Уведомления

 • Изх. № 24-4311-12.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  ДО РАДОСТИНА РУСЕВА ТОНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-493716-13.12.2018г. от Еленка Александрова Гьошева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.41.1.17, гр. София, Столична община, район „Средец“ за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-4453-13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  ДО ДЖИ-БИ-ЕМ МЕТАЛ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-299101-06.08.2018 г.           до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София от СТАНИМИР МАРИНОВ ВЕКИЛСКИ придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1892.263, 68134.1892.1115 и 68134.1892.808, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-4449-13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  Дo: ЙОАНА СЛАВЧОВА ЙОРДАНОВА – КАЛОЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-493131-12.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-465-11.01.2019 г., засягащо поземлен имот с идентификатор  68134.1005.185, за който сте заинтересовано лице.

   

 • В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-419156-25.10.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  ДО ЕЛИЗА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-329143-27.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-11182-21.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.148.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-4442-13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  До: "ИННОБИЛДИНГ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-419156-25.10.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-542-14.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1936.668, 68134.1937.1310, 68134.1940.1189, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-4424-13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-287724-30.07.2018 г. от РАЙНА ДИМИТРОВА ТРИНГОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1610.313, 68134.1610.314 и 68134.1610.315, находящ се в район Студентски, Столична община.

 • Изходящ № 24-4444-13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  До: ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ До: ГАЛЯ ГРИГОРОВА ГЕШЕВА До: ЦВЕТАН ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ До: КАТЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-298217-06.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-545-14.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1500.338, 68134.1500.2586, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-4446-13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  До: САШКА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160478-04.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-516-14.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1106.130, 68134.1106.137, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-4476-13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  ДО ХРИМАС ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-380028-02.10.2018 г. от НИКОЛАЙ МИТКОВ СТОЯНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1972.3033 и 68134.1972.1049, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх. № 25-34416-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  ДО ХРИСТО МИХАЙЛОВ ЦОЛЕВ ДО ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ЦОЛЕВ ДО ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА КОТЕВА ДО ЙОРДАН КОТЕ КОТЕВ ДО ЕЛЕОНОРА КОТЕВА КОТЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-388908-08.10.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2048.1308, 68134.2048.1307, 68134.2048.1311, 68134.2048.1310 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изходящ № 24-378-04.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  До: МАРИЯ ХРИСТОВА ЧОТРОВА Адрес: град Асеновград, ул. „Хаджи Димитър“ № 12
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-366000-20.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-2655-25.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  До: наследниците на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГИРЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Чинар“ № 39
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-27279-23.01.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-33-14.02.2019 г. По преписка: 01-426273-30.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  ДО РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ШАМОВСКА СВЕТЛАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ШАМОВСКА-АНТОНОВА ГЕРГАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ШАМОВСКА ВАНЯ ВЕНЕЛИН ПАНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-426273-30.10.2018г. /наш/, подадено от ТОДОР ВАСИЛЕВ ШАМОВСКИ, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори идентификатори 48619.505.340 и 48619.505.341, гр. Царево, обл. Бургас. Предвижданията са да се коригират границите между имотите на основание данни за УПИ I-513 и УПИ VII-513, кв.78 по плана на кв. Василико, гр. Царево и приложените документи за собственост и съгласно Скица – проект № 15-873296-23.11.2018 г.Правното основание на административното производство е чл. 51, ал.

 • Изх. № 22-34-14.02.2019 г. По преписка: 01-390419-09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  ДО ТОДОРКА ПРОДАНОВА ТОДОРОВА ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЕШИШЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-390419-09.10.2018г. /наш/, подадено от НАДЕНКА ПРОДАНОВА КЕШИШЕВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори идентификатори 07079.657.74, 07079.657.85 и 07079.657.148, гр. Бургас, обл. Бургас. Предвижданията са да се коригират границите между имотите на основание данни за УПИ XIX-943, кв.57 по плана на кв. М. РУДНИК, гр. Бургас и приложените документи за собственост и съгласно Скица – проект № 15-838591-13.11.2018 г.

 • Изходящ № 24-3721-06.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  До: ЯШАР САЛИЕВ ЯШАРОВ гр. Ямбол, ул. „Родопи” № 24
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-425775-30.10.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-29072-17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.02.2019
  До: АНА ИВАНОВА ВОИНСКА гр. Кюстендил, ул. „Николичевски път” № 32
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-477487/03.12.2018 г. от Антоанета Николаева Велинова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти и издаване на скица за имот с идентификатор 41112.502.35 с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Николичевски път” № 32 е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.

