Уведомления

 • Изх. № 24-15769-18.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  До: ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол ул. Преслав № 128А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-29990/07.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09758/04.06.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.528.229, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №128-128А.

 • Изх. № 24-15702-17.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ гр. Ямбол ул. „Битоля“ № 58
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-219456-14.06.2018г. от Валя Иванова Йорданова до СГКК – Ямбол, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, за изменение на КККР на гр. Ямбол, е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 и ал.6, чл.53а от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор  87374.549.421,  находящ се в гр Ямбол, ул. „Битоля“ №35.

 • Изходящ № 24-13935-26.06.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  До: МАРИЯ РУСЕВА МИНЧЕВА с. Гецово, ул. „П. Яворов“ №7
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-226962-20.06.2018г.

 • Изходящ № 01-205403/13.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО: БОРИСЛАВ МЕХМЕДОВ ЛАУТЛИЕВ Адрес: гр. Пловдив, ул. „Златарска“ № 11, ет.3 ДО: ЙОХАН МЕХМЕДОВ ЛАУТЛИЕВ Адрес: гр. Пловдив, ул. „Златарска“ № 11, ет.3
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-205403/06.06.2018 г. в СГКК-Пловдив от Георги Стойчев Томов, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Пловдив, засягащо ПИ с ИД - 56784.519.180  и СО (магазин) с ИД 56784.519.180.1.4, за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици.

 • Изходящ № 01-196361/3.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО: АЙШЕ АЛИ СМАИЛ Адрес: гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 47, вх. А, ет.6, ап.62 ДО: МИМИ АНГЕЛОВА МАРИНОВА Адрес: гр. Асеновград, ул. „Мануш войвода“ № 62 ДО: КОЛЮ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ Адрес: гр. Асеновград, ул. „Малина“ № 48
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-196361/30.05.2018 г. в СГКК-Пловдив от Зорка Ангелова Илиева, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.

 • Изходящ № 20-46731-17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  Дo: ГЕРГАНА ТАНКОВА СЪБЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-243481-02.07.2018 г. от МАГДАЛЕНА МИНКОВА ДИМОВА в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч стартира процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ с. Чифлик, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-34/07.04.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх.. No 20-46724-17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО ДАРИНКА ХРИСТОВА НАЧЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-247358-03.07.2018 от Емил Борисов Димов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор 10447.503.267.4.9 и адрес: гр. Велико Търново, ул. “България” 7, ет. 3, западен апартамент.

 • Изходящ № 20-43904-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  До: собствениците на сгради в ПИ с идентификатор 83510.676.240 с административен адрес гр. Шумен, ул. Крушево № 10
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-179476/2018г. от  ВИРГИНИЯ-МАРГАРИТА МИРЧЕВА СТЕФАНОВА чрез СУНАЙ МЕТИНОВ АХМЕДОВ подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр.

 • Изх. № 24-15574-16.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО МАРИАНА ИВАНОВА МАТЕЕВА-ХЬОЛЦЛЕ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-42133-02.02.2018г. от Красимир Георгиев Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.2046.3301, 68134.2046.3435, 68134.2046.2582 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изх.№. 20-45932-12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2018
  ДО ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДРЕЧЕВА ВЛАДИМИРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-206065-07.07.2017г. от СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ е заявено искане за изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.2003 и 68134.2047.2308, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-15393-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2018
  До ВАСИЛКА ГЕРГИНОВА ИВАНОВА ДАНИЕЛА ТРАЙКОВА ИЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-55398-27.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3843-15.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.108, 68134.1332.2140, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15484-16.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  До ВЕСЕЛА ЛАКОВА КРУМОВА гр. Червен бряг, ул. "Християнска"№ 51 ЦВЕТОМИРА ЛАКОВА ВЕШКОВА гр. София, жк "Манастирски ливади", №1, ет. №4, ап. 11
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и  ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-216128-13.06.2018г., подадено от  ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЛЕВСКИ и ТОТКА ПЕТКОВА ЛАКОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг.

