАН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-329239-27.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9263-01.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.609.108.1.1,  07079.609.108.1.2, 07079.609.108.1.4  по КККР на гр.

 • Изх. № 01-373837/06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО МАРГАРИТА ДОНЕВА МАРКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ул. „Филип Македонски“ 20
  Публикация на:: 
  Пловдив

  ОТНОСНО: Заявление с вх. № 01-373837-27.09.2018г. за изменение на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

   

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

   

  Във връзка със заявление с вх. № 01-373837-27.09.2018г. за изменение на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

   

  Ви уведомяваме, че:

   

 • Изходящ № 24-6857-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: ИРИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА ул. „Филип Тотю” №26, ет.3, ап.10, гр. Пловдив До: наследниците на СТОЯН ГАНЧЕВ СТОЯНОВ ул. „Филип Тотю” №26, ет.1, ап.1, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-396222-13.12.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2506-27.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.530.328.1.15, 56784.530.328.1.22, 56784.530.328.1.23, 56784.530.328.1.24, 56784.530.328.1.25, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-2506-27.03.2018 г.

   

 • Изходящ № 24-21231-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: ДАНИЕЛА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА бул. „6-ти септември” №236, ет.8, ап.22, гр. Пловдив До: ГЮЛЛЮ СЕВИМОВА ИБРЯМОВА ул. „11-та” №9, с. Анево До: ИБРЯМ СЕВИМОВ ИБРЯМОВ ул. „11-та” №9, с. Анево До: ЗАХАРИНА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА ул. „Варвара” №27, ет.2, ап.32, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-260699-11.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8007-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 36498.504.1442.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-8007-26.09.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-21209-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: НИНА НИКОЛОВА КИЧУКОВА ул. „Студенец” №16, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-246344-03.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8000-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 73242.241.30, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-8000-26.09.2018 г.

   

   

 • Изх. № 24-20735-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.11.2018
  До: СТАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ гр. Дупница, жк "Бистрица" бл. 58, ет. 3, ап. 3 ДАЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА гр. Благоевград, ул. "Дъбравска" № 15, ет. 3 ДИМИТЪР СТАНКОВ ДИМИТРОВ гр. Дупница, жк „Бистрица” бл. 58, ет. 3, ап. 3 КИРИЛ ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ гр. София, жк „Надежда 1” бл. 150, вх. А, ет. 11, ап. 51 СВЕТОСЛАВ ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ гр. София, ул. „Русаля” № 3, ет. 1, ап. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-355502/13.09.2018 г. от Ивайло Стефанов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дупница, за сграда с идентификатор 68789.608.188.1, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски” № 70.

 • Изходящ № 24-24936-06.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  Дo: КРАСИМИР ВИТАНОВ ЯНКОВ
  Публикация на:: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-263762-13.07.2018г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8170-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10971.504.208, 10971.504.211, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 20-75201-06.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  Дo: Румен Радославов Радев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявление с вх. № 01-355048-13.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8455-09.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.31, 83510.664.35, 83510.664.281, 83510.664.32, 83510.664.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24822-05.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ВЕСЕЛИН ЙОТОВ НЕШЕВ гр. Червен бряг, ул. "Калоян" №37, вх. А, ет. 4 ап. 20
  Публикация на:: 
  Плевен

              В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-266757-16.07.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24827-05.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ЕТ "АН-МАРИ-ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ" гр. Плевен, ул. „Осми март“ № 24, ап.8 МИЛЕНА ЙОНЧЕВА СИМЕОНОВА гр. Плевен, ул. "Шейново" №20, ап. 9 ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ гр.Поморие,кв."Свобода",бл.5,вх.1, ет.2 ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА гр.Плевен, бул."Русе" №45, ет.1, ап.1 АНКА ТОДОРОВА КУНЕВА гр.Плевен , жк "Сторгозия" бл.№23, вх.А, ап.8
  Публикация на:: 
  Плевен

           В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-228370-20.06.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24588-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО АНЕЛИЯ БОРИСОВА БОЖКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349491-06.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8362-08.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 32216.2297.35, 32216.2297.160, 32216.2297.161, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24587-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДИШЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358622-13.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.