 • Изходящ № 24-4625-15.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.03.2019
  До: БОЖАНКА ХАРАЛАМПИЕВА МОНОВА гр. София
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и на основание чл.61, ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-478560-03.12.2018 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изх. № 24-29689*14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  ДО ГИНА ТАСЕВА МИТРЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-473375/29.11.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Димитър Канджиков – лично и като пълномощник на Красимир Канджиков, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 56126.600.3576 и 56126.600.6606, на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 328/16.05.1995г. на Община Петрич, Нотариален акт № 169/2004г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-3837*14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.03.2019
  ДО ВАСИЛ ПЕТРОВ ДИНЕВ ВАНЯ СИМЕОНОВА АНДОНОВА СНЕЖАНА СИМЕОНОВА ИВАНОВА ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-50049/06.02.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-4486-14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.03.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.606.24.1.1
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-496118/14.12.2018г.

 • Изх. № 22-32-13.02.2019 г. Включен в преписка: 94-33264-19.10.2012 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  ДО: ИВАН ИЛИЕВ СЕЛИВАНОВ ТАТЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА БЪЧВАРОВА ЖАНА ПЕТРОВА ЕВТИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА, е подала пред СГКК – Бургас заявление вх. № 94-33264-19.10.2012 г., с което желае да бъде променен одобрения със заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на Изп. Директор на АК, кадастрален регистър към кадастралната карта на гр. Царево, общ.

 • Изх. № 24-4492-14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.600.4022
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-19368/18.01.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Кирил Маламов и Благой Малaмов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 56126.600.4022 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 56126.600.14 на основание Нотариален акт № 138/2007г., Заповед     № I-C-57/27.02.2002г.

 • Изх. № 01-503984-3/14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  До: Петър Ангелов Атанасчев ул. „Садовска” № 20 гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-367815-5/14.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  До: Божидар Иванов Кадиев ул. „6-ти септември” № 240, ет. 3, ап. 7 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 24-4328-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.03.2019
  ДО “ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД НИКОЛАЙ ДРАГАНОВ МЛАДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-221637-29.07.2015г. от Николай Драганов Младенов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.1894.977.1.22 гараж с данни за паркоместа с административен адрес ул. „Върба” № 12, ет. -1, район „Витоша”.

 • Изходящ № 24-4212-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.03.2019
  До РУМЕН ВЪТКОВ ВЪТКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-265242-13.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-451-11.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.2436, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-4247-12.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  До ЗДРАВКА ВАНКОВА ДОНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-68280-22.02.2018 г. от ЗДРАВКО ВАНКОВ ИВАНОВ и КРАСИМИР МИТКОВ СТОЯНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4332.587, 68134.4332.1630, 68134.4332.1629 и 68134.4332.1592, находящи се в район Овча купел, Столична община.

 • Изх. № 24-4271-12.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  ДО ЯНКО ВАНЧЕВ СТОИЛОВ НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА ПЕТРА ПЕТРОВА ИВАНОВА БОРЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-158052-03.05.2018 г.

 • Изх. № 24-4267-12.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.02.2019
  ДО ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА ЕЛИЗАБЕТ ЕМИЛОВА БОРИСОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-152293-27.04.2018 г. от ЛЮБЕН МИЛАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2749.716, 12084.2749.715, 12084.2749.30, Волуяк, район „Връбница“, област София.

 • Изходящ № 24-4263-12.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.03.2019
  Дo: ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДОЙЧИНОВ АНИ ИВАНОВА ПЕТРОВА ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА ЯНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-123146-05.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4643-06.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.803.1738, 68134.803.2282, 68134.803.2209, 68134.803.2775, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-3717*13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  ДО ЗДРАВКА ДРАГОМИРОВА ЗЛАТИНОВА НОРКА ДРАГОМИРОВА ШИМОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-496122/14.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-4350-13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  ДO: РУМЕНА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА ДO: ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА ДO: ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ДИКОВСКИ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-4942 / 14.01.2019 г. от ОБЩИНА ТЕТЕВЕН в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 72343.500.7187 и 72343.500.3511  , по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изх. № 01-469403-2/13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.02.2019
  До: Надежда Божкова Шумкова ул. „Акад. Атанас Бешков” № 34, вх. Б, ет. 4, ап. 20 гр. Варна До: Диана Христова Андреева ЖК „Борово” ул. „Пирински проход” № 47, вх. В, ет. 4, ап. 16 гр. София До: Александра Бориславова Микова ул. „Асен Златаров” № 23, ет. 3 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-469403/27.11.2018 г. от Гинка Василева Трифонова, в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, засягащо поземлен имот с идентификатор 68080.399.342, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици.