 • Изх. № 24-13526* 17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО ПАВЛИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА КРИСТИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА НИКОЛА КИРИЛОВ ХРИСТОВ МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, въз основа на заявление с рег. № 01-200587-04.06.2018 г., подадено от Вeра Асенова Лазарова във връзка с преписка № 01-399517/ 15.12.2017 г.

 • Изходящ № 24-15442-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  До: ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” № 23, вх. Г, ет. 1, ап. 1 До: СТАВРИНА АСЕНОВА ТОДОРОВА гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” № 23, вх. Г, ет. 1, ап. 1 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-223771-18.06.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5865-13.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.552.8.2, 87374.552.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-11521* 16.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  ДО РАЙНА НИКОЛОВА РОШКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                             № 01-117396/ 02.04.2018 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4274/ 29.05.2018 г.

 • Изх. № 24-15408-13.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  До: ДИМЧО ДИМОВ КОСТОВ гр. Ямбол ул. "Сакар планина" №15 ВЕСА ДИМОВА ПЕЕВА гр. Сливен ул. "Елисавета Багряна" бл.55, вх.Б, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-28413/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.2, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №179.

 • Изходящ № 24-15440-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  ДО АНГЕЛ АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с  вх. № 01-165740-09.05.2018 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • № 01-136552/18.04.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО БИЛЯНА САБРИЕВА МОЛЛОВА ГР. ВАРНА , УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” N 88, ЕТ. 5, АП. 7 ДО ДАНИЕЛ МАРТИНОВ ЕЛИНОВ ГР. ВАРНА , УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” N 88, ЕТ. 5, АП. 7 ДО РАДОСТИН ХРИСТОВ МОЛЛОВ ТУРЦИЯ ДО АЛИТ САБРИЕВ ХАМИДОВ ТУРЦИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

            На основание чл.26, ал.1 от АПК и във връзка с чл.61, ал.1 от АПК  Ви съобщаваме, че е постъпило искане за издаване на скица ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА за ПИ с идентификатор 10135.5401.621 по кадастралната карта на гр. Варна от АЙЛЯ ЗАКИР МЕХМЕД, чрез пълномощник ОРХАН МЕХМЕД МЕХМЕД по заявление с входящ номер  № 01-136552/18.04.2018г.  

  В КРНИ за ПИ с идентификатор 10135.5401.621  като собственик е вписан Вашия наследодател НЕФИЗЕ ОСМАНОВА МОЛЛОВА.

 • Изходящ № 01-212858/16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО МАРИАНА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ОПЪЛЧЕНСКА” № 1 ДО ТРАЯНА АТАНАСОВА ПОПЯНЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА” № 2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-212858/11.06.2018 г. от  Димка Петкова Георгиева в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Козаново общ.Асеновград за делба на ПИ с ИД 37633.21.6, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 01-200155/16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО ГЕОРГИ АРГИРОВ ХРИСТОДОРОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ХВОЙНА” № 1 ЕТ.3 АП.41
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-200155/01.06.2018 г. от Митко  Захариев  Славчев  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. No 24-15314-12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДУКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-115701-30.03.2018 г.

 • Изходящ № 01-231563/16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО НЕЙКА ПЕТРОВА АРИЗАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”КАП.ГЕОРГИ ЦАНЕВ” № 7
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-231563/22.06.2018 г. от Атанас Атанасов Георгиевв  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, за обединяване на имоти  с ИД 56784.506.688 и 56784.566.689, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 24-15340-12.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  Дo: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ХРИСТАКУДИ До: ЛЮБОМИР КИРИЛОВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл.61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-40807-01.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4725-11.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.1159, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15264-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  Дo: РОСИЦА ЙОРДАНОВА МИНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-130691-13.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5798-11.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6907.1520, 04234.6907.1521, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15384-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  Дo Нердживан Ибрахим Исмаил
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-179476-17.05.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5841-13.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.676.240.1, 83510.676.240.2, 83510.676.240, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15189-11.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА ЧАПЪРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-190850-28.05.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал.