 • Изходящ № 01-442706/13.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  До: Антоанета Стефанова Андреева ул. „Шаркьой” № 6, ет. 1 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-442706-09.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-452-11.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.17.17, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 22-31-12.02.2019 г. По преписка: 01-386281-05.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.02.2019
  До: ТОДОР НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че "ДЕФ" ЕООД, във връзка судостоверение, издадено от Нотариус №255 – Иван Кожухаров, е подало пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-386281-05.10.2018 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.118.297, 07079.118.319, 07079.118.320, 07079.118.360, 07079.118.361 и 07079.118.362.

 • Изх. № 24-4420-13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.02.2019
  ДО БАХРИЕ МЕХМЕДОВА БЕЛАЛИЕВА КАДИР ЮСЕИНОВ БЕЛАЛИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-18023-17.01.2019 г. от заявител Стефан Иванов Стефанов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Д-р Алберт Лонг” № 3.

 • Изх № 20-8426-11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  ДО ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с подадено заявление с вх. № 94-645-23.11.2018г. до Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, постъпило в СГКК – София с вх. № 07-16330-26.11.2018г. от ПАВЛИНА РАНЧЕВА БОРИСЛАВОВА за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.4329.366 и 68134.4329.1115, район „Овча Купел“, Столична община, Ви уведомяваме, че е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на основание чл. 53, ал.

 • Изходящ № 24-4069-11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  Дo: АНИ ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-263102-12.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11115-20.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6969.3329, 04234.6969.3532, 04234.6969.3533, 04234.6969.3329.1, 04234.6969.3329.2, 04234.6969.3329.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-4076-11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ чрез МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-180677-18.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1034-29.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.905.3078, 68134.905.3080, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-4099-11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  До: ИВАНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ИВАН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-381357-30.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-302-08.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1896.35.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-4152-11.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.02.2019
  До ДИМО АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВА ДИМОВА КУШЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-468664-26.11.2018 г. от Петя Георгиева Пенчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6906.1872, 04234.6906.1915, 04234.6906.1996 и 04234.6906.1998, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изх. № 24-4161-11.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.02.2019
  ДО ВИОЛЕТА СТОЕВА ГАНЧЕВА ЕМИЛ АНТОНОВ ВЕЛЧЕВ ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ МАРИНКОВ ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-265250-13.07.2018г. от ПОЛЯ ИВАНОВА ЯПРАКОВА и ОРЛИН ЧАВДАРОВ ЯПРАКОВ чрез пълномощник РАЛИЦА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.703.403 и 68134.703.1345 с адрес: гр. София, район „Слатина“.

 • Изходящ 24-4287-12.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.02.2019
  До: ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ДАНОВА гр. София До: МАРТИН КРАЕВ ИВАНОВ гр. София До:КАЗИМИР МОНЕВ КАЗИМИРОВ гр. София До: ВИКТОРИЯ ЕВСТАТИЕВА ЦОЛОВА гр. София До: ИВАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ гр. София
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1  и  чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-407521-18.10.2018г. от Миладин Огнянов Минев до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-4332-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2019
  Дo: ЗОЯ ХРИСТОВА КАЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  Плевен

             В изпълнение на чл. 61, ал. 1и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-460272-20.11.2018 г,  е издадена заповед за изменение на КККР № 18-734-18.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 37376.1002.1071, 37376.1002.8258, 37376.1002.8259, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-2000*12.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО ТОДОР БОЧЕВ ИВАНЧЕВ ГЕОРГИ МИЧЕВ ХРИСТОВ ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-504400/21.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-36114-29.01.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО: ГЕОРГИ КИРОВ ЧАЛЪКОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-399848-15.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-11106-19.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 66528.501.217, 66528.501.225, 66528.501.505, 66528.501.519 по КККР на с.

 • Изходящ № 24-4209-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  Дo: Етям Илязов Селимов До: собствениците на парцели /УПИ/ VII-409 и ХVII-409 от кв. 37 по плана на с. с. Царев брод
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-36114-29.01.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1561-12.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 78104.501.409, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-4079-11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО ДЕЛЯН ИРМАНОВ ИРМАНОВ БИЛЯНА МИТЕВА ИРМАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-489869-11.12.2018 г. от заявител Юсеин Алиев Зехиров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на контурите на сграда и самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Свищов, ул. „Д-р Д. Хр. Павлович“ № 8.

 • Изходящ № 24-4257-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  До: ТАХСИН РЕДЖЕБ ДЖАМБАЗ До: Заинтересованите собственици на парцел УПИ XIII-337, кв. 38 по плана на с. Друмево, представляващ част от ПИ 23813.501.148 по КК на с. Друмево, общ. Шумен
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-25832-22.01.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1577-12.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 23813.501.148, 23813.501.148.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-4224-12.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО ВЛАДИСЛАВА СТАНИШЕВСКА - ВИТАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-6520/14.01.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Стоил Огнянов чрез Серафимка Мадолева /упълномощено лице/, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на 2 /два/ броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.606.292.1.1 и 04279.606.292.1.2 в сграда с идентификатор 04279.606.292.1, на основание Нотариален акт № 89/1975г., архитектурни проекти и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-4254-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  До МИНА ВЕЛИНОВА СИМЕОНОВА ЦВЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-28483-23.01.2019 г., подадено от ДЕТЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, общ. Плевен. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти (отделни жилищни етажи) в сграда с идентификатор 56722.654.273.1.

 • Изх. № 24-4054-08.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГАГОВА ЯВОР ЙОРДАНОВ АЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-466053-23.11.2018г. от „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, чрез Весела Милчева Павлова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1001.174.1.3, гр. София, Столична община, район „Възраждане“ за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-3947-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО ЛЮБКА ПЕТРОВА МАНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-470712-27.11.2018г. от ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ДОЛАПЧИЕВА, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на очертанията на самостоятелни обекти с идентификатори  68134.4354.214.4.63, магазин 1А и 68134.4354.214.4.64, магазин 1Б  с адрес: гр. София, район „Люлин“, бл. 261.

 • Изх. № 24-3885-07.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО ЗОРНИЦА ТОДОРОВА МОСКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-498666-17.12.2018 г. от ВАСИЛ НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено отразяване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.2118.61 (ап. № 1А),  ул. „Мур” № 10А, Столична община, район „Витоша“, като се засяга самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.2118.61.2 по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-3887-07.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО МАРИАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА ЮЛИАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-359696-17.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх.№. 24-3888-07.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО КАТЕРИНА ЛУКОВА МИЛЕНКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-204239-06.07.2017 г. и допълнително входирани документи с вх. № 05-2523-19.02.2018 г. от СТОИМЕН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЛЮБА ВЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА, КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, ЮЛИЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА, СВЕТЛА БОРИСОВА БИСОВА, СНЕЖАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА, чрез пълномощник БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ е заявено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1973.1118, 68134.1973.854, 68134.1973.2836, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх. № 24-3899-07.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО ГЕОРГИ МАЛИКОВ ПЕНЕВ ФИЛИП МАЛИКОВ ПЕНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-460574-21.11.2018г. от АСЕН МАКСИМОВ АНДОНОВ чрез пълномощник СТИЛЯНА БРАНИМИРОВА СТАВРЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.1931.166.1, 68134.1931.166.2, 68134.1931.166.5 и 68134.1931.166.1.6 с адрес: гр.София, район „Витоша“, ул. „Проф.

 • Изходящ № 24-3890-07.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ СЛАВЧО НИКОЛОВ НИКОЛОВ АНТОН СТЕФАНОВ ТОНЕВ ЦВЕТИСЛАВА ВАСИЛЕВА ТОНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-372969-26.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10757-11.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.334.1.72, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-4049-08.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  Дo ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ДОЧЕВ До КРАСИМИР ДИМИТРОВ СОКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-443999-09.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-85-03.01.2019 г., засягащо сграда с идентификатор  68134.2818.2342.1, за която сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1.  Копие от Заповед № 18-85-03.01.2019 г.