 • Изходящ № 20-45806-12.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  До: РОСИЦА ЦОНКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-129508-13.04.2018 г. от ПЕНКО МАРИНОВ МАРИНОВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Априлци, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-4752-11.06.2018 г.

 • Изходящ № 24-15424-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  До: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.364 и сгради в него, находящ се в гр.Шумен, ул. “Тодор Икономов“№21 До: ИВАН НИКОЛОВ ХАДЖИНИКОЛОВ До: ВЕНЕТА РУСЕВА ПЕТРОВА До: ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСЕВ До: РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ До: МИЛЕН ВЪРБАНОВ ВЪРБЕВ До: ЙОРДАН ВЪРБАНОВ ЙОРДАНОВ До: ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНОВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-182371-21.05.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5857-13.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.660.364.1, 83510.660.364, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15400-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  Дo ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ВРАЙКОВА ул.“ Люлин“ № 2, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Белене
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-128638-12.04.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5087-20.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 03366.602.800, 03366.602.800.1, 03366.602.800.2, 03366.602.800.3, 03366.602.800.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13304-19.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  Дo: СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕПЕЛОВ До: МИНЧО СЛАВОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-192542-29.05.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-9983* 13.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО ЕМИЛ АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-230/ 08.05.2018 г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-72594/ 26.02.2018 г. на СГКК – Благоевград.

            Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-230/ 08.05.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

 • Изх. № 24-13464* 13.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО ГРИГОР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-114609/ 30.03.2018 г.

 • Изх. № 22-194-12.07.2018г. По преписка: 01-112043-28.03.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  До: ГЕОРГИ НАСКОВ ГУНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че МАРИЙКА ДАНЕВА ЯРЪМОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-112043-28.03.2018г. на СГКК – гр. Бургас, с което желаят да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-38/27.07.2015г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Константиново, общ. Камено, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 52279.501.154, 52279.501.461 и 52279.501.462.

 • Изх. № 24-15138-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  ДО ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИРОВ БАЙРАКТАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-82404-07.03.2018 г. и допълнителни документи вх. № 05-5692-19.04.2018 г. от БАЛКАНСКИ 2000 ООД, чрез пълномощник БИСЕР СЕРГЕЕВ ВЪГЛЕНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на 24 броя самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.512.661.1, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.512.661.1.203 (ет. 5, ап. 18), ул.

 • Изх. № 24-15134-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  ДО „КРИТИЕ” ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-125159-10.04.2018 г. от АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВА КОРТЕЛОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на един брой самостоятелен обект (гараж №12) в сграда с идентификатор 68134.1934.427.1, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.1934.427.1.109, ул. „Тис” № 1, район „Витоша“, Столична община, по отношение на което сте заинтересовано лице.

 • Изх. No 24-15140-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  ДО АНГЕЛ ТАШКОВ КАРАЛИЕВ КОСЕНА АНГЕЛОВА „МХ - СТРОЙ“ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-34897-29.01.2018 г.

 • Изх. № 24-13456* 13.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  ДО МИЛЕНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-149167/ 26.04.2018 г.

 • Изходящ № 24-15151-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  Дo: НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КАВДАНСКИ АНКА СТЕФАНОВА КАВДАНСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-56636-13.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2987-13.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4358.193, 68134.4358.185, 68134.4358.186, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15047-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До РОЗЕТА ИВАНОВА БИЧЕВА чрез НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ БЕКРИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50602-08.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4721-11.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.903.2617, 68134.903.3000, 68134.903.1423, 68134.903.1423, 68134.903.1971 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15049-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ СТОИЛ АТАНАСОВ ДЗИМБОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358537-13.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4428-01.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4141.2223, 68134.4142.386, 68134.4142.388, 68134.4142.2003, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13290* 12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  ДО ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ СТОЙНОВ КАТЯ АНДРЕЕВА ГЕРОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВА ГЕРОВА ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА ГЕРОВА ЕВГЕНИ ПЕТРОВ СТОЙНОВ ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-138728/ 19.04.2018 г.