   

 • Изходящ № 24-4023-08.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО РУСИ АСЕНОВ ДАВИДКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-427226-31.10.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-338-09.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1018, 68134.1007.1019, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-4016-08.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  До АВГУСТИНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА ЗЛАТИНКА ДИМИТРОВА ПОПСАВОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПСАВОВА ЛЮБОМИР БОТЕВ АНГЕЛОВ МИЛЕНА БОТЕВА НИКОЛОВА СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДОНКОВА чрез ГЕРГАНА СПАСОВА ДОЙЧИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-109470-27.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-41-02.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1387.149, 68134.1387.159, 68134.1387.160, 68134.1387.2040, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-3727-06.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.02.2019
  ДО РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РУСКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-489057-10.12.2018г. от ПЕТЯ ВЛАДИМИРОВА РУСКОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.1934.230.1 и 68134.1934.230.3 с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Морени“ №8.

 • Изходящ № 24-3723-06.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  ДО ОВЪР ТРЕЙД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-164902-09.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10981-18.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1386.12, 68134.1386.13, 68134.1386.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-4331-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2019
  Дo: Всички заинтересовани страни собственици или носители на вещни права на обекти в сграда с идентификатор: 58222.495.1611.1 и административен адрес: гр. Велики преслав, ул. „Райко Даскалов” № 2
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-27952-23.01.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1603-12.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 58222.495.1611.1, състоящо се в нанасянето на СОС 58222.495.1611.1.1, 58222.495.1611.1.2 и 58222.495.1611.1.3 с идентификатори , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-28521*11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  ДО ИВАЙЛО ЖИВКОВ МИЦЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-486646/07.12.2018г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

   

 • Изх. № 24-27182*11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БАЧЕВ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАТАРАНОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-128547/12.04.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-10160/27.11.2018г., състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 03504.402.2130 и допълване на нов поземлен имот с идентификатор 03504.402.2136, на основание Нотариален акт № 94/1957г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-29701*11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО ВАНЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

   На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-454900/16.11.2018г.

 • Изходящ № 24-1531-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  ДО СТОЯН ХРИСТОВ УШЕВ, УЛ. "ЦАР ИВАН АСЕН II" № 42 ЕТ. 1 АП. 1 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-445246-12.11.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-532-14.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68850.514.460.2 и 68850.514.460.1.

 • Изх. № 24-4073-11.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.1203.3.4 И 65334.300.1203.3.5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-10758/15.01.2019г.

 • Изходящ № 01-495221/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ГЕОРГИ ПЕТКОВ АТАНАСОВ жк. „Фондови жилища” №28, вх.Б, ет.1, ап.6 гр. София
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-495221-13.12.2018 г. от Община Пловдив, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо поземлен имот с идентификатор 56784.18.148, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-489537/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ЦВЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА ул. „Караджа войвода” №21, гр. Асеновград До: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА бул. „България” №65, ет.4, ап.13, гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-489537-11.12.2018 г. от Пламен Петров Стоянов, пълномощник на Георги Иванов Ангелов, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, представляващо нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 00702.514.14.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-425229/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ПИСКОВА ул. „Софлу” №32, ет.5, ап.28 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-425229-30.10.2018 г. от Костадин Борисов Добричков, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо корегиране на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.516.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-423601/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ПЕТЯ НИКОЛОВА ГЕОРДЖЕВА ул. „Ал. Пушкин” №2, ет.8, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-423601-29.10.2018 г. от Бела Белчева Георгиева, пълномощник на Станка Петрова Начева, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо поземлени имоти с идентификатори 56784.519.137 и 56784.519.152 и в частност контура на сграда 56784.519.152.3, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-2658-11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: МИЛЕНА ИВАНОВА СИРАКОВА кв „Св. Иван Рилски” бл.52, вх.А, ет.3, ап.18, гр. Варна
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-392385-09.10.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-975-25.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 36498.502.339.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-975-25.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 01-453196/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: ВАСИЛКА ХРИСТЕВА НАЙДЕНОВА жк „Запад”, ул. „Х.Д.Стоилов” №6, вх.В, ет.2, ап.5 гр. Асеновград До: НИНА ВАСИЛЕВА БИНЕВА ул. „Садовска” №16, ет.2, гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-453181-15.11.2018 г. и вх. №01-453196-15.11.2018 г. е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Садово за поземлени имоти с идентификатори 65139.1.26 и 65139.91.15.

 • Изходящ № 01-428409/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: НЕЙКО ПЕЕВ КОСТОВ ул. „Асен Христофоров” №18, ет.7, ап.19, гр. Пловдив До: НЕЛИ НЕЙКОВА ФИЛИПОВА бул. „Александър Стамболийски” №49, гр. Пловдив До: ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ ул. „Стефан Стамболов” №58, ет.2, ап.5, гр. Пловдив До: МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КИЧУКОВА ул. „Митрополит Натанаил” №19, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-428409-31.10.2018 г. от Атанас Димитров Далакманов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Царимир за поземлен имот с идентификатор 78171.53.87, състояща се в регистрирането на Атанас Димитров Далакманов като собственик на имота, който е придобил чрез покупко-продажба от Иван Йорданов Куртов, Йордан Иванов Куртов и Елена Иванова Дошекова с нотариален акт, вписан в СВ – Пловдив акт №10 от 17.10.2018 г.

 • Изходящ № 01-345407/11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: ЙОРДАНКА БОГДАНОВА ОВЧАРОВА ул. „Кедър” №16, ет.1, ап.3, гр. Пловдив До: ДИМИТРИЙКА БОГДАНОВА ДИНКОВА бул. „Ал. Стамболийски” №79, гр. Пловдив До: ГЮРГА ЯНКОВА ИВАНОВА жк „Тракия” бл.176, вх.В, ет.7, ап.21, гр. Пловдив До: СТЕФКА ВАСИЛЕВА РАЗПОПОВА ул. „Славееви гори” №5, ет.5, ап.13, гр. Пловдив До: ЖИВКО ПЕТРОВ КОЙЧЕВ ул. „Цар Иван Асен ІІ” №117, гр. Асеновград До: ПАВЕЛ ЖИВКОВ КОЙЧЕВ жк „Дружба” бл.304, вх.В, ет.6, ап.20, гр. София До: ПЕТЪР ЖИВКОВ КОЙЧЕВ ул. „Цар Иван Асен ІІ” №117, ет.2, ап.6, гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-345407-05.09.2018 г. от Васил Кодинов Трифонов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Рогош за поземлен имот с идентификатор 62858.18.35, състояща се в регистрирането на Васил Кодинов Трифонов като собственик на имота, който е придобил чрез покупко-продажба от Ивана Рангелова Трифонова и Костадин Василев Трифонов с нотариален акт, вписан в СВ – Пловдив акт №20 от 21.02.2018 г.

 • Изходящ № 24-3892-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ХРИСТО КРУМОВ КАЦАРСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-188496-25.05.2018г. от Евтим Христов Гиров до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Самоков за поземлен имот с идентификатор 65231.914.155, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-4138-11.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: Община Върбица До: собствениците на ПИ идентификатор 70398.501.209 (палцел/УПИ/ II-179 от кв.41 по плана на с. Сушина) До: Джевдет Халил Сакин До: Февзия Халил Сакин
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-29702-24.01.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1522-11.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 70398.501.209, 70398.501.229, 70398.501.205, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3938-07.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ До: ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

             В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.. № 01-285150-26.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10261-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.206.2098.1.52, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3946-07.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  Дo: ХРИСТО ИВАНОВ ДИЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-336740-30.08.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-53-02.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 41010.4891.138.1, 41010.4891.138.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3911-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: Ивайло Георгиев Стойчев До: Димитър Георгиев Стойчев
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-435128-05.11.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10677-10.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2040.2099, 68134.2040.2102, 68134.2040.605, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-3909-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ФЕРОДОВА-СТОЯНОВСКА ДО КОСТАДИН ХРИСТОВ ФЕРОДОВ ДО СВЕТЛА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА ДО ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ДО ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА ДО КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-495214-13.12.2018г. от Футура Хоумс ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1980.471, 68134.1980.472, 68134.1980.474 и 68134.1980.39, 68134.1980.42 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

   

   

   

   

 • Изходящ № 24-3907-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: ИВАНКА ТОДОРОВА СТАНКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-459776-20.11.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-159-04.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.372, 68134.1970.4410, 68134.1970.1130, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3905-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА До: ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-442722-09.11.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-137-04.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1972.55, 68134.1972.959, 68134.1972.960, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3903-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  До: ВЕРА ПЕТРОВА ГОРАНОВА До: ЛИЛЯНА ХРИСТОВА РУСЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-386764-05.12.2017 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10168-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.231, 68134.1974.232, 68134.1974.233, 68134.1974.426, 68134.1974.951, 68134.1974.5036, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-3902-07.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ ДО ГЕОРГИ ПАНТЕЛЕЕВ КАЙМАКАНСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-460639-21.11.2018г. от Любомир Михайлов Славов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  11394.1791.246, 11394.1791.265, 11394.1791.266, 11394.1791.1671, 11394.1791.2023 с адрес: с. Владая, район „Витоша“.