 • Изх. № 24-14993-09.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  ДО СТАНКА КОСТАДИНОВА МИЛКОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОЧЕВ ВАНГЕЛИЯ ПЕТРОВА ДЕВЕДЖИЕВА МАКЕДОНКА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ЧАНЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТОЧЕВА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ ГИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРАНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА ИЛИАНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-233775/ 25.06.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-13106-15.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО ЯНКА ИВАНОВА НАЧЕВА Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ № 1, БЛ.510, ВХ.Б, ЕТ. 7,АП.54 ГР. СОФИЯ
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Лилия Начева Грозданова, Янка Илиева Начева и Магарита Начева Димова са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-156755-02.05.2018 г., с което желаe да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора.

 • Изходящ № 24-15271-12.07.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО : ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ ДО : АННА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-177447-16.05.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Копривщица за сграда с идентификатор  38558.5.269.1   за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 20-45561-12.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  До: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-235647/26.06.2018г. от ОСМАН МЪСТАН БЕКИР, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-37121-11.06.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  До: ОБЩИНА ДУПНИЦА Адрес: пл. „Свобода” № 1, гр. Дупница До: МОСВ Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, гр. София
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-197675-31.05.2018Г г. от АСЕН КИРИЛОВ ВЕЛИЧКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от инж.Мариян Николов), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на Бистрица, общ. Дупница, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 04220.56.278, 04220.56.125, 04220.56.321 и 04220.56.277 с административен адрес: с. Бистрица общ. Дупница ул.

 • Изх. № 24-15094-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО НИКОЛА ГАНОВ ДЯКОВ ФАНИ НИКОЛОВА ЙОСИФОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-143827-23.04.2018г. от ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА-ЛУНГОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коригиране границите на сгради с идентификатори 68134.1930.474.1 и  68134.1930.474.2 съгласно приложената скица – проект, находящи се в имот с идентификатор 68134.1930.474, ул. „Бай Михал” № 17, район „Витоша”, по отношение на който сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-13307* 12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО РОСЕН СТЕФАНОВ КАЛПАЧКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-219892/14.06.2018 г.

 • Изх. № 24-12257* 12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО : ФАТИМЕ ИБРАХИМ ЧИТАК АЙТЕН АЛИШ БУЗГЬОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на подадено от ОБЩИНА БЕЛИЦА заявление с рег. № 01-22010-18.01.2018  г. на СГКК – Благоевград,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти,  касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 02107.1.459; Поземлен имот 02107.1.459 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств.

 • Изх. № 24-14852/06.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  ДО ЕКАТЕРИНА ГРИСТОЗОВА ЕВТИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-117176-02.04.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1007.403.5.28,  район „Триадица”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-14557-04.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До: Зарка Николова Попова До: Никола Димитров Кайряков До: Димо Димитров Кайряков До: Цонка Николова Попова
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-232378-22.06.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 29283.501.213.

 • Изх. No 24-14982-09.07.2018 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  ДО ДИМИТЪР КИРИЛОВ АЛИЧКОВ СИЛВИЯ КОНОВА АЛИЧКОВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АЛИЧКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-19342-16.01.2018г. от ОЛГА ИВАНОВА НАКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4094.770, находящ се в район Младост, Столична община.

 • Изходящ № 24-14820-06.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  ДО "КОМПЮТЕЛ"ООД ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ НИКОЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ПАУНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84912-09.03.2018 г., на основание  чл.

 • Изходящ № 20-45413-11.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До: н-ци на АЛДИН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-203756/05.06.2018 г. от ТЕФИК ЕЮБ ХАЛИМ, подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-15082-10.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До: АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ гр. Ямбол ул. "Страхил войвода" №4, вх.Б, ап.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-25357/17.05.2018г. по писмо с изх. №2801-08609/15.05.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.517.40, с адрес: гр. Ямбол, Индустриална зона.

 • Изх. № 24-15187-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  ДО ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ ГЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-177745-17.05.2018 г. от заявител Боянка Иванова Малчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  нанасяне и коригиране на поземлени имоти на адрес: с. Бяла река, ул. “Трета”.

 • Изходящ № 20-43796-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  До: ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-171742 / 14.05.2018 г. от ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-4665-07.06.2018 г.

 • Изходящ № 20-43829-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  Дo: ЕЛКА БОРОВА ФИЛИПОВА РЕНИ ДЕНИЗОВА ЮЛИЯНОВА МАРИЯН ДЕНИЗОВ МИРОНОВ ЖЕЧКА СИМОВА АСЕНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-226479 / 19.06.2018 г. от БОГОМИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-13882* 10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ АНАСТАСИЯ АСЕНОВА МИНЕВА РАЙНА КАЛОФЕРОВА КОПРИВЛЕНСКА ЛЮБОМИР АТАНАСОВ КОПРИВЛЕНСКИ НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ВЕРЖИНИЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПНИКОЛОВ АНТОНИЯ КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПНИКОЛОВ МИЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН АТАНАСОВ КОПРИВЛЕНСКИ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-159269/ 03.05.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-14884-06.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  Дo: OPXAH MYCTAФOB OCMAHOB Дo: CЛIABЧO HИKOЛOB HИKOЛOB Дo: БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ Дo:НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-114077-29.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4630-06.06.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.1006.334.1.69, за който сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-14831-06.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  Дo: ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА СПАС ЦВЕТАНОВ СПАСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-171345-14.05.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5159-21.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 48393.4959.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-14838-06.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  Дo: ТАТЯНА МАРИНОВА ДАМЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-111926-28.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4294-29.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 41010.4891.621.2, 41010.4891.621.1, 41010.4891.621, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-14934-09.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  Дo: МИГЛЕНА ТОДОРОВА КОНДОВА гр. Ямбол, ул. "Васил Карагьозов" № 15 aп.8
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-169268-11.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4748-11.06.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 69660.25.355.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-11657-30.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  Дo: РАЙКА ХРИСТОВА КИРОВА Адрес: с. Крайници ул. „Христо Смирненски” № 5 До: ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КИРОВА Адрес: с. Крайници ул. „Христо Смирненски” № 5
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-178208-17.05.2018 г., подадена на основание  чл 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД -02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-15126-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  ДО Г-Н КОСТА ВАСИЛЕВ КУРТЕВ гр. София, ж.к. Разсадник Коньовица №26А, вх.А Г-Н ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ ВАСИЛЕВ гр.Пловдив, ул. Лозенград №8
  Публикация на:: 
  Смолян

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРТЕВ,

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

     Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян, на основание чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър Ви уведомява, че в кадастралния регистър на гр. Девин за поземлен имот с идентификатор 20465.89.6 е установено наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост.

 • Изх. № 24-15025 – 09.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО ДОБРИНКА ПАНАЙОТОВА ПАНЕВА гр. Варна, ЖК Трошево, бл. 36, вх. Б ет. 7, ап. 67 ДО НАСКО ПАНАЙОТОВ ДОБРЕВ гр. Варна, ЖК Трошево, бл. 36, вх. Б ет. 7, ап. 67
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-123432-10.04.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4772-11.06.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 07257.501.467, 07257.501.726 и 07257.501.746,  находящи се в с. Българево, общ. Каварна, обл.