 • Изх. № 24-3894-07.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ТИНКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-486273-07.12.2018 г. от Христо Пенчев Клисуров, Пенчо Христов Клисуров, Марта Пенчева Клисурова, Атанас Светозаров Паланков, Десислава Атанасова Паланкова, Лъчезар Борисов Паланков и Атанас Николов Паланков до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сгради с идентификатори 68134.302.276.4 и 68134.302.276.9, район Възраждане, ул.

 • Изходящ № 24-4113-11.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ГОСПОДИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“ бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 28 До: ИЛЧО ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ с. Кукорево, ул. „Азар Дечев“ № 11 До: ГОСПОДИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА гр. Сливен, ж.к. „Кольо Фичето“ бл. 8, ет. 7, ап. 25
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили Заявления вх. № 01-12716-15.01.2019 г. от ДОРА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА, подадено на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Кукорево на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.2 от ЗКИР  в поземлен имот с идентификатор 40484.3.39,  находящ се в с. Кукорево, м. МОГИЛКИТЕ.

 • Изх. No 24-3866-07.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО НЕДКА ПАВЛОВА ТАНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-140153-19.04.2018 г. от ПЕТЪР ВЪЛЧКОВ РАНГЕЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6706.1196, 55419.6706.1198, 55419.6706.1895, 55419.6706.1199, 55419.6706.1200, 55419.6706.639, с. Панчарево, район „Панчарево“, област София.

 • Изходящ № 24-4085-11.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  До: ЙОРДАНКА КОЛЕВА КАЛЧЕВА гр.Ямбол, ул. „Драма“ № 11А, ет.4, ап. 19 До: МИХО МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ гр.Ямбол, ул. „Драма“ № 11А, ет.4, ап. 19 До: СТОЯНКА СТОЙКОВА СЛАВОВА гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл. 13, вх.Г, ет.7, ап. 89 до: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОПЧИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-51444-06.02.2019 г. от Георги Атанасов Славов  на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 87374.543.73.2, находящи се в гр. Ямбол, ул. Виза № 10, ет.4.

 • Изх. № 24-3868-07.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО БОЙКО ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-325686-23.08.2018 г. от ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА, СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДРАЖЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44224.5806.51, 44224.5806.52, 44224.5806.53, с. Локорско, район „Нови Искър“, област София.

 • Изходящ № 24-3569-05.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  ДО РАДКА КОСТОВА МИНЧЕВА – ЩЕРЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177147-16.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. No 24-3573-05.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО "ИНТЕР ТРЕЙД" ЕООД ПЕТЪР СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВА БЕЛЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-269076-31.08.2017 г.

 • Изходящ № 24-3572-05.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  ДО ПЕНЧО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ КАСИМИРА КРЪСТЕВА ИЛИЕВА МИЛКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА БРАНИМИР ЦАНКОВ ДИМИТРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ ГРОЗАВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-157613-29.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. No 24-3576-05.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-311382-14.08.2018 г. от АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ВУЧЕВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 02659.2192.818, находящ се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.

 • Изх. No 24-3575-05.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО ЗДРАВКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-130431-13.04.2018  г. от МИХАИЛ СТОЯНОВ МИЛЕНКОВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1006.807, находящ се в район Триадица, Столична община.

 • Изх. No 24-3574-05.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ЗУБАРЕВА СТЕФАН ПЕТЬОВ ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ МАЯ ХРИСТОВА БЛАГОЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-151363-27.04.2018 г.

 • Изходящ № 24-3571-05.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2019
  ДО СВЕТЛА БОРИСОВА АНАЧКОВА ПЕТЯ ХРИСТОЗОВА ЖЕКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-263044-12.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10626-07.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2194.1105, 02659.2194.1106, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-3570-05.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.02.2019
  ДО АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-374579-27.09.2018 г. от Десислава Красинова Каменова чрез пълномощник ТОДОР АТАНАСОВ ГАРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.627, 68134.1007.1428 и 68134.1007.1743, находящи се в район Триадица, Столична община.