 • Изходящ № 24-14664-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ИЛИЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ул. „Алея Възраждане“ № 32, вх. 2, ет. 3 гр. Русе ДО ХРИСТОМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ДО ГЕОРГИ СВЕТОЗАРОВ ПЕНЧЕВ ул. „Захари Стоянов“ № 5, вх. 1, ет. 3 гр. Русе ДО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГАЙДОВ ул. „Райко Даскалов“ № 10 гр. Русе ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ул. „Чавдар войвода“ № 13 гр. Русе ДО ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ДОБРЕВ ДО СТЕФАН ДОБРЕВ ГРАДИНАРОВ ДО СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ ул. „Костур“ № 2, вх. 1, ет. 3 гр. Русе ДО АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ГРАДИНАРОВА ДО ЙОАННА ТИХОМИРОВА ТИХОМИРОВА ул. „Алея Възраждане“ № 32, вх. 2, ет. 4 гр. Русе ДО КЕВОРК И БЕРЖ НАЗАРЕТ ВАРТАНЯН ДО ДИКРАНУХИ КЕВОРК ГАРАБЕДЯН ДО ВЯРКА СТЕФАНОВА ГАЙДОВА ДО САРА ЗИСМАН ДО МИКЕНА-ЕООД ул. „Дойран“ № 17 гр. Русе ДО ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ХРИСТОВА ул. „Ниш“ № 20, вх. 2, ет. 6, ап. 19 гр. Русе ДО ХРИСТОФОР ТОДОРОВ ХРИСТОВ ул. „Ниш“ № 20, вх. 2, ет. 6, ап. 19 гр. Русе ДО ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛИЗАРОВ ЕТ СТРОЙПРОЕКТ ВЕЛИЗАРОВ - ЙОРДАН ВЕЛИЗАРОВ бул. „цар Асвободител“ № 42-А, ет. 12, ап. 53 гр. Русе ДО ВАРСЕНИК КИРКОР ФИЛИП
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-137608-18.04.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14192-29.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО БОЙКО ИВАНОВ КИРОВ ул. „Захари Стоянов” № 9, бл. 18, вх. 1, ет. 1 гр. Русе ДО ЦАНКА ИВАНОВА АРНАУДОВА гр. Горна Оряховица ДО ХУБАНА САШЕВА СТЕФАНОВА ул. „Згориград” № 34 гр. Русе ДО ХЪВЗИЕ ДЖЕМАЛОВА САЛИЕВА ДО РОКСЕНА САШЕВА КАРАМАНОВА ул. „Згориград” № 34 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-163730-08.05.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14870-06.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  До: АНГЕЛ ХРИСТОВ ГИНЧЕВ Гр.Ямбол, ул. „Тракия“ № 2 До: ЛАМБРА СТОЯНОВА КАБОВА Обл.Ямбол, с. Златица До: ГЕРГАНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА Гр.Ямбол, к-с „Зорница“ бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 8 До: ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ Гр.Ямбол, ул. „Тракия“ № 4 До: ХРИСТО АНГЕЛОВ ГИНЧЕВ Гр.Ямбол, ул. „Тракия“ № 2
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-226098-19.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-14807-06.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  ДО Г-Н МИТКО АСЕНОВ ПЕТКОВ гр.Хасково, ул.Захари Стоянов (Т.Паунова) №76
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-188221-25.05.2018г. от г-н Асен Асенов Плахов е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Глогино, община Баните, област Смолян.

 • Изходящ № 24-14378-02.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2018
  Дo: КИРИЛ БРАТАНОВ ДИМИТЪР БРАТАНОВ ХРИСТО ДАСКАЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

         В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366077-24.11.2016 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5463-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.35, 68134.1978.36, 68134.1978.1301, 68134.1978.1302, 68134.1978.1303, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 01-60187/05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  До: Анка Димова Стоянова ул. „Студенец” № 29, ет. 1, ап. 1 гр. Пловдив До: Иван Маринов Стоянов ул. „Студенец” № 29, ет. 1, ап. 1 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.

 • Изходящ № 24-14379-02.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  До: СОФРОНИ ГЕОРГИЕВ ПАНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-311854-09.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5481-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2824.506, 68134.2824.506.1, 68134.2824.507, 68134.2824.507.1, 68134.2824.507.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-9871* 05.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило от Красимир Петров Такорски заявление, с рег. № 01-161501/ 04.05.2018 г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-10858* 05.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2018
  ДО КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на  заявление с рег. № 01- 75680/ 28.02.2018 г. на СГКК – Благоевград, е издадена Заповед № 18- 4049/ 21.05.2018 г. 

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18- 4049/ 21.05.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14 –дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

  Дата на поставяне на таблото: 05.07.2018 г.

 • Изходящ № 24-14312-02.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  Дo: ДЕНИЦА ДИМИТРОВА КОСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-23978-19.01.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3445-02.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1600.566, 68134.1600.567, 68134.1600.571, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-14324-02.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До РАМБАЛА ООД СИЛВИЯ ИВАНОВА КОСТОВА чрез ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-60523-16.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4230-28.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.1293, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-14326-02.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ ВЕСЕЛИН ОРЛИНОВ ПЕТКОВ чрез ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-168729-06.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4315-30.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1980.6, 68134.1980.359, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-14319-02.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МАДЖАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-340759-30.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4010-18.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.402, 68134.1974.19, 68134.1974.1062, 68134.1974.1062.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-10498* 04.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  ДО: БЛАГА АЛЕКСАНДРОВА МАРТИНСКА ВАНГЕЛ ЙОРДАНОВ БОШНАКОВ МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ МИЛИЦА ИВАНОВА ДОЛЕВА РУМЯНА ПЕТРОВА КАРАВАСТРЕВА КОСТАДИНКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЛАКОВ ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ПЕТРОВ НЕДЯЛКО КИРИЛОВ ПЕТРОВ ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЯНЧЕВ ДАМЯН ВАСИЛЕВ ДОЛЕВ ВЕСЕЛКА ИВАНОВА УЗУНОВА КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА ЕМИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ СВЕТОСЛАВ СПАСОВ РАДЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег.                    № 01-72197/ 26.02.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 20-32466-25.05.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До: КРУМ БОРИСОВ ТОДОРОВ НАДКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-181627-21.05.2018г. от ЛЮДМИЛА ХАРАЛАМПИЕВА РИЗОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 55871.515.7565.3, с адрес: гр. Перник, ул.  „Никола Чучулков” №43.

 • Изходящ № 24-12399-07.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2018
  До: АТАНАСКА МИТЕВА ПАНАЙОТОВА Гр.Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ бл.2, вх.А, ет.3, ап. 7 До: ПАНАЙОТ ЦОНЕВ ПАНАЙОТОВ Гр.Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ бл.2, вх.А, ет.3, ап. 7 До: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА гр. Враца, ул. „Скакля“ 4-17-97
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-187461-23.05.2018г. и допълнително внесени данни с вх. № 01-188328-25.05.2018г. от РУМЕН АНТОВ ИВАНОВ, на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.53, ал. 1, т. 3 от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.549.27 и сграда 87374.549.27.1 находящи се в  гр. Ямбол, ул.

 • вх. № 01-111668-28.03.2018 г.,

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2018

  До: ДИМИТЪР МАРИНОВ ШИКОВ - гр. Ямбол, ул. "Георги Бенковски" № 7, вх. Г, ет. 9, ап.33
  БОЯН ГЕОРГИЕВ БОЕВ - гр.София, ул."Митрополит Кирил Видински" №2 ет.7, ап.22

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-111668-28.03.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4618-06.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.531.344, 87374.531.348, 87374.531.349, 87374.531.350, 87374.531.350.1, 87374.531.362, 87374.531.363, 87374.531.414.